Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế GTGT

Được đăng lên bởi lechi1903
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THUẾ GTGT
Bài tập 1: Công ty ABC trong tháng 5 / 2011 có phát sinh các hóa đơn đầu vào và đầu ra
như sau:
1. Hóa đơn của Công ty 27/7 ngày 24/3/2011. MST 0300514013 xêri AA/2011-T số 5863
có nội dung là tiếp khách:
- Doanh số chưa có thuế: 10.260.000
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 1.026.000
- Tổng số: 11.286.000
2. Hóa đơn của Công ty CP DL Thủ Đô ngày 1/4/2011. MST 0301443720 xê ri AP/2011N
số 44097 có nội dung là dịch vụ môi giới bất động sản.
- Doanh số chưa có thuế: 8.793.333
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 879.333
- Tổng số: 9.672.672
3. Hóa đơn của Tân Thành Tâm ngày 30/5/2011. MST 0303736631 xê ri LB/2011N số
60893 có nội dung là nước tinh khiết.
- Doanh số chưa có thuế: 150.000
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 15.000
- Tổng số: 165.000
4. Hóa đơn của Sài Gòn Co.op ngày 8/5/2011. MST 0301175691 xê ri AA/2011-T số
43737 có nội dung là Đồ dùng vệ sinh văn phòng
- Doanh số chưa có thuế: 427.091
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 42.709
- Tổng số: 469.800
5. Hóa đơn của Công ty Nước Sài Gòn ngày 08/3/2011. MST 0304789992 xê ri AA/2011
– T số 653825 có nội dung là nước sinh hoạt.
- Doanh số chưa có thuế: 4.406.340
- Thuế suất thuế GTGT 5%: 204.610
- Tổng số: 4.610.950
6. Hóa đơn Công ty nước Sài Gòn ngày 10/4/2011. MST 0304789992 xê ri AA/2011-T số
716975 có nội dung là nước sinh hoạt:
- Doanh số chưa có thuế: 4.605.829
- Thuế suất thuế GTGT 5%: 213.371
- Tổng số: 4.819.200
7. Hóa đơn Công ty nước Sài Gòn ngày 10/5/2011. MST 0304789992 xê ri AA/2011-T số
716975 có nội dung là nước sinh hoạt:
- Doanh số chưa có thuế: 479.867
- Thuế suất thuế GTGT 5%: 22.133
- Tổng số: 502.000

8. Hóa đơn điện lực Tp HCM ngày 14/4/2011. MST 0300951119 xê ri AB/2011-T số
570247 với nội dung là điện lực
- Doanh số chưa có thuế: 290.040
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 29.004
- Tổng số: 319.044
9. Hóa đơn điện lực Tp HCM ngày 14/4/2011. MST 0300951119 xê ri AB/2011-T số
570250 với nội dung là điện lực
- Doanh số chưa có thuế: 282.820
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 28.282
- Tổng số: 311.102
10. Hóa đơn điện lực Tp HCM ngày 14/4/2011. MST 0300951119 xê ri AB/2011-T số
570251 với nội dung là điện lực
- Doanh số chưa có thuế: 728.380
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 72.838
- Tổng số: 801.128
11. Hóa đơn điện lực Tp HCM ngày 14/5/2011. MST 0300951119 xê ri AB/2011-T số
233193 với nội dung là điện lực
- Doanh số chưa có thuế: 451.880
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 45.188
- Tổng số: 497.068
12. Hóa đơn điện lực Tp HCM ngày 14/5/2011. MST 0300951119 xê ri AB/2011-T số
233196 với nội dung là điện lực
- Doanh số chưa c...
BÀI TẬP THUẾ GTGT
Bài tập 1: Công ty ABC trong tháng 5 / 2011 có phát sinh các hóa đơn đầu vào và đầu ra
như sau:
1. Hóa đơn của Công ty 27/7 ngày 24/3/2011. MST 0300514013 xêri AA/2011-T số 5863
có nội dung là tiếp khách:
- Doanh số chưa có thuế: 10.260.000
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 1.026.000
- Tổng số: 11.286.000
2. Hóa đơn của Công ty CP DL Thủ Đô ngày 1/4/2011. MST 0301443720 xê ri AP/2011N
số 44097 có nội dung là dịch vụ môi giới bất động sản.
- Doanh số chưa có thuế: 8.793.333
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 879.333
- Tổng số: 9.672.672
3. Hóa đơn của Tân Thành Tâm ngày 30/5/2011. MST 0303736631 xê ri LB/2011N số
60893 có nội dung là nước tinh khiết.
- Doanh số chưa có thuế: 150.000
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 15.000
- Tổng số: 165.000
4. Hóa đơn của Sài Gòn Co.op ngày 8/5/2011. MST 0301175691 xê ri AA/2011-T số
43737 có nội dung là Đồ dùng vệ sinh văn phòng
- Doanh số chưa có thuế: 427.091
- Thuế suất thuế GTGT 10%: 42.709
- Tổng số: 469.800
5. Hóa đơn của Công ty Nước Sài Gòn ngày 08/3/2011. MST 0304789992 xê ri AA/2011
– T số 653825 có nội dung là nước sinh hoạt.
- Doanh số chưa có thuế: 4.406.340
- Thuế suất thuế GTGT 5%: 204.610
- Tổng số: 4.610.950
6. Hóa đơn Công ty nước Sài Gòn ngày 10/4/2011. MST 0304789992 xê ri AA/2011-T số
716975 có nội dung là nước sinh hoạt:
- Doanh số chưa có thuế: 4.605.829
- Thuế suất thuế GTGT 5%: 213.371
- Tổng số: 4.819.200
7. Hóa đơn Công ty nước Sài Gòn ngày 10/5/2011. MST 0304789992 xê ri AA/2011-T số
716975 có nội dung là nước sinh hoạt:
- Doanh số chưa có thuế: 479.867
- Thuế suất thuế GTGT 5%: 22.133
- Tổng số: 502.000
Bài tập thuế GTGT - Trang 2
Bài tập thuế GTGT - Người đăng: lechi1903
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập thuế GTGT 9 10 844