Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KỲ HẠN
1. Dựa vào bảng niêm yết tỷ giá và lãi suất dưới đây, hãy sử dụng công thức xác định tỷ
giá kỳ hạn theo thông lệ quốc tế để hoàn tất bảng niêm yết tỷ giá.
Tỷ giá
Mua
Bán
USD/VND
19450
19500
JPY
85.12
85.30
EUR
1.4532
1.4540
GBP
1.5687
1.5695
CHF
0.9862
0.9872
Lãi suất
Huy động
Cho vay
VND (%/tháng)
1.00
1.10
USD (%/năm)
3.55
4.25
JPY (%/năm)
2.15
3.50
EUR (%/năm)
4.25
5.00
GBP (%/năm)
3.75
5.25
CHF (%/năm)
3.25
3.75
Tỷ giá có kỳ hạn
Mua
Bán
USD/VND kỳ hạn 75 ngày
19.764
19.892
EUR/VND kỳ hạn 90 ngày
28.760
28.987
JPY/VND kỳ hạn 65 ngày
232
233
GBP/VND kỳ hạn 85 ngày
30.996
31.288
CHF/VND kỳ hạn 45 ngày
19.905
20.019
EUR/JPY kỳ hạn 72 ngày
123,30
123,84
GBP/JPY kỳ hạn 55 ngày
132,90
133,82
GBP/CHF kỳ hạn 75 ngày
1,5461
1,5465
GIẢI:
Tỷ giá có kỳ hạn
- USD/VND kỳ hạn 75 ngày
RFmua (USD/VND) = 19450 + 19450 (1% - 4,25%/12)x 75/30 = 19.764
RFbán (USD/VND) = 19500 + 19500 (1,1% - 3,55%/12)x 75/30 = 19.892
- EUR/VND kỳ hạn 90 ngày
Ta có: USD/VND x EUR/USD = EUR/VND
Mua EUR/VND = 19450 x 1,4532 = 28.265
Bán EUR/VND = 19500 x 1.4540 = 28.353
 EUR/VND
28.265/53
RFmua (EUR/VND) = 28.265 +28.265 (1% - 5,00%/12)x 90/30 = 28.760
RFbán (EUR/VND) = 28.353 + 28.353 (1,1% - 4,25%/12)x 90/30 = 28.987
- JPY/VND kỳ hạn 65 ngày
Ta có: USD/VND : USD/JPY = JPY/VND
Mua JPY/VND = 19450 : 85,30 = 228
Bán JPY/VND = 19500 : 85,12 = 229
 JPY/VND
28.265/53

RFmua (JPY/VND) = 228 +228 (1% - 3,50%/12)x 65/30 = 232
RFbán (JPY/VND) = 229 + 229 (1,1% - 2,15%/12)x 65/30 = 233
- GBP/VND kỳ hạn 85 ngày
Ta có: USD/VND x GBP/USD = GBP/VND
Mua GBP/VND = 19450 x 1.5687= 30.510
Bán GBP/VND = 19500 x 1.5695 = 30.605
 GBP/VND
30.510/05
RFmua (GBP/VND) = 30.510+30.510 (1% - 5,25%/12)x 85/30 = 30.996
RFbán (GBP/VND) = 30.605+ 30.605 (1,1% - 3,75%/12)x 85/30 = 31.288
- CHF/VND kỳ hạn 45 ngày
Ta có: USD/VND : USD/CHF = CHF/VND
Mua CHF/VND = 19450 : 0.9872= 19.702
Bán CHF/VND = 19500 : 0.9862= 19.773
 JPY/VND
19.702/73
RFmua (JPY/VND) = 19.702 +19.702 (1% - 3,75%/12)x 45/30 = 19.905
RFbán (JPY/VND) = 19.773 + 19.773 (1,1% - 3,25%/12)x 45/30 =20.019
- EUR/JPY kỳ hạn 72 ngày
Ta có: EUR/USD x USD/JPY = EUR/JPY
Mua EUR/JPY= 1.4532 x 85,12 = 123.70
Bán EUR/JPY= 1.4540 x 85.30 = 124.03
 EUR/JPY
123.70/03
RFmua (EUR/JPY) = 123.70+123.70 (2,15% /12- 5,00%/12)x 72/30 = 123,30
RFbán (EUR/JPY) = 124.03+ 124.03 (3,50% /12- 4,25%/12)x 72/30 = 123,84
- GBP/JPY kỳ hạn 55 ngày
Ta có: USD/JPY x GBP/USD = GBP/JPY
Mua GBP/JPY = 85,12 x 1.5687= 133,53
Bán GBP/JPY = 85,30 x 1.5695 = 133,88
 GBP/...
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KỲ HẠN
1. Dựa vào bảng niêm yết tỷ giá và lãi suất dưới đây, hãy sử dụng công thức xác định tỷ
giá kỳ hạn theo thông lệ quốc tế để hoàn tất bảng niêm yết tỷ giá.
Tỷ giá Mua Bán
USD/VND 19450 19500
JPY 85.12 85.30
EUR 1.4532 1.4540
GBP 1.5687 1.5695
CHF 0.9862 0.9872
Lãi suất Huy động Cho vay
VND (%/tháng) 1.00 1.10
USD (%/năm) 3.55 4.25
JPY (%/năm) 2.15 3.50
EUR (%/năm) 4.25 5.00
GBP (%/năm) 3.75 5.25
CHF (%/năm) 3.25 3.75
Tỷ giá có kỳ hạn Mua Bán
USD/VND kỳ hạn 75 ngày 19.764 19.892
EUR/VND kỳ hạn 90 ngày 28.760 28.987
JPY/VND kỳ hạn 65 ngày 232 233
GBP/VND kỳ hạn 85 ngày 30.996 31.288
CHF/VND kỳ hạn 45 ngày 19.905 20.019
EUR/JPY kỳ hạn 72 ngày 123,30 123,84
GBP/JPY kỳ hạn 55 ngày 132,90 133,82
GBP/CHF kỳ hạn 75 ngày 1,5461 1,5465
GIẢI:
Tỷ giá có kỳ hạn
- USD/VND kỳ hạn 75 ngày
RFmua (USD/VND) = 19450 + 19450 (1% - 4,25%/12)x 75/30 = 19.764
RFbán (USD/VND) = 19500 + 19500 (1,1% - 3,55%/12)x 75/30 = 19.892
- EUR/VND kỳ hạn 90 ngày
Ta có: USD/VND x EUR/USD = EUR/VND
Mua EUR/VND = 19450 x 1,4532 = 28.265
Bán EUR/VND = 19500 x 1.4540 = 28.353
EUR/VND 28.265/53
RFmua (EUR/VND) = 28.265 +28.265 (1% - 5,00%/12)x 90/30 = 28.760
RFbán (EUR/VND) = 28.353 + 28.353 (1,1% - 4,25%/12)x 90/30 = 28.987
- JPY/VND kỳ hạn 65 ngày
Ta có: USD/VND : USD/JPY = JPY/VND
Mua JPY/VND = 19450 : 85,30 = 228
Bán JPY/VND = 19500 : 85,12 = 229
JPY/VND 28.265/53
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ - Trang 2
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ 9 10 139