Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tổng hợp Kế toán doanh nghiệp 2

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI T P K TOÁN DOANH NGHI P P2
BAØI TAÄP 1:
Taïi DN Hoaøng Thaûo saûn xuaát hai loaïi SP A vaø B söû duïng caùc loaïi vaät lieäu chuû yeáu sau: J, K, M,
N. DN ñaêng kyù noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Moät soá NVKT phaùt sinh trong quyù
IV naêm 2004 nhö sau: (ñôn vò tính trieäu ñoàng)
1. Mua moät TSCÑ thanh toaùn baèng tieàn gôûi ngaân haøng. Hoaù ñôn GTGT ghi:
Coäng tieàn haøng: 200
Tieàn thueá GTGT: 20
Toång coäng tieàn thanh toaùn: 220
2. Nhaäp kho moät soá coâng cuï duïng cuï chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. Hoaù ñôn GTGT ghi:
Toång coäng tieàn thanh toaùn: 33
Bieát raèng thueá suaát thueá GTGT ñoái côùi coâng cuï duïng cuï laø 10%
3. Nhaäp nguyeân vaät lieäu chöa traû tieàn cho nhaø cung caáp. Hoaù ñôn GTGT ghi:
J: 25.000 chieác x 5 = 125.000
K: 25.000 chieác x 6 = 150.000
L: 20.000 ñoâi x 2
= 40.000
M: 30.000 boä x 1
= 30.000
N: 30.000 boä x 2
= 60.000
Coäng tieàn haøng: 405.000
Thueá GTGT(10%): 40.500
Toång coäng tieàn thanh toaùn: 445.500
4. Nhaäp vaät lieäu phuï ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët 525 bao goàm thueá GTGT 5%
5. Xuaát kho nguyeân vaät lieäu theo giaù goác ñeå saûn xuaát saûn phaåm A:
J: 20.000 chieác x 5 = 100.000
K: 20.000 chieác x 6 = 120.000
L: 20.000 ñoâi x 2
= 40.000
Coäng:
260.000
6. Xuaát kho nguyeân vaät lieäu theo giaù goác ñeå saûn xuaát saûn phaåm B:
M: 25.000 boä x 1
= 25.000
N: 25.000 boä x 2
= 50.000
Coäng
75.000
7. Xuaát vaät lieäu phuï ( theo giaù goác) trò giaù 300. Trong ñoù söû duïng cho saûn xuaát 250; duøng cho
hoaït ñoäng baùn haøng 30; duøng cho hoaït ñoäng quaûn lyù DN 20.
8. Xuaát kho coâng cuï duïng cuï duøng cho saûn xuaát 5; duøng cho hoaït ñoäng QL DN 5.
9. Chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø:
Chi baèng tieàn maët: 100
Chi baèng TGNH: 200
Dòch vuï mua ngoaøi chöa traû tieàn: 330 trong ñoù bao goàm thueá GTGT 10%.
Phaân boå chi phí traû tröôùc 20
10. Chi phí QLDN phaùt sinh trong kyø:
Chi baèng tieàn maët: 10
Chi baèng TGNH: 25
Dòch vuï mua ngoaøi chöa traû tieàn: 20 trong ñoù thueá GTGT 2

11. Chi phí BH phaùt sinh:
Chi baèng tieàn maët: 15
Chi baèng TGNH: 15
Dòch vuï mua ngoaøi chöa traû tieàn: tieàn mua dòch vuï laø 20, thueá GTGT ñaàu vaøo
theo hoaù ñôn dòch vuï laø 2
Phaân boå chi phí traû tröôùc: 10
12. Trích khaáu hao TSCÑ trong kyø 250, trong ñoù:
Duøng trong saûn xuaát: 200
Duøng trong baùn haøng: 30
Duøng trong QLDN: 20
13. Tính tieàn löông phaûi traû CNV trong kyø, trong ñoù:
Coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát SPA: 150
Coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát SPB: 100
Löông nha...
BÀI TP K TOÁN DOANH NGHIP P2
BAØI TAÄP 1:
Taïi DN Hoaøng Thaûo saûn xuaát hai loaïi SP A vaø B söû duïng caùc loaïi vaät lieäu chuû yeáu sau: J, K, M,
N. DN ñaêng kyù noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Moät soá NVKT phaùt sinh trong quyù
IV naêm 2004 nhö sau: (ñôn vò tính trieäu ñoàng)
1. Mua moät TSCÑ thanh toaùn baèng tieàn gôûi ngaân haøng. Hoaù ñôn GTGT ghi:
Coäng tieàn haøng: 200
Tieàn thueá GTGT: 20
Toång coäng tieàn thanh toaùn: 220
2. Nhaäp kho moät soá coâng cuï duïng cuï chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. Hoaù ñôn GTGT ghi:
Toång coäng tieàn thanh toaùn: 33
Bieát raèng thueá suaát thueá GTGT ñoái côùi coâng cuï duïng cuï laø 10%
3. Nhaäp nguyeân vaät lieäu chöa traû tieàn cho nhaø cung caáp. Hoaù ñôn GTGT ghi:
J: 25.000 chieác x 5 = 125.000
K: 25.000 chieác x 6 = 150.000
L: 20.000 ñoâi x 2 = 40.000
M: 30.000 boä x 1 = 30.000
N: 30.000 boä x 2 = 60.000
Coäng tieàn haøng: 405.000
Thueá GTGT(10%): 40.500
Toång coäng tieàn thanh toaùn: 445.500
4. Nhaäp vaät lieäu phuï ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët 525 bao goàm thueá GTGT 5%
5. Xuaát kho nguyeân vaät lieäu theo giaù goác ñeå saûn xuaát saûn phaåm A:
J: 20.000 chieác x 5 = 100.000
K: 20.000 chieác x 6 = 120.000
L: 20.000 ñoâi x 2 = 40.000
Coäng: 260.000
6. Xuaát kho nguyeân vaät lieäu theo giaù goác ñeå saûn xuaát saûn phaåm B:
M: 25.000 boä x 1 = 25.000
N: 25.000 boä x 2 = 50.000
Coäng 75.000
7. Xuaát vaät lieäu phuï ( theo giaù goác) trò giaù 300. Trong ñoù söû duïng cho saûn xuaát 250; duøng cho
hoaït ñoäng baùn haøng 30; duøng cho hoaït ñoäng quaûn lyù DN 20.
8. Xuaát kho coâng cuï duïng cuï duøng cho saûn xuaát 5; duøng cho hoaït ñoäng QL DN 5.
9. Chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø:
Chi baèng tieàn maët: 100
Chi baèng TGNH: 200
Dòch vuï mua ngoaøi chöa traû tieàn: 330 trong ñoù bao goàm thueá GTGT 10%.
Phaân boå chi phí traû tröôùc 20
10. Chi phí QLDN phaùt sinh trong kyø:
Chi baèng tieàn maët: 10
Chi baèng TGNH: 25
Dòch vuï mua ngoaøi chöa traû tieàn: 20 trong ñoù thueá GTGT 2
Bài tập tổng hợp Kế toán doanh nghiệp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tổng hợp Kế toán doanh nghiệp 2 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập tổng hợp Kế toán doanh nghiệp 2 9 10 0