Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TÊ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3855 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI
1. Một khách hàng có nhu cầu vay 950000 JPY, NHTM A bán ra một lượng USD
tương ứng, đồng thời mua lại kỳ hạn 3 tháng số USD nói trên. Tính lợi nhuận của
NHTM A sau 3 tháng, biết rằng thị trường niêm yết như sau.
USD/ JPY = 85.28/40
Lãi suất (/năm):
USD 4% - 5.5% ,
JPY 2.5% - 3.5%
Đối khoản USD NHTM A là 950.000 JPY = 950.000 X 1/85,28 = 11.140 USD
NHTM A cho khách hàng vay 950.000 JPY trong 3 tháng với lãi suất 3,5% /năm . khi
đáo hạng NHTM A sẽ thu về:
YJPY = 950.000 X (1+ 3.5% X 3/12) = 958.313 JPY
NHTM A mua 11.140 USD hay bán JPY kỳ hạng 3 tháng. Tỷ giá kỳ hạn:
(USD/ JPY = 85.28/40)
RFbán (USD/JPY) = 85.40+85.40 (3,5%/12 - 4%/12)x 3 = 85,29
Khi đến hạn, số tiền JPY ngân hạng cần thanh toán:

z

= 11.140 x 85,29 = 950.131 JPY
Lợi nhuận: 958.313 - 950.131 = 8.182 JPY
JPY

2. Để đáp ứng nhu cầu vay 1 triệu CHF thời hạn 4 tháng của công ty A, NHTM B bán
giao ngay 700000 GBP, đồng thời mua lại số GBP tương ứng kỳ hạn 4 tháng. Tính lợi
nhuận của NHTM B, biết rằng
GBP/USD = 1.5124/35
USD/CHF = 0.9889/04
Lãi suất (/năm): USD 4% - 5.5%, GBP 4.5% - 6%, CHF 5% - 5.5%
Giai:
GPB/CHF = GBP/USD x USD/CHF
mua GPB/CHF = 1.5124 x 0.9889 = 1,4956
bán GPB/CHF = 1.5135 x 0.9904 = 1,4990
GPB/CHF = 1,4956/90
Đối khoản USD NHTM B là
1.000.000 CHF = 1.000.000 X 1/1,4956 = 668.628GBP
NHTM B bán giao ngay 700000 GBP
700000 GBP = 700.000 x 1,4956 = 1.046.920 CHF
NHTM B cho công ty A vay 1 triệu CHF trong 4 tháng với lãi suất 5,5% /năm . khi đáo
hạng NHTM B sẽ thu về:
YCHF = 1.000.000 x (1+ 5.5% x 4/12) = 1.018.333 CHF
NHTM B mua 668.628GBP hay bán CHF kỳ hạng 4 tháng. Tỷ giá kỳ hạn:
(GPB/CHF = 1,4956/90)
RFbán (GPB/CHF) = 1,4990+1,4990 (5,5%/12 - 4,5%/12)x 4 = 1,5040
1

Khi đến hạn, số tiền CHF ngân hạng cần thanh toán:

z

CHF

z

EUR

= 668.628x 1.5040= 1.005.617 CHF
Lợi nhuận: 1.018.333- 1.005.617 = 1.2716CHF
3. Để đáp ứng nhu cầu vay kỳ hạn 5 tháng của khách hàng, NHTM A mua giao ngay
50000 EUR bằng đồng JPY, đồng thời ký hợp đồng kỳ hạn 5 tháng bán lại số EUR
mà NH có được. Tính lợi nhuận của NHTM A, biết rằng
EUR/JPY = 110.92/11
Lãi suất (/năm): EUR 3% - 5%, JPY 2% - 3.5%
Đối khoản USD NHTM A là 50000 EUR = 50.000 x 111,11 = 5.555.500 JPY
NHTM A cho khách hàng vay 50000 EUR trong 5 tháng với lãi suất 5% /năm . khi đáo
hạng NHTM A sẽ thu về:
YEUR = 50.000 x (1+ 5% x 5/12) = 51.042 EUR
NHTM A bán 50000 EUR hay mua JPY kỳ hạng 5 tháng. Tỷ giá kỳ hạn:
(EUR/JPY = 110.92/11)
RFmua (EUR/JPY) = 110,92+110,92 (2%/12 -5%/12)x 5 = 109.53
Khi đến hạn, số tiề...
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI
1. Một khách hàng nhu cầu vay 950000 JPY, NHTM A bán ra một lượng USD
tương ứng, đồng thời mua lại kỳ hạn 3 tháng số USD nói trên. Tính lợi nhuận của
NHTM A sau 3 tháng, biết rằng thị trường niêm yết như sau.
USD/ JPY = 85.28/40
Lãi suất (/năm):
USD 4% - 5.5% ,
JPY 2.5% - 3.5%
Đối khoản USD NHTM A là 950.000 JPY = 950.000 X 1/85,28 = 11.140 USD
NHTM A cho khách hàng vay 950.000 JPY trong 3 tháng với lãi suất 3,5% /năm . khi
đáo hạng NHTM A sẽ thu về:
YJPY = 950.000 X (1+ 3.5% X 3/12) = 958.313 JPY
NHTM A mua 11.140 USD hay bán JPY kỳ hạng 3 tháng. Tỷ giá kỳ hạn:
(USD/ JPY = 85.28/40)
RFbán (USD/JPY) = 85.40+85.40 (3,5%/12 - 4%/12)x 3 = 85,29
Khi đến hạn, số tiền JPY ngân hạng cần thanh toán:
zJPY = 11.140 x 85,29 = 950.131 JPY
Lợi nhuận: 958.313 - 950.131 = 8.182 JPY
2. Để đáp ứng nhu cầu vay 1 triệu CHF thời hạn 4 tháng của công ty A, NHTM B bán
giao ngay 700000 GBP, đồng thời mua lại số GBP tương ứng kỳ hạn 4 tháng. Tính lợi
nhuận của NHTM B, biết rằng
GBP/USD = 1.5124/35
USD/CHF = 0.9889/04
Lãi suất (/năm): USD 4% - 5.5%, GBP 4.5% - 6%, CHF 5% - 5.5%
Giai:
GPB/CHF = GBP/USD x USD/CHF
mua GPB/CHF = 1.5124 x 0.9889 = 1,4956
bán GPB/CHF = 1.5135 x 0.9904 = 1,4990
GPB/CHF = 1,4956/90
Đối khoản USD NHTM B là
1.000.000 CHF = 1.000.000 X 1/1,4956 = 668.628GBP
NHTM B bán giao ngay 700000 GBP
700000 GBP = 700.000 x 1,4956 = 1.046.920 CHF
NHTM B cho công ty A vay 1 triệu CHF trong 4 tháng với lãi suất 5,5% /năm . khi đáo
hạng NHTM B sẽ thu về:
YCHF = 1.000.000 x (1+ 5.5% x 4/12) = 1.018.333 CHF
NHTM B mua 668.628GBP hay bán CHF kỳ hạng 4 tháng. Tỷ giá kỳ hạn:
(GPB/CHF = 1,4956/90)
RFbán (GPB/CHF) = 1,4990+1,4990 (5,5%/12 - 4,5%/12)x 4 = 1,5040
1
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TÊ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TÊ 9 10 307