Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Nữ Sard
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp 10A1

Dấu hiệu: Số

gần đây.

Bài tập thống kê

học sinh Trung học bỏ học trong 4 năm

Năm
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Số em bỏ học
679485
625157
186600
106288
N=1597530

Tỉ lệ (%)
42.5
39.1
11.7
6.7

Nhận xét : Ta thấy số học sinh bỏ học trong 4 năm học gần đây
giảm đáng kể : từ 42.5% năm học 2004-2005 đã giảm xuống còn
6.7% học kỳ I năm học 2007-2008.Tuy vậy ở nhiều nơi có
nhiều học sinh bỏ học, chủ yếu là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng
xa và miền núi. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho ngành Giáo dục là phải làm
sao cho tỷ lệ này giảm xuống mức thấp nhất.
Một số biện pháp:
 Động viên, khích lệ các em học sinh đi học.
 Giảm tiền học phí.
 Nâng cao cơ sở vật chất.
 Có chính sách khen thưởng phù hợp đối với học sinh có cố
gắng trong học tập.
 Tạo nguồn kinh phí cho GV phụ đạo, tạo điều kiện để GV
có thể kèm cặp các em yếu kém.
 Cần quan tâm nhiều hơn tới đời sống học sinh và giữ liên lạc
với cha mẹ học sinh để có những thông báo kịp thời tới gia
đình.
……

...
L p 10A1
Bài t p th ng kê
D u hi u: S h c sinh Trung h c b h c trong 4 n m ă
g n ây. đ
N mă S em b h c T l (%)
2004-2005 679485 42.5
2005-2006 625157 39.1
2006-2007 186600 11.7
2007-2008 106288 6.7
N=1597530
Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế - Trang 2
Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế - Người đăng: Nguyễn Nữ Sard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế 9 10 199