Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống PL Kế toán

Được đăng lên bởi Jared Huynh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tình huống

A làm kế toán DN, do sơ suất đã ghi sổ kế toán sai số
liệu so với chứng từ kế toán, cụ thể chứng từ kế toán
ghi 1.540.000 đồng, khi ghi sổ kế toán ghi
11.540.000
Hỏi:
1/ Trường hợp sai sót này được phát hiện trước khi nộp
BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì phải
sửa chữa sổ kế toán bằng phương pháp nào? Cách
thực hiện sửa chữa sổ kế toán?
2/ Trường hợp sai sót này đc phát hiện sau khi nộp
BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì phải
sửa chữa sổ kế toán như thế nào?
Company Logo

Tổ chức công tác kế toán tập trung
Kế toán trưởng

KT vật tư, HH,
TSCĐ

KT tiền lương
và các khoản
trích theo lương

KT thanh toán

Nhân viên ở đơn
vị trực thuộc

Kế toán chi phí
và giá thành

KT tổng hợp

Tổ chức bộ máy kế toán chỉ
bao gồm phòng kế toán tại DN

- Phòng kế toán: nhận, xử lý, luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán, lập
báo cáo kế toán theo quy định đều tập trung thực hiện tại phòng kế toán
- Đơn vị phụ thuộc: không có bộ máy kế toán riêng, mà chỉ có một số
nhân viên làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu. Thu nhận, kiểm tra, tổng hợp,
phân loại chứng từ phát sinh ở đơn vị phụ thuộc, sau đó gửi chứng từ về
phòng kế toán của đơn vị chính
11/12/2012

BỘ MÔN LUẬT - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

2

Tổ chức công tác kế toán phân tán
Kế toán trưởng

KT văn phòng
công ty

KT tổng hợp

Ban tài chính
thống kê

Bộ phận kiểm
tra kế toán

Trưởng KT đơn
vị trực thuộc

KT vật tư, HH,
TSCĐ

KT tiền lương
và các khoản
trích theo lương

Kế toán chi phí
và giá thành

KT tổng hợp

Công tác kế toán được tiến hành đồng thời ở phòng kế toán của DN
và bộ phận kế toán ở các đơn vị trực thuộc của DN
11/12/2012

BỘ MÔN LUẬT - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

3

- Phòng kế toán: tổng hợp số liệu báo cáo của đơn vị trực thuộc
và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại văn phòng
DN, lập báo cáo toàn DN, kiểm tra kế toán toàn DN
- Đơn vị phụ thuộc: phải tổ chức bộ máy kế toán riêng. Có nhiệm
vụ thu nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, thực hiện hạch
toán tổng hợp, chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở đơn
vị phụ thuộc theo sự phân cấp của DN. Định kỳ lập báo cáo kế
toán gừi về phòng kế toán của đơn vị chính( Doanh nghiệp)
* Lưu ý: Tuỳ thuộc đặc điểm tổ chức SXKD, mức độ phân cấp
quản lý cho các đơn vị trực thuộc, để tổ chức bộ máy kế toán
và quy định nội dung công tác kế toán cụ thể cho từng bộ
phận trong bộ máy kế toán

11/12/2012

BỘ MÔN LUẬT - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

4

Tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán
Kế toán trưởng

KT văn phòng
công t...
Company Logo
www.themegallery.com
Bài tập tình huống
A làm kế toán DN, do sơ suất đã ghi sổ kế toán sai số
liệu so với chứng từ kế toán, cụ thể chứng từ kế toán
ghi 1.540.000 đồng, khi ghi sổ kế toán ghi
11.540.000
Hỏi:
1/ Trường hợp sai sót này được phát hiện trước khi nộp
BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì phải
sửa chữa sổ kế toán bằng phương pháp nào? Cách
thực hiện sửa chữa sổ kế toán?
2/ Trường hợp sai sót này đc phát hiện sau khi nộp
BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì phải
sửa chữa sổ kế toán như thế nào?
Bài tập tình huống PL Kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tình huống PL Kế toán - Người đăng: Jared Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập tình huống PL Kế toán 9 10 303