Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tổng hợp nguyên lí kế toán

Được đăng lên bởi nguvan12236
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP NLKT
Bài 1:
Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp TGTGT theo PP khấu trừ, hạch
toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuât kho theo PP nhập trước xuất
trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:
1. Nhập kho 2.000 kg NVL chính đơn giá 800.000đ/kg, TGTGT 10%, chưa
thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô NVL chính về đến
kho của DN là 3.150.000đ, gồm 5% thuế GTGT, DN thanh toán hộ cho
người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh
toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và
bốc dỡ.
2. Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đ/kg, TGTGT 10%, thanh
toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển
2.100.000đ, trong đó gồm 5% TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền
mặt
3. Xuất kho 1.000kg NVL chính dùng trực tiếp sản xuất SP A
4. Xuất kho 2.000kg VL phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A là
1.500kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 500 kg
5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá
20.000.000đ
6. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất là 300.000.000
đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 100.000.000đ, bộ phận bán hàng là
50.000.000đ, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100.000.000đ
7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ lương công nhân 6%
8. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 250.000.000đ, tính cho bộ phận sản xuất là
180.000.000, bộ phận bán hàng là 30.000.000đ, bộ phận quản lý doanh
nghiệp 40.000.000đ
9. Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đ, trong đó
TGTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán
hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ
10.Trong kỳ SX hoàn thành 4.000 SP A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang
đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng SP dở dang cuối kỳ là 200 SP . Biết rằng DN
đánh giá SPDD theo phương pháp NVL chính
Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị
SP A
BÀI GIẢI
I.
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
1.a Nợ TK 1521 : 2.000*800.000 = 1.600.000.000
Nợ TK 1331 :
160.000.000
Có TK 331 :
1.760.000.000
b. Nợ TK 331
: 3.150.000

Có TK 111 : 3.150.000
c. Nợ TK 331 : 1.756.850.000
Có TK 112 : 1.760.000.000 – 3.150.000 = 1.756.850.000
2.a Nợ TK 1522 : 2.000*39.000 = 78.000.000
Nợ TK 1331 : 7.800.000
Có TK 112 : 85.800.000
b. Nợ TK 1522 : 2.000.000
Nợ TK 1331 : 100.000
Có TK 111 : 2.100.000
3. Giá NVL xuất kho = 1.000.000*800.000 = 800.000.000
Nợ TK 621
: 800.000.000
C...
BÀI TẬP TỔNG HỢP NLKT
Bài 1:
Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp TGTGT theo PP khấu trừ, hạch
toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuât kho theo PP nhập trước xuất
trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:
1. Nhập kho 2.000 kg NVL chính đơn giá 800.000đ/kg, TGTGT 10%, chưa
thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô NVL chính về đến
kho của DN là 3.150.000đ, gồm 5% thuế GTGT, DN thanh toán hộ cho
người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh
toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và
bốc dỡ.
2. Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đ/kg, TGTGT 10%, thanh
toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển
2.100.000đ, trong đó gồm 5% TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền
mặt
3. Xuất kho 1.000kg NVL chính dùng trực tiếp sản xuất SP A
4. Xuất kho 2.000kg VL phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A là
1.500kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 500 kg
5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá
20.000.000đ
6. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất là 300.000.000
đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 100.000.000đ, bộ phận bán hàng là
50.000.000đ, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100.000.000đ
7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ lương công nhân 6%
8. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 250.000.000đ, tính cho bộ phận sản xuất là
180.000.000, bộ phận bán hàng là 30.000.000đ, bộ phận quản lý doanh
nghiệp 40.000.000đ
9. Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đ, trong đó
TGTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán
hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ
10.Trong kỳ SX hoàn thành 4.000 SP A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang
đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng SP dở dang cuối kỳ là 200 SP . Biết rằng DN
đánh giá SPDD theo phương pháp NVL chính
Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị
SP A
BÀI GIẢI
I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
1.a Nợ TK 1521 : 2.000*800.000 = 1.600.000.000
Nợ TK 1331 : 160.000.000
Có TK 331 : 1.760.000.000
b. Nợ TK 331 : 3.150.000
bài tập tổng hợp nguyên lí kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tổng hợp nguyên lí kế toán - Người đăng: nguvan12236
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài tập tổng hợp nguyên lí kế toán 9 10 877