Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tranthanhha144
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài tập 1: Một đơn vị kinh doanh sản phẩm X có số liệu KD cả năm 2008 như sau (ĐVT: 1.000đồng)
A. Các nghiệp vụ mua bán hàng trong năm
1. Bán cho cty A nội địa 300.000 sản phẩm, giá bán chưa bao gồm thuế GTGT là 210/sản phẩm
2. Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9.000.000, tỷ lệ hoa hồng là 4%/ trị giá lô hàng
3. Làm đại lý tiêu thụ cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại TP. HCM. Tổng hàng nhập theo điều kiện
CIF là 50.000.000, tổng giá bán theo đúng quy định là 60.000.000, tỷ lệ hoa hồng là 5%/ giá bán
4. Nhận 30.000.000 vật tư để gia công cho nước ngoài, công việc hoàn thành 100% và toàn bộ sản phẩm
đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công là 4.000.000
5. Xuất bán 170.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 200.000/SP
B. Chi phí
Tổng chi phí hợp lý cả năm liên quan đến hoạt động nói trên là 130.900.000
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 8.963.000
C. Thu nhập khác
1. Lãi tiền gửi: 340.000
2. Chuyển nhượng tài sản: 160.000
D. Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế TNDN phải nộp
Biết: Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế TNDN 28%, thuế suất thuế xuất khẩu 4%
Bài tập 2: Một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có số liệu cả năm như sau (ĐVT: 1.000)
1. Bán ra nước ngoài 120.000 sản phẩm theo giá CIF quy ra tiền Việt Nam là 271,4/sản phẩm, phí bảo
hiểm quốc tế và vận chuyển quốc tế bằng 18% giá FOB
2. Bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230/sản phẩm
3. Bán cho các cty thương nghiệp trong nước 400.000 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT là 200/SP
4. Gia công trực tiếp 400.000 sản phẩm theo hợp đồng với một công ty nước ngoài, công việc hoàn thành
80% và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công 10/sản phẩm
5. Tổng chi phí hợp lý của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731.000
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.731.000
6. Thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu
- Chuyển nhượng tài sản: 200.000
- Thu nhập từ lãi cho vay tiền: 680.000
Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế TNDN phải nộp
Biết: Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế TNDN 28%, thuế suất thuế xuất khẩu 2%
Bài tập 3: Một doanh nghiệp có số liệu năm 2008 như sau: (ĐVT: 1.000đ)
I. Tình hình sản xuất trong năm: Trong năm DN sản xuất được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không
chịu thuế TTĐB), không có hàng tồn kho đầu kỳ
II. Tình hình tiêu thụ trong năm:
1. Quý I: Bán cho công ty M 12.000 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT 45/sản phẩm
2. Quý II: Trực tiếp xuất khẩu 10.0...
Bài tập: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài tập 1: Một đơn vị kinh doanh sản phẩm X có số liệu KD cả năm 2008 như sau (ĐVT: 1.000đồng)
A. Các nghiệp vụ mua bán hàng trong năm
1. Bán cho cty A nội địa 300.000 sản phẩm, giá bán chưa bao gồm thuế GTGT là 210/sản phẩm
2. Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9.000.000, tỷ lệ hoa hồng là 4%/ trị giá lô hàng
3. Làm đại lý tiêu thụ cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại TP. HCM. Tổng hàng nhập theo điều kiện
CIF là 50.000.000, tổng giá bán theo đúng quy định là 60.000.000, tỷ lệ hoa hồng là 5%/ giá bán
4. Nhận 30.000.000 vật tư để gia công cho nước ngoài, công việc hoàn thành 100% và toàn bộ sản phẩm
đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công là 4.000.000
5. Xuất bán 170.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 200.000/SP
B. Chi phí
Tổng chi phí hợp lý cả năm liên quan đến hoạt động nói trên là 130.900.000
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 8.963.000
C. Thu nhập khác
1. Lãi tiền gửi: 340.000
2. Chuyển nhượng tài sản: 160.000
D. Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế TNDN phải nộp
Biết: Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế TNDN 28%, thuế suất thuế xuất khẩu 4%
Bài tập 2: Một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có số liệu cả năm như sau (ĐVT: 1.000)
1. Bán ra nước ngoài 120.000 sản phẩm theo giá CIF quy ra tiền Việt Nam là 271,4/sản phẩm, phí bảo
hiểm quốc tế và vận chuyển quốc tế bằng 18% giá FOB
2. Bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230/sản phẩm
3. Bán cho các cty thương nghiệp trong nước 400.000 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT là 200/SP
4. Gia công trực tiếp 400.000 sản phẩm theo hợp đồng với một công ty nước ngoài, công việc hoàn thành
80% và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công 10/sản phẩm
5. Tổng chi phí hợp lý của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731.000
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.731.000
6. Thu nhập chịu thuế khác ngoài doanh thu
- Chuyển nhượng tài sản: 200.000
- Thu nhập từ lãi cho vay tiền: 680.000
Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế TNDN phải nộp
Biết: Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế TNDN 28%, thuế suất thuế xuất khẩu 2%
Bài tập 3: Một doanh nghiệp có số liệu năm 2008 như sau: (ĐVT: 1.000đ)
I. Tình hình sản xuất trong năm: Trong năm DN sản xuất được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không
chịu thuế TTĐB), không có hàng tồn kho đầu kỳ
II. Tình hình tiêu thụ trong năm:
1. Quý I: Bán cho công ty M 12.000 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT 45/sản phẩm
2. Quý II: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm với giá CIF 74/sản phẩm, trong đó chi phí vận chuyển và
bảo hiểm là 1/sản phẩm
3. Quý III: Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sản phẩm, giá bán 45/sản phẩm
4. Quý IV: Trực tiếp xuất khẩu 2.000SP, giá FOB là 46/sản phẩm, xuất cho đại lý lẻ 5.000 sản phẩm, giá
bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn 1.000SP
III. Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm như sau
1. Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 846.000
2. Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc PXSX là 6.000, thuộc bộ phận QL là 3.200
3. Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 128.000
4. Khấu hao TSCĐ cho bộ phận PX: 160.000, QLDN: 50.000, BH: 12.000
5. Tiền lương thuộc bộ phận QLDN: 84.000
6. Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm: 126.000
7. Chi phí hoa hồng cho đại lý bán lẻ là 5% giá bán chưa có thuế GTGT
IV. Yêu cầu: Tính thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế TNDN phải nộp
Biết: - Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế TNDN 28%, thuế suất thuế xuất khẩu 2%
- Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 84.500
- Thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng là 3.870
Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: tranthanhha144
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 388