Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4276 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Caâu hoûi oân taäp hoái phieáu
1. So saùnh giöõa hoái phieáu traû ngay vôùi hoái phieáu traû chaäm


Hối phiếu trả ngay: Là hối phiếu mà người trả tiền phải thanh toán ngay khi nhìn thấy hối phiếu (thường là sau hai

ngày làm việc).

Hối phiếu trả sau, hối phiếu có kỳ hạn (usance bill) quy định sau một thời gian nhất định (có thể là sau một thời
hạn nhất định kể từ ngày ký phát hối phiếu, sau ngày chấp nhận hối phiếu, sau ngày ký trên vận đơn B/L thì sẽ được
thanh toán.

2. So saùnh giöõa hoái phieáu söû duïng trong phöông thöùc nhôø thu vôùi hoái phieáu söû duïng trong
phöông thöùc tín duïng chöùng töø.
KHÁC NHAU
HP SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC NHỜ THU HP SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG
CHỨNG TỪ
- Được gửi đến cho người trả tiền là người nhập - Được ký phát dựa theo HĐ thương mại ký kết giữa 2
khẩu trong khi hối phiếu dùng trong tín dụng
bên hoac hoá đơn do bên xuất khẩu ký phát trong khi hối
chứng từ được gửi đến cho người trả tiền là ngân phiếu dùng trong tín dụng chứng từ ký phát dựa theo L/C
hàng mở L/C
3. So saùnh giöõa hoái phieáu vôùi leänh phieáu.
HỐI PHIẾU
LỆNH PHIẾU

Là quyền nằm trong tương lai, hối thúc

Là quyền có sẵn ở hiện tại, ra lệnh cho ai đó phải
người khác thanh toán nợ trong tương lai
thanh toán tiền cho mình hoặc cho bên thứ ba

Là lệnh đòi tiền do nhà xuất khẩu lập và

Do người nợ lập (nhà nhập khẩu), được sử dụng
chỉ sử dụng trong quan hệ thương mại
trong quan hệ thương mại và trong các quan hệ dân sự

Thường được dùng nhiều hơn trong
khác

Ít được sử dụng trong thương mại quốc tế vì với
thương mại quốc tế theo thói quen ưa chuộng
dùng hối phiếu hơn lệnh phiếu
tính thụ động trong thanh toán

