Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm lý thuyêt kiểm toán

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I.
Chọn phương án thích hợp nhất
1. Các kiểm toán viên cần chọn mẫu kiểm toán vì
a. Đó là quy định bắt buộc đã được quy định bởi GASS đối với các
cuộc kiểm toán
b. Đó là cách duy nhất mà kiểm toán viên có thể sử dụng trong ứng
dụng kiểm toán
c. Họ có thể thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả trong một
khoảng thời gian ngắn và thông qua kết quả kiểm tra chọn mẫu để
suy rộng cho cả tổng thể
d. Chọn mẫu kiểm toán sẽ làm tính hiệu lực kiểm toán cao
2. Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chon vào mẫu là
như nhau thì đó là cách chọn:
a. Hệ thống
b. Phi xác suất
c. Ngẫu nhiên
d. Theo khối
3. Rủi ro do chọn mẫu là:
a. Xác suất mà kiểm toán viên không phát hiện ra lỗi kế toán trên các
tài liệu của khách hàng đã được chọn
b. Xác suất mà kết luận của kiểm toán viên dựa trên mẫu có thể khác
so với kết luận dựa trên cuộc kiểm toán toàn bộ
c. Xác suất mà các lỗi kế toán sẽ xảy ra trong các nghiệp vụ vào sổ kế
toán
d. Chưa có câu nào đúng
4. Rủi ro không do chọn mẫu là:
a. Một mẫu chọn ngẫu nhiên có thể không mang tính đại diện cho
tổng thể về các đặc trưng chúng
b. Một kiểm toán viên có thể lựa chọn các chu trình kiểm toán không
phù hợp trong việc đại diện được các mục tiêu cụ thể
c. Kiểm toán viên không phát hiện ra các lỗi trong các tài liệu dược
kiểm tra đối với mẫu
d. Các tài liệu liên quan tới mẫu có thể không sẵn có để kiểm tra
5. Trong quá trình chọn mẫu theo Bảng số ngẫu nhiên, nếu mẫu được
chọn ít hơn số mẫu dự tính cần chọn thì đó là:
a. Chọn mẫu thay thế
b. Chọn mẫu không thay thế

6.

7.

8.

9.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c. Chọn mẫu ngẫu nhiên
d. Chưa có câu nào đúng
Nếu chọn mẫu kiểm toán căn cứ vào hình thức biểu hiện của kiểm
toán thì chọn mẫu kiểm toán có thể là:
a. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất
b. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu hệ thống
c. Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật và chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ
d. Chưa có câu nào đúng
Nếu chọn mẫu kiểm toán căn cứ vào cách thức cụ thể thị chọn mẫu
kiểm toán có thể là:
a. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu hệ thống
b. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất
c. Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật và chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp
máy móc gọi là:
a. Chọn mẫu ngẫu nhiên
b. Chọn mẫu phi xác suất
c. Chọn mẫu theo hệ thống
d. Chưa có câu nào đúng
Cách thức chọn mẫu dựa trên hình thức biểu hiện của đối tượng kiểm
toán bằng thước đo tiền tệ là:
a. Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật
b. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ
c. ...
I. Chọn phương án thích hợp nhất
1. Các kiểm toán viên cần chọn mẫu kiểm toán vì
a. Đó quy định bắt buộc đã được quy định bởi GASS đối với các
cuộc kiểm toán
b. Đó cách duy nhất kiểm toán viên thể sử dụng trong ứng
dụng kiểm toán
c. Họ thể thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả trong một
khoảng thời gian ngắn thông qua kết quả kiểm tra chọn mẫu để
suy rộng cho cả tổng thể
d. Chọn mẫu kiểm toán sẽ làm tính hiệu lực kiểm toán cao
2. Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chon vào mẫu
như nhau thì đó là cách chọn:
a. Hệ thống
b. Phi xác suất
c. Ngẫu nhiên
d. Theo khối
3. Rủi ro do chọn mẫu là:
a. Xác suất mà kiểm toán viên không phát hiện ra lỗi kế toán trên các
tài liệu của khách hàng đã được chọn
b. Xác suất kết luận của kiểm toán viên dựa trên mẫu thể khác
so với kết luận dựa trên cuộc kiểm toán toàn bộ
c. Xác suất mà các lỗi kế toán sẽ xảy ra trong các nghiệp vụ vào sổ kế
toán
d. Chưa có câu nào đúng
4. Rủi ro không do chọn mẫu là:
a. Một mẫu chọn ngẫu nhiên thể không mang tính đại diện cho
tổng thể về các đặc trưng chúng
b. Một kiểm toán viênthể lựa chọn các chu trình kiểm toán không
phù hợp trong việc đại diện được các mục tiêu cụ thể
c. Kiểm toán viên không phát hiện ra các lỗi trong các tài liệu dược
kiểm tra đối với mẫu
d. Các tài liệu liên quan tới mẫu có thể không sẵn có để kiểm tra
5. Trong quá trình chọn mẫu theo Bảng số ngẫu nhiên, nếu mẫu được
chọn ít hơn số mẫu dự tính cần chọn thì đó là:
a. Chọn mẫu thay thế
b. Chọn mẫu không thay thế
Bài tập trắc nghiệm lý thuyêt kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm lý thuyêt kiểm toán - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm lý thuyêt kiểm toán 9 10 127