Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuê

Được đăng lên bởi Thanh Thanh Vũ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN
1. Thuế ở khâu nhập khẩu:

(1) Nhập khẩu 5000 lít rượu 450
Gía tính thuế nhập khẩu 5000 lít rượu 450:
(5.000×20+ 2.000)× 20.000= 2.040.000.000 đ
Thuế nhập khẩu rượu 450:
204.000.000×20%= 40.800.000đ
Thuế TTĐB rượu nhập khẩu:
[(5.000×20+ 2.000)×20.000]×(1+20%)×50%=1224.000.000đ
(2) Nhập khẩu 10000 hộp sữa
Gía tính thuế nhập khẩu 10000 hộp sữa:
[10.000×(13+2)]×20.000=3.000.000.000đ
Thuế nhập khẩu hộp sữa:
3.000.000.000×2%=60.000.000đ
2. Thuế ở khâu xuất khẩu
(10) Xuất khẩu 8000 chai rượu thuốc
Gía tính thuế xuất khẩu:
8.000×40×20.000= 6.400.000.000đ
Thuế xuất khẩu 8000 chai rượu thuốc
6.400.000.000×5%= 320.000.000đ
(13) Xuất khẩu 2000 thùng bia
Gía tính thuế xuuất khẩu:
2000×(20-2)×20000=720.000.000đ
Thuế xuất khẩu 2000 thùng bia:
720.000.000×3%= 21.600.000đ
3. Thuế TTĐB qua HĐSX của rượu
a/ Thuế TTĐB của hàng hóa bán ra
(10) Không chịu thuế TTĐB

(11) Xuất bán thông qua cửa hàng 6000 chai rượu
6000×[800.000/(1+25%)]×25%=960.000.000đ
(15) Xuất gửi đại lí 12000 chai rượu:
12.000×[880.000/(1+10%)/(1+25%)]×80%×25%= 1.536.000.000đ
b/ Thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:
[(6000+12000×80%)/320000]×80%×1.224.000.000=477.360.000đ
 Thuế TTĐB phải nộp:

960.000.000đ+1.536.000.000- 477.360.000= 2018.640.000đ
4. Thuế GTGT
a/ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
(1) Thuế GTGT rượu nhập khẩu:

[(5.000×20+ 2.000)×20.000]×(1+20%)×(1+50%)×10%= 367.200.000 đ
Thuế GTGT vận chuyển:
[22.000.000/(1+10%)]×10%=2.000.000 đ
(2) Thuế GTGT sữa hộp:
[10.000×(13+2)]×20.000×(1+2%)×10%= 306.000.000 đ
Thuế GTGT vận chuyển:
30.000.000×10%=3.000.000 đ
(3) Thuế GTGT 4000 thùng bia.
4000×[220.000/(1+10%)]×10%= 80.000.000 đ
(4) Thuế GTGT 7000 thùng nước ngọt:
7000×100.000×10%=70.000.000 đ
(5) Thuế GTGT mua VLP
[440.000.000/(1+10%)]×10%= 40.000.000 đ
(6) Thuế GTGT mua xe oto 4 chỗ
[2.200.000.000/(1+10%)]×10%=200.000.000 đ
(7) Thuế GTGT tiền điện nước ở PXSX

50.000.000×10%=5.000.000 đ
(9) Thuế GTGT tiền điện nước, internet và VPP phục vụ BPBH và QLDN
[33.000.000/(1+10%)]×10%= 3.000.000 đ
(12) Thuế GTGT hoa hồng cho đại lí:
12000×[880.000/(1+10%)]×80%×3%×10%= 23.040.000 đ
Thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết kì trước: 20.000.000 đ
 Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

367.200.000+ 2.000.000+ 306.000.000+ 3.000.000 + 80.000.000+ 70.000.000+
40.000.000+ 200.000.000+5.000.000+ 3.000.000+ 23.040.000+20.000.000= 1.119.240.000 đ
b/ Thuế GTGT đầu ra
(10) Thuế GTGT: 0đ
(11) Thuế GTGT đầu ra khi bán qua cửa hàng 6000 chia rượu
6000×800.000×10%= 480.000.000 đ
(12) Thuế GTGT bán qua đại lí:
...
BÀI TẬP LỚN
1. Thuế ở khâu nhập khẩu:
(1) Nhập khẩu 5000 lít rượu 45
0
Gía tính thuế nhập khẩu 5000 lít rượu 45
0
:
(5.000×20+ 2.000)× 20.000= 2.040.000.000 đ
Thuế nhập khẩu rượu 45
0
:
204.000.000×20%= 40.800.000đ
Thuế TTĐB rượu nhập khẩu:
[(5.000×20+ 2.000)×20.000]×(1+20%)×50%=1224.000.000đ
(2) Nhập khẩu 10000 hộp sữa
Gía tính thuế nhập khẩu 10000 hộp sữa:
[10.000×(13+2)]×20.000=3.000.000.000đ
Thuế nhập khẩu hộp sữa:
3.000.000.000×2%=60.000.000đ
2. Thuế ở khâu xuất khẩu
(10) Xuất khẩu 8000 chai rượu thuốc
Gía tính thuế xuất khẩu:
8.000×40×20.000= 6.400.000.000đ
Thuế xuất khẩu 8000 chai rượu thuốc
6.400.000.000×5%= 320.000.000đ
(13) Xuất khẩu 2000 thùng bia
Gía tính thuế xuuất khẩu:
2000×(20-2)×20000=720.000.000đ
Thuế xuất khẩu 2000 thùng bia:
720.000.000×3%= 21.600.000đ
3. Thuế TTĐB qua HĐSX của rượu
a/ Thuế TTĐB của hàng hóa bán ra
(10) Không chịu thuế TTĐB
Bài tập thuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thuê - Người đăng: Thanh Thanh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập thuê 9 10 548