Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tin Kế Toán

Được đăng lên bởi vulananh92-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG THAÙNG 01/2005
STT

Hoï

Teân

BAN GIAÙM ÑOÁC
01 Traàn Quí
Thònh
02 Traàn Tuaán
Quy
03 Traàn Xöông
Phuøng

Löông
Ngaøy
50,000
45,000
45,000

Coäng
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

PHOØNG KINH DOANH
Traàn Voõ Trung
Hieáu
Nguyeãn Thò Ngoïc
Haïnh
Thaùi Hoaøng
Vaân
Laâm Quang
Phuù
Nguyeãn Thanh
Long
Ngoâ Tuaán
Duy
Traàn Ñaïi Ñoâng
Hieäp
Voõ Thò Xuaân
Mai
Leâ Hoàng Thuûy
Tieân
Nguyeãn Ngoïc Phöông
Hoàng

01
02
03
04
05

Coäng

1,300,000
1,170,000
1,170,000

Ngaøy
Nghæ

Löông
Laõnh

2
5

40,000
40,000
30,000
30,000
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500

40,000
38,000
35,000
35,000
35,000

1,040,000
1,040,000
780,000
780,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000

1,300,000
1,080,000
945,000
3,325,000

3,640,000

Coäng
PHOØNG KEÁ TOAÙN
Ñoaøn Vaên
Hieån
Leâ Thaønh
Vónh
Nguyeãn Phan
Hieäp
Nguyeãn Ngoïc
Taân
Nguyeãn Phi
Anh

Löông
Thaùng

2
1
2
4

3
1

960,000
1,040,000
750,000
720,000
741,000
627,000
741,000
741,000
655,500
712,500

8,086,000

7,688,000

1,040,000
988,000
910,000
910,000
910,000

1,040,000
912,000
805,000
910,000
875,000

4,758,000

TOÅNG COÄNG

1. Löông thaùng = Löông ngaøy *26
2. Löông laõnh = Löông thaùng - (Löông ngaøy * ngaøy nghæ)
3. Löông kyø 1 = 2/3 löông
4. Löông kyø 2 = Löông laõnh - Löông kyø 1
5. Hoaøn taát caùc oâ toång coäng

2
3
1

4,542,000
15,555,000

HAÙNG 01/2005
Löông
Kyø 1

Löông
Kyø 2

866,667
720,000
630,000

433,333
360,000
315,000

2,216,667

1,108,333

640,000
693,333
500,000
480,000
494,000
418,000
494,000
494,000
437,000
475,000

320,000
346,667
250,000
240,000
247,000
209,000
247,000
247,000
218,500
237,500

5,125,333

2,562,667

693,333
608,000
536,667
606,667
583,333

346,667
304,000
268,333
303,333
291,667

3,028,000

1,514,000

10,370,000

5,185,000

Kyù
Nhaän

741000

712500

475000

237500

BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 05/2003
STT

Maõ nhaân
Hoï
vieân

Teân

Ngaøy
Baäc löông
laøm
tröôït giaù
vieäc

Baäc
löông

Nghæ cheá
ñoä

1 A01

Phaïm Vaên

Baûo

410

58,702.98

26

4

2 C01

Traàn Thò

Dung

330 47,248.74

24

2

3 B01

Nguyeãn Vaên

An

420 60,134.76

26

4

4 D02

Phaïm Thò

Chaâu

630 90,202.14

25

2

5 D01

Tröông Vaên

Hoaø

310 44,385.18

22

4

6 A02

Trònh Thò

Lan

330 47,248.74

26

4

7 C03

Leâ Vaên

Nam

520 74,452.56

24

2

8 B02

Nguyeãn Thò

Mai

400 57,271.20

26

2

9 A03

Lyù Vaên

Phuùc

390

55,839.42

26

2

Trieäu Vaên

Quang

330 47,248.74

24

4

10 C05

Baûng tra heä soá
Maõ NV

Heä soá naêng suaát

A
B
C
D

17
14
12
10

Döïa vaøo maõ nhaân vieân ñe...
BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG THAÙNG 01/2005
STT Hoï Teân
BAN GIAÙM ÑOÁC
01 Traàn Quí Thònh 50,000 1,300,000 1,300,000
02 Traàn Tuaán Quy 45,000 1,170,000 2 1,080,000
03 Traàn Xöông Phuøng 45,000 1,170,000 5 945,000
Coäng
3,640,000
3,325,000
PHOØNG KINH DOANH
01 Traàn Voõ Trung Hieáu 40,000 1,040,000 2 960,000
02 Nguyeãn Thò Ngoïc Haïnh 40,000 1,040,000 1,040,000
03 Thaùi Hoaøng Vaân 30,000 780,000 1 750,000
04 Laâm Quang Phuù 30,000 780,000 2 720,000
05 Nguyeãn Thanh Long 28,500 741,000 741,000
06 Ngoâ Tuaán Duy 28,500 741,000 4 627,000
07 Traàn Ñaïi Ñoâng Hieäp 28,500 741,000 741,000
08 Voõ Thò Xuaân Mai 28,500 741,000 741,000
09 Leâ Hoàng Thuûy Tieân 28,500 741,000 3 655,500
10 Nguyeãn Ngoïc Phöông Hoàng 28,500 741,000 1 712,500
Coäng
8,086,000
7,688,000
PHOØNG KEÁ TOAÙN
01 Ñoaøn Vaên Hieån 40,000 1,040,000 1,040,000
02 Leâ Thaønh Vónh 38,000 988,000 2 912,000
03 Nguyeãn Phan Hieäp 35,000 910,000 3 805,000
04 Nguyeãn Ngoïc Taân 35,000 910,000 910,000
05 Nguyeãn Phi Anh 35,000 910,000 1 875,000
Coäng
4,758,000
4,542,000
TOÅNG COÄNG 15,555,000
1. Löông thaùng = Löông ngaøy *26
2. Löông laõnh = Löông thaùng - (Löông ngaøy * ngaøy nghæ)
3. Löông kyø 1 = 2/3 löông
4. Löông kyø 2 = Löông laõnh - Löông kyø 1
5. Hoaøn taát caùc oâ toång coäng
Löông
Ngaøy
Löông
Thaùng
Ngaøy
Nghæ
Löông
Laõnh
Bài tập Tin Kế Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tin Kế Toán - Người đăng: vulananh92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài tập Tin Kế Toán 9 10 861