Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi John Nguyễn
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyªn ®Ò cuèi kho¸

PhÇn më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, kÕ to¸n kh«ng thuÇn tuý lµ viÖc ghi chÐp, kiÓm tra,
kiÓm so¸t mµ quan träng h¬n lµ tæ chøc mét hÖ thèng th«ng tin ®o lêng chÝnh x¸c, xö lý
vµ truyÒn ®¹t nh÷ng th«ng tin cã Ých cho doanh nghiÖp. Cô thÓ viÖc tËp hîp chi phÝ vµ
tÝnh gi¸ thµnh kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖc tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp
thêi t×nh h×nh ph¸t sinh chi phÝ, gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mµ trªn c¬ së
®ã ph¶i ®Ò xuÊt ®îc c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm
s¶n xuÊt vµ gi¶m gi¸ b¸n. §iÒu ®ã còng lµ ®Ó cho biÕt r»ng doanh nghiÖp ®· khai th¸c
vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc cña m×nh hay cha, vµ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o tiÒn ®Ò cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp.
V× vËy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét phÇn
hµnh kÕ to¸n tÊt yÕu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt mµ nã cßn lµ vÊn ®Ò ®îc c¸c nhµ
qu¶n lý lu«n lu«n quan t©m, ®Ó lµm sao tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt nhng vÉn
®¶m b¶o vÒ chÊt lîng vµ sè lîng s¶n phÈm, tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh, gi¶m gi¸ b¸n, n©ng
cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ viÖc nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ vµ
tÝnh gi¸ thµnh, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô –
Th¸i Nguyªn, víi sù chØ b¶o gióp ®ì tËn t×nh cña C« híng dÉn Ts Ng« ThÞ Thu Hång vµ
phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, em cµng thÊy ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy ®èi víi
c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô nãi riªng, em
m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi:“ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô Th¸i Nguyªn“ víi mong muèn häc
hái, n©ng cao kiÕn thøc, ®ång thêi ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1. Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp
Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô
Ch¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô
Trong điều kiện và khả năng bản thân có hạn, nªn chuyên đề của em kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, thiÕ...
Chuyªn ®Ò cuèi kho¸
PhÇn më ®Çu
Trong nÒn kinh hiÖn nay, kÕ to¸n kh«ng thuÇn tuý viÖc ghi chÐp, kiÓm tra,
kiÓm so¸t quan träng h¬n chøc mét hÖ thèng th«ng tin ®o lêng chÝnh x¸c,
vµ truyÒn ®¹t nh÷ng th«ng tin cã Ých cho doanh nghiÖp. Cô thÓ viÖc tËp hîp chi phÝ
tÝnh gi¸ thµnh kh«ng chØ ®¬n thuÇn viÖc tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh c, ®Çy ®ñ, p
thêi t×nh h×nh ph¸t sinh chi phÝ, gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mµ trªn c¬ së
®ã ph¶i ®Ò xuÊt ®îc c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕt km chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm
s¶n xuÊt vµ gi¶m gi¸ b¸n. §u ®ã còng lµ ®Ó cho biÕt r»ng doanh nghp ®· khai th¸c
vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc cñanh hay cha, vµ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o tiÒn ®Ò cho n t¹i ph¸t triÓn cña mçi doanh nghp.
vËy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét phÇn
hµnh to¸n tÊt yÕu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt cßn vÊn ®Ò ®îc c¸c nhµ
qu¶n lu«n lu«n quan t©m, ®Ó lµm sao tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt nhng vÉn
®¶m b¶o chÊt lîng lîng n phÈm, ®ã gi¸ thµnh, gi¶m gi¸ b¸n, n©ng
cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t vc nhËn thøc ®îc vai t quan träng a viÖc h¹ch tn chi phÝ
tÝnh g thµnh, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ng ty phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô
Th¸i Ngun, i sù chØ b¶o gp ®ì tËn t×nh cña híng dÉn Ts Ng« TThu ng vµ
phßng to¸n cña C«ng ty, em ng thÊy ®îc tÇm quan tng cña vÊn ®Òy ®èi víi
c¸c doanh nghp i chung ng ty phÇn gy Hoµng n T i riªng, em
m¹nh d¹n nghn cøu ®Òi:“ KÕ to¸n tËp hîp chi p s¶n xt vµnh gthµnh s¶n
phÈm i C«ng ty phÇn giÊy Hoµng V¨n T Th¸i Nguyªn víi mong muèn häc
hái, n©ng cao kiÕn thøc, ®ång thêi ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thn c«ng t¸c kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gthµnh s¶n phÈm t¹i ng ty.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1. Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xt tÝnh gi¸
thµnh n phÈm trongc doanh nghiÖp
Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n T
Ch¬ng 3. Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô
Trong điu kin và kh năng bn thân hn, nªn chuyên đ ca em kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, thiÕu sãt. Em rÊt mong c¸c thÇy c«, c chó
trong C«ng ty cæ phÇn giÊy Hoµng V¨n Thô vµ c¸c b¹n gãp ý, bæ sung ®Ó ®Ò tµi ®îc
hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n!
Vò Ngäc ¸nh - 1 - Líp LC.11.21.38
Bài tập tình giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tình giá thành sản phẩm - Người đăng: John Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài tập tình giá thành sản phẩm 9 10 318