Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL

Được đăng lên bởi kim-tuyen-ho
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT
1
2
3
4
5
6
7

TÌNH HÌNH XUẤT HÀNG
TÊN HÀNG
GẠO TRẮNG DÀI
GẠO THƠM
GẠO NÀNG HƯƠNG
GẠO TRẮNG TRÒN
GẠO NÀNG HƯƠNG
GẠO TRẮNG DÀI
GẠO THƠM

MÃ HÀNG
GTD-1
GTH-2
GNH-3
GTT-2
GNH-3
GTD-2
GTH-3

MÃ HÀNG
TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

GTD
GẠO TRẮNG DÀI
20000

BẢNG THAM KHẢO
GTH
GẠO THƠM
15000

DOANH THU
MÃ HÀNG
DOANH THU
GTD
7431000
GTH
7327500
GNH
4966200
GTT
5386500

MÃ HÀNG
FALSE
STT
2
7

MÃ HÀNG
GTH-2
GTH-3

TÊN HÀNG
GẠO THƠM
GẠO THƠM

DOANH THU
8000000
STT

MÃ HÀNG
GNH-3
GNH-3

7000000 3
6000000 5

MÃ HÀNG
FALSE
TÊN HÀNG
GẠO NÀNG HƯƠNG
GẠO NÀNG HƯƠNG

5000000

DOANH THU

4000000
3000000
2000000
1000000
0
GTD

GTH

GNH

GTT

H HÌNH XUẤT HÀNG NÔNG SẢN QUÝ 3-2007
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
100
20000
245
15000
278
10000
189
30000
256
10000
289
20000
275
15000

THÀNH TIỀN
2000000
3675000
2780000
5670000
2560000
5780000
4125000

KHẢO
GNH
GẠO NÀNG HƯƠNG
10000

GTT
GẠO TRẮNG TRÒN
30000

SỐ LƯỢNG
245
275

ĐƠN GIÁ
15000
15000

THÀNH TIỀN
>300000
SỐ LƯỢNG
21%
278
256

THÀNH TIỀN
3675000
4125000

BIỂU ĐỒ
ĐƠN GIÁ
1000030%
10000

20%

29%

THÀNH TIỀN
2780000
GTD
2560000
GTH
GNH
GTT

TIỀN GIẢM
60000
183750
194600
283500
179200
289000
288750

PHẢI TRẢ
1940000
3491250
2585400
5386500
2380800
5491000
3836250

TIỀN GIẢM
183750
288750

PHẢI TRẢ
3491250
3836250

TIỀN GIẢM
194600
179200

PHẢI TRẢ
2585400
2380800

STT
1
2
3
6
7
4
5

BẢNG NHẬP VĂN PHÒNG PHẨM NHÀ SÁC
NGÀY
MÃ VPP
TÊN VPP
4/1/2008 B01-TL
BÚT
4/8/2008 T01-HP
THƯỚC
4/15/2008 G01-BN
GIẤY
4/27/2008 G02-TL
GIẤY
1/29/2008 B03-HP
BÚT
4/20/2008 B02-HP
BÚT
4/25/2008 T02-BN
THƯỚC
BẢNG 1- NHÀ SẢN XUẤT
TL
HP
THIÊN LONG
HẢI PHÒNG

MÃ VPP
NHÀ SX

MÃ VPP
B
T
G

BN
BẾN NGHÉ

BẢNG 2- ĐƠN GIÁ
LOẠI 1
LOẠI 2
2000
3000
1000
2000
3000
5000

TÊN VPP
BÚT
THƯỚC
GIẤY

BẢNG 3- THỐNG KÊ
TỔNG TIỀN BÚT BI ĐÃ NHẬP CỦA NHÀ SX HẢI PHÒNG:
ĐẾM SỐ LẦN NHẬP VĂN PHÒNG PHẨM LOẠI 1 VÀ CÓ SỐ LƯỢNG>=150

STT
2
3

NGÀY
MÃ VPP
4/8/2008 T01-HP
4/15/2008 G01-BN

TÊN VPP
THƯỚC
GIẤY
ĐK

TÊN VPP
GIẤY
BÚT
STT
6
7
4

SỐ LƯỢNG
>=200
>=200

NGÀY
MÃ VPP
4/27/2008 G02-TL
1/29/2008 B03-HP
4/20/2008 B02-HP

N PHÒNG PHẨM NHÀ SÁCH VĂN HÓA
NHÀ SX
SỐ LƯỢNG
THIÊN LONG
100
HẢI PHÒNG
150
BẾN NGHÉ
170
THIÊN LONG
200
HẢI PHÒNG
250
HẢI PHÒNG
450
BẾN NGHÉ
500

ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
2000
200000
1000
150000
2000
340000
3000
600000
4000
1000000
3000
1350000
2000
1000000

LOẠI 3
4000
3000
5000
ĐK

LƯỢNG>=150

NHÀ SX
HẢI PHÒNG
BẾN NGHÉ

TÊN VPP
GIẤY
BÚT
BÚT

KQ
2500000
0

MÃ VPP
TRUE

SỐ LƯỢNG
150
170

ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
1000
150000
3000
510000

NHÀ SX
THIÊN LONG
HẢI PHÒNG
HẢI PHÒNG

SỐ LƯỢNG
200
250
450

ĐƠN...
TÌNH HÌNH XUẤT HÀNG NÔNG SẢN QUÝ 3-2007
STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG
1 GTD-1 GẠO TRẮNG DÀI
2 GTH-2 GẠO THƠM
3 GNH-3 GẠO NÀNG HƯƠNG
4 GTT-2 GẠO TRẮNG TRÒN
5 GNH-3 GẠO NÀNG HƯƠNG
6 GTD-2 GẠO TRẮNG DÀI
7 GTH-3 GẠO THƠM
BẢNG THAM KHẢO
MÃ HÀNG GTD GTH
TÊN HÀNG GẠO TRẮNG DÀI GẠO THƠM
ĐƠN GIÁ 20000 15000
DOANH THU
MÃ HÀNG DOANH THU
GTD 7431000
GTH 7327500
GNH 4966200
GTT 5386500
MÃ HÀNG
FALSE
STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG
2 GTH-2 GẠO THƠM
7 GTH-3 GẠO THƠM
MÃ HÀNG
FALSE
STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG
3 GNH-3 GẠO NÀNG HƯƠNG
5 GNH-3 GẠO NÀNG HƯƠNG
GTD GTH GNH GTT
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
DOANH THU
DOANH THU
BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - Người đăng: kim-tuyen-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL 9 10 784