Có 2 bản

Chỉ có 1 bản chính do con nợ phát hành
4. Theá naøo laø chaáp nhaän hoái phieáu? Baûo laõnh hoái phieáu?
Chấp nhận hối phiếu: (Acceptance)
Hối phiếu sau khi được ký phát phải được xuất trình cho người trả tiền để người này ký chấp nhận trả
tiền, nhất là đối với hối phiếu có kỳ hạn. Một hối phiếu đã được ký chấp nhận mới có sự tin cậy trong thanh
toán. Thời hạn chấp nhận có thể đ ược giải thích theo hai trường hợp sau đây:
Thứ nhất, nếu hai bên không có quy định gì khác thì theo luật quy định thời hạn chấp nhận là 12 tháng
kể từ ngày ký phát hối phiếu.
Thứ hai, nếu hai bên quy định rõ với nhau trong hợp đồng mua bán hoặc trong th ư tín dụng thời hạn cụ
thể phải xuất trình hối phiếu để chấp nhận, thì hối phiếu phải được xuất trình để chấp nhận trong thời hạn đó. Ví
dụ, thời hạn hiệu lực của thư tín dụng là 45 ngày, hay là hết hạn 20 ngày...
Caâu hoûi oân taäp hoái phieáu
1. So saùnh giöõa hoái phieáu traû ngay vôùi hoái phieáu traû chaäm
Hối phiếu trả ngay: Là hối phiếu mà người trả tiền phải thanh toán ngay khi nhìn thấy hối phiếu (thường là sau hai
ngày làm việc).
Hối phiếu trả sau, hối phiếu có kỳ hạn (usance bill) quy định sau một thời gian nhất định (có thể là sau một thời
hạn nhất định kể từ ngày ký phát hối phiếu, sau ngày chấp nhận hối phiếu, sau ngày ký trên vận đơn B/L thì sẽ được
thanh toán.
2. So saùnh giöõa hoái phieáu söû duïng trong phöông thöùc nhôø thu vôùi hoái phieáu söû duïng trong
phöông thöùc tín duïng chöùng töø.
KHÁC NHAU
HP SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC NHỜ THU HP SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG
CHỨNG TỪ
- Được gửi đến cho người trả tiền là người nhập
khẩu trong khi hối phiếu dùng trong tín dụng
chứng từ được gửi đến cho người trả tiền là ngân
hàng mở L/C
- Được ký phát dựa theo HĐ thương mại ký kết giữa 2
bên hoac hoá đơn do bên xuất khẩu ký phát trong khi hối
phiếu dùng trong tín dụng chứng từ ký phát dựa theo L/C
3. So saùnh giöõa hoái phieáu vôùi leänh phieáu.
HỐI PHIẾU LỆNH PHIẾU
Là quyền nằm trong tương lai, hối thúc
người khác thanh toán nợ trong tương lai
Là lệnh đòi tiền do nhà xuất khẩu lập và
chỉ sử dụng trong quan hệ thương mại
Thường được dùng nhiều hơn trong
thương mại quốc tế theo thói quen ưa chuộng
dùng hối phiếu hơn lệnh phiếu
Có 2 bản
Là quyền có sẵn ở hiện tại, ra lệnh cho ai đó phải
thanh toán tiền cho mình hoặc cho bên thứ ba
Do người nợ lập (nhà nhập khẩu), được sử dụng
trong quan hệ thương mại và trong các quan hệ dân sự
khác
Ít được sử dụng trong thương mại quốc tế vì với
tính thụ động trong thanh toán
Chỉ có 1 bản chính do con nợ phát hành
4. Theá naøo laø chaáp nhaän hoái phieáu? Baûo laõnh hoái phieáu?
Chấp nhận hối phiếu: (Acceptance)
Hối phiếu sau khi được ký phát phải được xuất trình cho người trả tiền để người này ký chấp nhận trả
tiền, nhất là đối với hối phiếu có kỳ hạn. Một hối phiếu đã được ký chấp nhận mới có sự tin cậy trong thanh
toán. Thời hạn chấp nhận có thể đ ược giải thích theo hai trường hợp sau đây:
Thứ nhất, nếu hai bên không có quy định gì khác thì theo luật quy định thời hạn chấp nhận là 12 tháng
kể từ ngày ký phát hối phiếu.
Thứ hai, nếu hai bên quy định rõ với nhau trong hợp đồng mua bán hoặc trong th ư tín dụng thời hạn cụ
thể phải xuất trình hối phiếu để chấp nhận, thì hối phiếu phải được xuất trình để chấp nhận trong thời hạn đó. Ví
dụ, thời hạn hiệu lực của thư tín dụng là 45 ngày, hay là hết hạn 20 ngày kể từ sau ngày giao hàng thì thời hạn
chấp nhận hối phiếu chỉ trong v òng 20 ngày đó, nếu quá, tức l à L/C đã hết hiệu lực, ngân hàng mở L/C sẽ từ
chối thanh toán tờ hối phiếu gửi đến, nếu là trả tiền ngay, hoặc từ chối chấp nhận hối phiếu, nếu là trả tiền sau.
Sự chấp nhận hối phiếu đ ược ghi vào mặt trước, góc dưới bên trái của tờ hối phiếu và được ghi bằng
chữ “chấp nhận” viết kế bên chữ ký của người trả tiền. Ngoài công thức chấp nhận trên, ULB còn cho phép ng
ười trả tiền d ùng những chữ khác tương tự thể hiện sự chấp nhận của mình như “xác nhận”, “đồng ý”, “đồng ý
trả tiền”.
Những sự chấp nhận của người trả tiền được thực hiện trên tờ hối phiếu bằng những chữ mơ hồ, tối
nghĩa khiến cho hối phiếu mất tính chất luật định của nó sẽ trở thành vô giá trị.
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ 9 10 144