Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thực hành ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi Lý Cẩm Hồng
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Bài tập số 01 - Lập dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế .............................................................................................. 8
I. Số liệu ............................................................................................................................................................................. 8
II. Hướng dẫn................................................................................................................................................................... 10
Bài tập số 02 - Kế toán vốn bằng tiền............................................................................................................................... 11
I. Số liệu ........................................................................................................................................................................... 11
II. Hướng dẫn................................................................................................................................................................... 13
Bài tập số 03 - Kế toán vật tư............................................................................................................................................ 18
I. Số liệu ........................................................................................................................................................................... 18
II. Hướng dẫn................................................................................................................................................................... 22
Bài tập số 04 - Kế toán thanh toán ................................................................................................................................... 27
I. Số liệu ........................................................................................................................................................................... 27
II. Hướng dẫn................................................................................................................................................................... 31
Bài tập số 05 - Kế toán tài sản cố định ............................................................................................................................. 38
I. Số liệu ........................................................................................................................................................................... 38
II. ...
MC LC
Bài tp s 01 - Lp d toán thu, chi theo ni dung kinh tế.............................................................................................. 8
I. S liu............................................................................................................................................................................. 8
II. Hướng dn...................................................................................................................................................................10
Bài tp s 02 - Kế toán vn bng tin............................................................................................................................... 11
I. S liu........................................................................................................................................................................... 11
II. Hướng dn...................................................................................................................................................................13
Bài tp s 03 - Kế toán vt tư............................................................................................................................................ 18
I. S liu........................................................................................................................................................................... 18
II. Hướng dn...................................................................................................................................................................22
Bài tp s 04 - Kế toán thanh toán ................................................................................................................................... 27
I. S liu........................................................................................................................................................................... 27
II. Hướng dn...................................................................................................................................................................31
Bài tp s 05 - Kế toán tài sn c định............................................................................................................................. 38
I. S liu........................................................................................................................................................................... 38
II. Hướng dn...................................................................................................................................................................41
Bài tp s 06 - Kế toán đầu tư xây dng cơ bn ............................................................................................................. 44
I. S liu........................................................................................................................................................................... 44
II. Hướng dn...................................................................................................................................................................45
Bài tp s 07 - Kế toán qu công chuyên dùng ...............................................................................................................47
bài tập thực hành ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập thực hành ngân sách nhà nước - Người đăng: Lý Cẩm Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
bài tập thực hành ngân sách nhà nước 9 10 337