Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và bài giải môn Kế toán tài chính

Được đăng lên bởi hoangvt-tbc-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2884 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BT1:
Tại một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương kháp khấu trừ thuế, trong tháng một số nghiệp
vụ kinh tế phát sinh như sau (Đvt: Đồng):
1.
Nhận được lô hàng hóa A do nhà cung cấp X chuyển đến, trị giá hàng trên hóa đơn là 150.000.000,
thuế GTGT 10%. Khi nhận bàn giao phát hiện thiếu hàng trị giá 2.000.000. Doanh nghiệp cho nhập kho
theo số thực tế, tiền chưa thanh toán.
Nợ TK 156A
148.000.000
Nợ TK 133
14.800.000
Có TK 331X: 162.800.000
2.
Mua tài sản cố định M sử dụng cho bộ phận bán hàng theo phương thức mua trả góp, tổng số tiền
thanh toán là 125.000.000; biết giá mua trả ngay 100.000.000, thuế GTGT 10%. Theo thỏa thuận, doanh
nghiệp sẽ trả góp trong vòng 15 tháng, bắt đầu từ tháng sau.
Nợ TK 211M 100.000.000
Nợ TK 133
10.000.000
Nợ TK 242
15.000.000 ( 125tr – 110tr – 10tr)
Có TK 331 125.000.000
3.

Nhận được thông báo chia cổ tức từ công ty Z cho số cổ tức doanh nghiệp đang nắm giữ. Số cổ tức
được hưởng là 15.000.000.
Nợ TK 138
15.000.000
Có TK 515 15.000.000

4.

Bán cho công ty H lô hàng A thu ngay bằng tiền mặt với giá bán chưa thuế 60.000.000, thuế GTGT
10%, biết giá xuất kho của lô hàng là 50.000.000. Vài ngày sau, công ty H yêu cầu trả lại 10% số hàng đã
mua do hàng bị lỗi. Doanh nghiệp đồng ý, công ty H vẫn giữ hộ số hàng này.
a/
Nợ TK111
66.000.000
Có TK 33311
6.000.000 (60tr*10%)
Có TK 511
60.000.000
b/

Nợ TK 632
Có TK 156A

50.000.000
50.000.000

c/

Nợ TK 531
6.000.000 ( 60tr*10%)
Nợ TK 33311
600.000 ( 6tr*10%)
Có TK 131
6.600.000
(Nếu DN nhận lại h/hóa A ghi : Nợ TK 156A:
5.000.000 ( 50tr*10%)
Có TK 632 : 5.000.000. )
( Cuối kỳ kết chuyển : Nợ TK 511
6.000.000
Có TK 531 6.000.000 )
5.

Nhận biếu tặng 1 thiết bị quản lý doanh nghiệp còn mới nguyên trị giá 15.000.000.
Nợ TK 211
15.000.000
Có TK 711 15.000.000

6.

Tập hợp chi phí hoạt động trong tháng:
- Chi phí bán hàng: 7.000.000.
- Chi phí QLDN: 10.000.000
Thuế GTGT khấu trừ:
Nợ TK 133
: 25.000.000
Có TK 33311 : 5.600.000
Xác định kết quả kinh doanh:
1

*Kết chuyển giá vốn và chi phí :
Nợ TK 911 : 62.000.000
Có TK 632 : 45.000.000 ( 50tr – 5tr)
Có TK 641 : 7.000.000
Có TK 642 : 10.000.000
*Kết chuyển doanh thu:
Nợ TK 511
: 54.000.000 ( 60tr – 6tr)
Nợ TK 515
: 15.000.000
Nợ TK 711
: 15.000.000
Có TK 911 : 84.000.000
*Kết chuyển lãi:
Nợ TK 911 : 22.000.000 ( 84tr – 62tr)
Có TK 421 : 22.000.000
Yêu cầu:
• Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
• Trình bày trên sơ đồ chữ T các tài khoản cần thiết để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.(Giả sử doanh nghiệp đang ...
BT1:
Tại một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương kháp khấu trừ thuế, trong tháng một số nghiệp
vụ kinh tế phát sinh như sau (Đvt: Đồng):
1. Nhận được hàng hóa A do ncung cấp X chuyển đến, trị giá hàng trên hóa đơn 150.000.000,
thuế GTGT 10%. Khi nhận bàn giao phát hiện thiếu hàng trị giá 2.000.000. Doanh nghiệp cho nhập kho
theo số thực tế, tiền chưa thanh toán.
Nợ TK 156A 148.000.000
Nợ TK 133 14.800.000
Có TK 331X: 162.800.000
2. Mua tài sản cố định M sử dụng cho bộ phận bán hàng theo phương thức mua trả góp, tổng số tiền
thanh toán 125.000.000; biết giá mua trả ngay 100.000.000, thuế GTGT 10%. Theo thỏa thuận, doanh
nghiệp sẽ trả góp trong vòng 15 tháng, bắt đầu từ tháng sau.
Nợ TK 211M 100.000.000
Nợ TK 133 10.000.000
Nợ TK 242 15.000.000 ( 125tr – 110tr – 10tr)
Có TK 331 125.000.000
3. Nhận được thông báo chia cổ tức từ công ty Z cho số cổ tức doanh nghiệp đang nắm giữ. Số cổ tức
được hưởng là 15.000.000.
Nợ TK 138 15.000.000
Có TK 515 15.000.000
4. Bán cho công ty H lô hàng A thu ngay bằng tiền mặt với giá bán chưa thuế 60.000.000, thuế GTGT
10%, biết giá xuất kho của lô hàng là 50.000.000. Vài ngày sau, công ty H yêu cầu trả lại 10% số hàng đã
mua do hàng bị lỗi. Doanh nghiệp đồng ý, công ty H vẫn giữ hộ số hàng này.
a/ Nợ TK111 66.000.000
Có TK 33311 6.000.000 (60tr*10%)
Có TK 511 60.000.000
b/ Nợ TK 632 50.000.000
Có TK 156A 50.000.000
c/ Nợ TK 531 6.000.000 ( 60tr*10%)
Nợ TK 33311 600.000 ( 6tr*10%)
Có TK 131 6.600.000
(Nếu DN nhận lại h/hóa A ghi : Nợ TK 156A: 5.000.000 ( 50tr*10%)
Có TK 632 : 5.000.000. )
( Cuối kỳ kết chuyển : Nợ TK 511 6.000.000
Có TK 531 6.000.000 )
5. Nhận biếu tặng 1 thiết bị quản lý doanh nghiệp còn mới nguyên trị giá 15.000.000.
Nợ TK 211 15.000.000
Có TK 711 15.000.000
6. Tập hợp chi phí hoạt động trong tháng:
- Chi phí bán hàng: 7.000.000.
- Chi phí QLDN: 10.000.000
Thuế GTGT khấu trừ:
Nợ TK 133 : 25.000.000
Có TK 33311 : 5.600.000
Xác định kết quả kinh doanh:
1
Bài tập và bài giải môn Kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập và bài giải môn Kế toán tài chính - Người đăng: hoangvt-tbc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập và bài giải môn Kế toán tài chính 9 10 716