Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ssp

Được đăng lên bởi fullmoon286
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY THIÊN THANH
Địa chỉ: 235 Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, TP.HCM
Mã số thuế: 0305059054
Số điện thoại: (08) 38242526
Fax: 30242536
Mail: Bluesky@gmail.com

NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH THÁ
NV

Phân Hệ

Chứng Từ

1

Phân hệ nhập-xuất

Phiếu nhập kho
Hóa đơn GTGT

2

Phân hệ tiền mặt

3

Phân hệ sản xuất

4

Phân hệ tổng hợp
Phân hệ tiền mặt

5

Phân hệ nhập-xuất

Phiếu chi
Giấy đề nghị tạm ứng
Phiếu xuất kho
Lệnh xuát kho
Cấp giấy phép sản xuất
Giấy thanh toán tạm ứng
Hóa đơn GTGT
Phiêú kế toán
Phiếu thu
Phiếu nhập kho
Hóa đơn GTGT
Ủy nhiệm chi

6

Phân hệ sản xuất

7

Phân hệ tiền mặt

8

Phân hệ tổng hợp
Phân hệ tiền gửi

Phiếu xuất kho
Đơn đặt hàng
Cấp giấy phép sản xuất
Phiếu chi
Hóa đơn GTGT
Hợp đồng mua bán
Hóa đơn GTGT
Biên bản giao nhận tài sản
Giấy báo nợ
Ủy nhiệm chi

9

Phân hệ nhập-xuất

Phiếu nhập kho
Hóa đơn GTGT

10

Phân hệ bán hàng

Đơn đặt hàng
Hóa đơn GTGT
Phiếu xuất kho

11

Phân hệ tiền gửi

Giấy báo nợ
Hóa đơn GTGT

12

Phân hệ tiền mặt

13
14

Phân hệ tiền gửi
Phân hệ tiền mặt
Phân hệ tiền gửi

Phiếu chi
Hóa đơn GTGT
Phiếu chi
Giấy báo có
Giấy báo có
Hóa đơn GTGT

15

Phân hệ tiền mặt

Phiếu chi

16

Phân hệ tổng hợp
Phân hệ tiền mặt

Giấy tạm ứng lương
Hóa đơn GTGT
Phiếu chi

17

Phân hệ tổng hợp
Phân hệ tiền gửi

Ủy nhiệm chi
Hóa đơn GTGT
Giấy báo nợ

18

Phân hệ tiền mặt
Phân hệ tài sản

Phiếu chi
Biên lai lệ phí

Giấy báo nợ
Giấy nộp tiền
Giấy báo nợ
Hóa đơn GTGT

19

Phân hệ tiền gửi

20

Phân hệ tiền gửi

21

Phân hệ tiền gửi

Giấy báo nợ
Hóa đơn GTGT

22

Phân hệ bán hàng
Phân hệ tiền mặt

Phiếu kế toán
Phiếu thu
Phiếu xuất kho
Phiếu nhập kho
Phiếu chi

23

Phân hệ tiền gửi

Giấy báo có

24

Phân hệ sản xuất

Phiếu nhập kho

25

Phân hệ tiền mặt

Phiếu thu
Hóa đơn GTGT

26

Phân hệ bán hàng
Phân hệ tiền gửi

Phiếu xuất kho
Hóa đơn GTGT
Giấy báo có

27

Phân hệ bán hàng
Phân hệ tiền gửi

Phiếu xuất kho
Hóa đơn GTGT
Giấy báo có

28

Phân hệ bán hàng

Phiếu xuất kho
Hóa đơn GTGT

29

Phân hệ tiền lương

30

Phân hệ tiền lương

Phiếu chi

KINH TẾ PHÁT SINH THÁNG 03/2014
Gốc

Ghi Sổ

Ngày

ü

3/5/2014

ü

TK Nợ
1521(WN491)
1521(WNH481)
1331

Định Khoản
TK Có

3311(Cty dệt TC)
ü

3/5/2014

141
1111

ü
ü

3/5/2014

6211
1521(WNH481)

ü
ü
ü
ü

3/7/2014
ü
ü
ü

6428
1331
1111
141

8/3/2014

ü
ü

1521(WN269)
1521(WNH481)
1331
3311(Cty dệt TC)

ü

3/7/2014

6211
1521(WN269)

ü
ü
ü

3/10/2014

ü

142
1331
1111

ü
ü
ü
ü
ü

3/11/2014

2411
1332
3311
3311
1121

ü

3/11/2014

ü

1521(WN269)
1521(WNH481)
1331
3311(Cty dệt PĐ)

3/12/2014
...
CÔNG TY THIÊN THANH
Địa chỉ: 235 Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, TP.HCM
Mã số thuế: 0305059054
Số điện thoại: (08) 38242526
Fax: 30242536
Mail: Bluesky@gmail.com
NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH THÁNG 03/2014
NV Phân Hệ Chứng Từ
1
Phân hệ nhập-xuất
Phiếu nhập kho
Hóa đơn GTGT
2
Phân hệ tiền mặt
Phiếu chi
Giấy đề nghị tạm ứng
3
Phân hệ sản xuất
Phiếu xuất kho
Lệnh xuát kho
Cấp giấy phép sản xuất
4
Phân hệ tổng hợp
Giấy thanh toán tạm ứng
Phân hệ tiền mặt
Hóa đơn GTGT
Phiêú kế toán
Phiếu thu
5 Phân hệ nhập-xuất Phiếu nhập kho
Hóa đơn GTGT
Jy nhiệm chi
6
Phân hệ sản xuất
Phiếu xuất kho
Đơn đặt hàng
Cấp giấy phép sản xuất
7
Phân hệ tiền mặt
Phiếu chi
Hóa đơn GTGT
8
Phân hệ tổng hợp
Hợp đồng muan
Phân hệ tiền gửi
Hóa đơn GTGT
Biên bản giao nhận tài sản
Giấy báo nợ
Jy nhiệm chi
Bài tập ssp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ssp - Người đăng: fullmoon286
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập ssp 9 10 513