Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính

Được đăng lên bởi Cop Con
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài chính doanh nghiệp
Lớp Bổ túc kiến thức Cao học
Thời giá tiền tệ
1. Một người gửi 50 tr.đ vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 8%/năm
a. Tài khoản của người đó sẽ có bao nhiêu tiền vào cuối năm thứ 12?
b. Để có được số tiền là 200 tr. đ thì người đó phải gửi khoản tiền tiết kiệm
này trong bao nhiêu năm?
2. Một cầu thủ bóng đá ký một hợp đồng 5 năm đá cho một đội bóng với thu
nhập 200 tr. đ/năm. Tính giá trị hiện tại của bản hợp đồng này:
a. Nếu lãi suất là 12%/năm ( giả sử tiền được nhận vào cuối mỗi năm)
b. Nếu 3 năm đầu cầu thủ này được trả 200 tr. đ/năm và 2 năm cuối được trả
là 400 tr. đ/năm (k=12%)
3. Một người muốn nhận được một số tiền 1 tỷ đồng khi nghỉ hưu
a. Người đó phải làm việc bao nhiêu năm nếu hàng năm có thể tiết kiệm và
gửi vào ngân hàng số tiền 60,8 tr. đ với lãi suất 10% năm
b. Giả sử người này muốn nghỉ hưu sau 40 năm nữa. Người đó phải gửi số
tiền tiết kiệm hàng năm là bao nhiêu nếu lãi suất là 12%/năm.
4. Tính lãi suất trong các trường hợp sau:
Đơn vị: USD
Giá trị hiện tại Số năm
Giá trị tương lai
400
11
684
183
4
249
300
7
300
Giá trị trái phiếu cổ phiếu
1. Công ty cổ phần DP trả cổ tức hàng năm 3$ cho 1 cổ phiếu thường và dự kiến
giữ nguyên mức cổ tức này cho các năm sau.
a. Nếu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị trường đối với cổ phiếu này là
15% thì giá của cổ phiếu là bao nhiêu?.
b. Giá của cổ phiếu là bao nhiêu, nếu cổ tức trả tăng hàng năm với tốc độ
không đổi là 8% và tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị trường là 15%
c. Tính giá cổ phiếu nếu cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi là 12%
trong 6 năm và sau đó giảm xuống tốc độ không đổi bằng 5% kéo dài
đến vô hạn.
2. Một trái phiếu công ty mệnh giá 10 triệu đ trả lãi suất cố định 10% và đáo hạn
sau 10 năm.
a. Xác định giá trị của trái phiếu nếu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị
trường là 8%. Giả sử trái phiếu trả lãi 1 năm 1 lần
b. Xác định giá trái phiếu trong trường hợp lãi được trả 6 tháng 1 lần
c. Giá của trái phiếu là bao nhiêu nếu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị
trường tăng lên bằng 12%.

3. Một trái phiếu trả lãi suất cố định 12%/năm và đáo hạn sau 20 năm. Tính lãi
suất đáo hạn nếu trái phiếu có mệnh giá 1000$ và đang được bán với giá 1.160 $.
( sử dụng công thức gần đúng và hàm Rate, so sánh kết quả tính).
Dự toán vốn đầu tư
1. Mét dù ¸n ®Çu t cã dßng tiÒn c¸c n¨m lµ 7000 $, 7500$, 8000$ vµ 8500$; tû
suÊt chiÕt khÊu lµ 12%. BiÕt chi phÝ ®Çu t ban ®Çu cña dù ¸n lµ 8000 $. H·y
x¸c ®Þnh thêi gian hoµn vèn, thêi gian hoµn vèn chiÕt khÊu, NPV vµ IRR cña
dù ¸n. Cã nªn ®Ç...
Tài chính doanh nghiệp
Lớp Bổ túc kiến thức Cao học
Thời giá tiền tệ
1. Một người gửi 50 tr.đ vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 8%/năm
a. Tài khoản của người đó sẽ có bao nhiêu tiền vào cuối năm thứ 12?
b. Để có được số tiền là 200 tr. đ thì người đó phải gửi khoản tiền tiết kiệm
này trong bao nhiêu năm?
2. Một cầu thủ bóng đá ký một hợp đồng 5 năm đá cho một đội bóng với thu
nhập 200 tr. đ/năm. Tính giá trị hiện tại của bản hợp đồng này:
a. Nếu lãi suất là 12%/năm ( giả sử tiền được nhận vào cuối mỗi năm)
b. Nếu 3 năm đầu cầu thủ này được trả 200 tr. đ/năm và 2 năm cuối được trả
là 400 tr. đ/năm (k=12%)
3. Một người muốn nhận được một số tiền 1 tỷ đồng khi nghỉ hưu
a. Người đó phải làm việc bao nhiêu năm nếu hàng năm thể tiết kiệm
gửi vào ngân hàng số tiền 60,8 tr. đ với lãi suất 10% năm
b. Giả sử người này muốn nghỉ hưu sau 40 năm nữa. Người đó phải gửi số
tiền tiết kiệm hàng năm là bao nhiêu nếu lãi suất là 12%/năm.
4. Tính lãi suất trong các trường hợp sau:
Đơn vị: USD
Giá trị hiện tại Số năm Giá trị tương lai
400 11 684
183 4 249
300 7 300
Giá trị trái phiếu cổ phiếu
1. Công ty cổ phần DP trả cổ tức hàng năm 3$ cho 1 cổ phiếu thường và dự kiến
giữ nguyên mức cổ tức này cho các năm sau.
a. Nếu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị trường đối với cổ phiếu này là
15% thì giá của cổ phiếu là bao nhiêu?.
b. Giá của cổ phiếu là bao nhiêu, nếu cổ tức trả tăng hàng năm với tốc độ
không đổi là 8% và tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị trường là 15%
c. Tính giá cổ phiếu nếu cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi là 12%
trong 6 năm và sau đó giảm xuống tốc độ không đổi bằng 5% kéo dài
đến vô hạn.
2. Một trái phiếu công ty mệnh giá 10 triệu đ trả lãi suất cố định 10% và đáo hạn
sau 10 năm.
a. Xác định giá trị của trái phiếu nếu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị
trường là 8%. Giả sử trái phiếu trả lãi 1 năm 1 lần
b. Xác định giá trái phiếu trong trường hợp lãi được trả 6 tháng 1 lần
c. Giá của trái phiếu là bao nhiêu nếu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của thị
trường tăng lên bằng 12%.
Bài tập tài chính - Trang 2
Bài tập tài chính - Người đăng: Cop Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tài chính 9 10 967