Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THUẾ

Được đăng lên bởi Silver Blood
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THUẾ
Bài tập 1:
Một nông trường trồng và chế biến chè trong tháng có tình hình sản xuất và tiêu thụ như sau:
- Nông trường bán 12 tấn chè đã sơ chế cho một công ty sản xuất chè khác với giá bán là 30.000đ/kg (giá chưa có thuế GTGT).
- Sử dụng 6 tấn chè đã chế biến để đóng hộp, loại hộp 0,5kg/hộp. Trong tháng nông trường bán trong nước 8.000 hộp giá bán chưa có
thuế GTGT là 30.000đ/hộp.
- Xuất khẩu qua công ty ủy thác xuất khẩu 2.000 hộp giá xuất khẩu là 35.000đ/hộp.
- Giao 2.000 hộp cho cơ sở đại lý hạch toán độc lập bán đúng giá giao là 30.000đ/hộp (giá chưa có thuế GTGT)
- Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác dùng cho hoạt động sơ chế và đóng hộp chè tập hợp được trong tháng là 18.200.000
đồng. Nông trường không hạch toán riêng được số thuế đầu vào được khấu trừ cho từng loại sản phẩm.
Yêu cầu:
- Xác định số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng đối với hoạt động trên. Biết rằng đơn vị nộp thuế theo phương
pháp khấu trừ.
- Xác định lại số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng đối với hoạt động trên trong trường hợp nông trường chỉ xuất
khẩu 1.000 hộp chè còn 1.000 hộp để tiêu dùng nội bộ và biếu tặng.
- Giả sử trong tháng nông trường xuất khẩu toàn bộ 12 tấn chè sơ chế, giá xuất khẩu là 32.000.000/tấn. Xác định lại số thuế
GTGT nông trường phải nộp trong tháng.
Bài tập 2 :
Trong tháng 9/năm N công ty A có tình hình kinh doanh như sau:
-

Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có gía trị 500 triệu đồng.

-

Làm đại lý tiêu thụ sp B cho một công ty TNHH trong nước, giá bán theo qui định chưa có thuế GTGT là 50.000đ/sp, hoa
hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ công ty A tiêu thụ được 10.000sp.

-

Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá là 600 triệu đồng, hoa hồng uỷ thác được hưởng là
3% trên giá FOB.

-

Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT là 200 triệu đồng, thuế suất GTGT là 10%, nhưng khi viết hoá
đơn, kế toán đã ghi gộp giá bán là 220 triệu đồng (không ghi tách riêng giá bán chưa thuế và thuế GTGT).

-

Dùng 100 sp E để trao đổi với một cơ sở Kinh doanh M lấy sp F, giá bán chưa thuế GTGT của sp E cùng thời điểm phát sinh
hoạt động trao đổi là 120.000đ/sp

- Bán trả góp cho công ty N một lô hàng, giá bán trả góp chưa có thuế GTGT là 300 triệu đồng, trả trong vòng 3 năm, giá bán
trả ngay là 250 triệu đồng.
-

Yêu cầu: Xác định số thuế GTGT mà công ty A phải nộp trong tháng.
Biết rằng:
- Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Thuế suất thuế GTGT...
BÀI TẬP THUẾ
Bài tập 1:
Một nông trường trồng và chế biến chè trong tháng có tình hình sản xuất và tiêu thụ như sau:
- Nông trường bán 12 tấn chè đã sơ chế cho một công ty sản xuất chè khác với giá bán là 30.000đ/kg (giá chưa có thuế GTGT).
- Sử dụng 6 tấn chè đã chế biến để đóng hộp, loại hộp 0,5kg/hộp. Trong tháng nông trường bán trong nước 8.000 hộp giá bán chưa có
thuế GTGT là 30.000đ/hộp.
- Xuất khẩu qua công ty ủy thác xuất khẩu 2.000 hộp giá xuất khẩu là 35.000đ/hộp.
- Giao 2.000 hộp cho cơ sở đại lý hạch toán độc lập bán đúng giá giao là 30.000đ/hộp (giá chưa có thuế GTGT)
- Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác dùng cho hoạt động chế đóng hộp chè tập hợp được trong tháng 18.200.000
đồng. Nông trường không hạch toán riêng được số thuế đầu vào được khấu trừ cho từng loại sản phẩm.
Yêu cầu:
- Xác định số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng đối với hoạt động trên. Biết rằng đơn vị nộp thuế theo phương
pháp khấu trừ.
- Xác định lại số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng đối với hoạt động trên trong trường hợp nông trường chỉ xuất
khẩu 1.000 hộp chè còn 1.000 hộp để tiêu dùng nội bộ và biếu tặng.
- Giả sử trong tháng nông trường xuất khẩu toàn bộ 12 tấn chè sơ chế, giá xuất khẩu là 32.000.000/tấn. Xác định lại số thuế
GTGT nông trường phải nộp trong tháng.
Bài tập 2 :
Trong tháng 9/năm N công ty A có tình hình kinh doanh như sau:
- Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có gía trị 500 triệu đồng.
- Làm đại tiêu thụ sp B cho một công ty TNHH trong nước, giá bán theo qui định chưa thuế GTGT 50.000đ/sp, hoa
hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ công ty A tiêu thụ được 10.000sp.
- Nhận xuất khẩu uỷ thác một hàng C theo điều kiện giá FOB trị giá 600 triệu đồng, hoa hồng uỷ thác được hưởng
3% trên giá FOB.
- Bán cho doanh nghiệp L hàng D với giá chưa thuế GTGT 200 triệu đồng, thuế suất GTGT 10%, nhưng khi viết hoá
đơn, kế toán đã ghi gộp giá bán là 220 triệu đồng (không ghi tách riêng giá bán chưa thuế và thuế GTGT).
- Dùng 100 sp E để trao đổi với một cơ sở Kinh doanh M lấy sp F, giá bán chưa thuế GTGT của sp E cùng thời điểm phát sinh
hoạt động trao đổi là 120.000đ/sp
- Bán trả góp cho công ty N một hàng, giá bán trả góp chưa thuế GTGT 300 triệu đồng, trả trong vòng 3 năm, giá bán
trả ngay là 250 triệu đồng.
- Yêu cầu: Xác định số thuế GTGT mà công ty A phải nộp trong tháng.
Biết rằng:
- Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Thuế suất thuế GTGT của HH, DV là 10%.
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 50 triệu đồng.
Bài tập 3:
Trong tháng 10/năm N, tại một doanh nghiệp SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
1. HH, DV mua vào trong tháng.
a. Để sử dụng cho sp A.
- Mua từ cty X: 15.000kg nguyên liệu với giá chưa T GTGT là 75.000đ/kg.
- Mua từ cty Y theo hoá đơn GTGT, tiền Thuế GTGT là 380 trđ.
b. Để sử dụng cho sp B:
Bài tập Thuế Biên soạn: TS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương
BÀI TẬP THUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THUẾ - Người đăng: Silver Blood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP THUẾ 9 10 607