Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TỔNG HỢP KTQT CÓ LỜI GIẢI

Được đăng lên bởi hoangdai1992hd-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập số 53/ Trang 508
àng tồn kho ở cửa hàng bán lẻ vào 31 tháng 3 là 160.000.000 đồng. Nhà quản trị
rất băn khoăn vì tồn kho quá cao. Giám đốc cửa hàng đã chấp nhận một chính
sách như sau về hàng hóa mua vào và hàng hóa tồn kho. Vào cuối tháng, hàng tồn kho
sẽ là 10.000.000 đồng cộng với 90% giá vốn của hàng bán ra trong tháng tiếp theo.
Giá vốn của hàng bán ra trung bình khoảng 60% doanh thu. Việc thanh toán hàng
mua như sau: 20% trả ngay trong tháng và 80% được trả trong tháng tiếp theo.
Hàng mua trong tháng 3 là 140.000.000 đồng. Doanh thu dự tính trong tháng 4 là
250.000.000 đồng; tháng 5 là 220.000.000 đồng; tháng 6 là 280.000.000 đồng; tháng
7 là 310.000.000 đồng.
Yêu cầu:
1. Tính tổng trị giá hàng tồn kho vào ngày 31 tháng 3 xem có đúng chính sách
của nhà quản trị không?
2. Lập dự toán mua hàng cho các tháng 4, 5, 6 của cửa hàng bán lẻ.
Giải
Yêu cầu 1:
µ Theo chính sách của nhà quản trị về hàng tồn kho thì giá vốn hàng bán ra trung
bình khoảng 60% doanh thu và vào cuối mỗi tháng, hàng tồn kho sẽ là 10.000.000
đồng cộng với 90% giá vốn của hàng bán ra trong tháng tiếp theo, do đó muốn
tính giá trị hàng tồn kho tháng 3, ta tính giá vốn của tháng 4:
250.000.000 x 60% = 150.000.000 đồng
Hàng tồn kho tháng 3 theo là:
10.000.000 + 90% * 150.000.000 = 145.000.000 đồng

H

Ä Theo thực tế thì hàng tồn kho vào ngày 31/3 là 160.000.000 đ nên có thể kết
luận rằng tổng giá trị Hàng Tồn Kho vào ngày 31.3 không phù hợp với dự
toán của nhà quản trị.
Yêu cầu 2:
LỊCH THANH TOÁN TIỀN MUA HÀNG DỰ KIẾN
VÀO QUÝ II
(Đơn vị tính : đồng)
CHỈ TIÊU
Trị giá Hàng hóa
cần mua vào

THÁNG 4
233.800.000

THÁNG 5
252.400.000

THÁNG 6
296.200.000

CẢ QUÝ II
782.400.000

LỊCH THANH TOÁN DỰ KIẾN
Khoản phải trả
112.000.000
tháng 3 chuyển sang
Tháng 4
Tháng 5

46.760.000

112.000.000
187.040.000
50.480.000

1

233.800.000
201.920.000

252.400.000

Tháng 6
Tổng cộng

158.760.000

237.520.000

59.240.000

59.240.000

261.160.000

657.440.000

Theo dự toán của nhà quản trị: Việc thanh toán hàng mua như sau: 20% trả ngay trong
tháng và 80% được trả trong tháng tiếp theo.
Từ đó ta có thể tính ra được các chỉ tiêu như sau:

µ Khoản phải trả tháng 3 chuyển sang = 140.000.000 x 80% =112.000.000 Đồng
µ Khoản phải trả tháng 4 :
 Trả ngay trong tháng 4 = 233.800.000 x 20% = 46.760.000 Đồng
 Khoản phải trả chuyển sang tháng 5 = 233.800.000 x 80% = 187.400.000 Đồng.

µ Khoản phải trả t...

àng tồn kho ở cửa hàng bán lẻ vào 31 tháng 3 là 160.000.000 đồng. Nhà quản trị
rất băn khoăn tồn kho quá cao. Giám đốc cửa hàng đã chấp nhận một chính
sách như sau về hàng hóa mua vào và hàng hóa tồn kho. Vào cuối tháng, hàng tồn kho
sẽ 10.000.000 đồng cộng với 90% giá vốn của hàng bán ra trong tháng tiếp theo.
Giá vốn của hàng bán ra trung bình khoảng 60% doanh thu. Việc thanh toán hàng
mua như sau: 20% trả ngay trong tháng và 80% được trả trong tháng tiếp theo.
H
Hàng mua trong tháng 3 140.000.000 đồng. Doanh thu dự tính trong tháng 4
250.000.000 đồng; tháng 5 220.000.000 đồng; tháng 6 280.000.000 đồng; tháng
7 là 310.000.000 đồng.
Yêu cầu:
1. Tính tổng trị giá hàng tồn kho vào ngày 31 tháng 3 xem đúng chính sách
của nhà quản trị không?
2. Lập dự toán mua hàng cho các tháng 4, 5, 6 của cửa hàng bán lẻ.


µ 
 !"#$%&''
()*+,-#(.!
/#01
 !"#$
2/%1
%&!'"(#$
Ä 3,4/&5/%&''(6.7,
%89:2;4/&'/<-=>-* 3
'

)*+,,-.,/0.12.34-,5.67819.
:5/;4<11
=>?@ABC#$D
+,E1F4 ,0.( ,0. ,0. +G;4<11
2.
?!
@//'A' @B@'0' @+'@' H(
)*+,,-.,/0.67819.
;-
/47
&&@'' 
0 0'C' &AC'0' 
B B'0A' @&'+@' (
&
BÀI TẬP TỔNG HỢP KTQT CÓ LỜI GIẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP TỔNG HỢP KTQT CÓ LỜI GIẢI - Người đăng: hoangdai1992hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP TỔNG HỢP KTQT CÓ LỜI GIẢI 9 10 47