Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi huynhthaonguyenkt01-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập 1:
- Tháng 5/2014 Ông Hải Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công là 40.000.000 vnđ.
- Phải đóng các khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương.
- Phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi.
Yêu cầu:
- Tính thuế nhập cá nhân phải nộp trong tháng 5/2014 của Ông Hải Nam.
Hướng dẫn:
- Thu nhập chịu thuế của Ông Nam là: = 40.000.000 vnđ
- Ông Nam được giảm trừ các khoản sau:
+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng
+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con): = 3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: = 40 triệu đồng × (8% + 1,5%) = 3,8 triệu đồng
Tổng cộng các khoản được giảm trừ: = 9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,8 triệu đồng = 20 triệu đồng
- Thu nhập tính thuế của Ông Nam là:
40 triệu đồng – 20 triệu đồng = 20 triệu đồng
- Số thuế phải nộp của Ông Nam là:
Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
= 5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng
+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
= (10 triệu đồng - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng
+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
= (18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng
+ Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
= (20 triệu đồng - 18 triệu đồng) × 20% = 0,4 triệu đồng

- Tổng số thuế Ông Nam phải tạm nộp trong tháng 5/2014 là:
0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,4 triệu đồng = 2,35 triệu đồng
Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:
- Căn cứ vào “Biểu tính thuế rút gọn” ở Phụ lục: 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày
15/8/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn cụ thể như sau:
- Thu nhập tính thuế Ông Nam trong tháng 5/2014 là: 20 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4.
- Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:
20 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 2,35 triệu đồng

Bài tập 2:
- Năm 2014, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông Hải và Công ty kế toán Thiên Ưng thì Ông Hải được trả
lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng,
- Ngoài tiền lương Ông Hải được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng.
Ông Hải phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thu
nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Ông Hải.
- Trong năm Ông Hải chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát
sinh đóng góp từ thi...
Bài tập 1:
- Tháng 5/2014 Ông Hải Nam có thu nhập từ ền lương, ền công là 40.000.000 vnđ.
- Phải đóng các khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên ền lương.
- Phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi.
Yêu cầu:
- Tính thuế nhập cá nhân phải nộp trong tháng 5/2014 của Ông Hải Nam.
Hướng dẫn:
- Thu nhập chịu thuế của Ông Nam là: = 40.000.000 vnđ
- Ông Nam được giảm trừ các khoản sau:
+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng
+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con): = 3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: = 40 triệu đồng × (8% + 1,5%) = 3,8 triệu đồng
Tổng cộng các khoản được giảm trừ: = 9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,8 triệu đồng = 20 triệu đồng
- Thu nhập !nh thuế của Ông Nam là:
40 triệu đồng – 20 triệu đồng = 20 triệu đồng
- Số thuế phải nộp của Ông Nam là:
Cách 1: Số thuế phải nộp Onh theo từng bậc của Biểu thuế lũy ến từng phần:
+ Bậc 1: thu nhập Onh thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
= 5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng
+ Bậc 2: thu nhập Onh thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
= (10 triệu đồng - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng
+ Bậc 3: thu nhập Onh thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
= (18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng
+ Bậc 4: thu nhập Onh thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
= (20 triệu đồng - 18 triệu đồng) × 20% = 0,4 triệu đồng
Bài tập thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Bài tập thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: huynhthaonguyenkt01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập thuế thu nhập cá nhân 9 10 959