Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và lời giải mẫu về hợp nhất kinh doanh

Được đăng lên bởi liem_2507
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 7 lần
3Vd về HN KD
PP cộng lợi ích - A mua B 100%. Giả sử B mất, chỉ còn A. Bang CđKT:
TS
Cty A
Cty B
1/ Tiền
1000
100
2/ HTK
3000
300
3/TSCĐHH
1000
200
4/HM
(300)
(60)
Công TS
4700
540
Nợ phải trả
1700
340
Vốn đầu tư
2500
400
LN CPP
500
(200)
Cộng NV
4700
540
TS thuần B = Tổng TS – Nợ phải trả = 540 – 340 = 200
A chi 200 tiền mua B
+ Nợ Đầu tư vào B : 200
Có tiền
200
+ Bút toán xóa sổ hoạt động của B
Nợ phải trả :
340
Nợ Vốn đầu tư CSH :
400
Nợ HM TSCĐ
60
Có LNCPP :
200
Có tiền
100
Có HTK
300
Có TSCĐHH
200
Lập BCTC khi hợp nhất
Ghi bút toán điều chỉnh
Nợ Vốn đầu tư CSH : 400
Có Đầu tư vào B
200
Có LNCPP
200
TS
Cty A
Cty B
Điều chỉnh
Nợ
Có
1/ Tiền
800
100
2/ HTK
3000
300
3/TSCĐHH
1000
200
4/HM
(300)
(60)
5/ Đầu tư vào B
200
200
Công TS
4700
540
Nợ phải trả
1700
340
Vốn đầu tư
2500
400
400
LN CPP
500
(200)
200
Cộng NV
4700
540

Cộng HN
900
3300
1200
(360)
0
5040
2040
2500
500
5040

2/ PP mua - A mua B 100%. Sau mua A là cty mẹ, B là cty con. Bảng CĐKT tại ngày trao đổi:
TS
Cty A
Cty B
GTHL của B Chênh lệch
(B)
1/ Tiền
1000
100
100
2/ HTK
3000
300
250
(50)
3/TSCĐHH
1000
200
200
4/HM
(300)
(60)
(100)
(40)
5/ TSCĐVH
20
+20
Công TS
4700
540
470
Nợ phải trả
1700
340
370
+30
Vốn đầu tư
2500
400
LN CPP
500
(200)
Cộng NV
4700
540
=> đánh giá lại giảm TS (100)
TS thuần GTHL(B)= Tổng TS – Nợ phải trả
= 470 – 370 = 100
Giải các tình huống:
1/ A chi tiền mua B = TS thuần theo GTHL = 100. Cụ thể A chi tiền mua 70 + chi phí kiểm toán,
định giá 30 = 100
=> không PS LTTM.
2/ A chi tiền mua B > TS thuần theo GTHL 100. Cụ thể A chi tiền mua 120 + chi phí kiểm toán,
định giá 30 = 150
=> PS LTTM = 150 – 100 = 50
3/ A chi tiền mua B < TS thuần theo GTHL 100.Cụ thể A chi tiền chi tiền mua B giá 30 + chi phí
kiểm toán, định giá 30 = 60
=> PS BL LTTM = 60 – 100 = (40). KT bên mua A sẽ đánh giá lại TS phi tiền tệ xuống thấp
theo nguyên tắc thận trọng. Chênh lệch còn lại sau đánh giá ghi ngay vào thu nhập khác hoặc chi
phí khác nếu nhỏ.
Bài giải :
Tình huống 1: Không phát sinh LTTM
+ A chi tiền đầu tư vào B
Nợ Đầu tư vào cty con B : 100
Có tiền
100
- Bút tóan điều chỉnh lập BCTC HN
a+ Đánh giá lại TS của B
Nợ TSCĐ VH
20
Nợ CL ĐGLTS
100
Có HTK
50
Có HM TSCĐ
40
Có khoản phải trả 30
b+ Loại trừ vốn đầu tư vào cty con khi HN
Nợ Vốn CSH
400
Có LNCPP
200
Có Đầu tư vào cty B100
Có CL ĐGLTS
100
Lập bảng BCTCHN tại ngày mua

TS

Cty A

Cty B

Điều chỉnh
Nợ
Có

1/ Tiền
900
100
2/ HTK
3000
300
a.50
3/TSCĐHH
1000
200
4/HM
(300)
(60)
a.40
5/ Đầu tư vào B
100
b.100
6/ TSCĐVH
a. 20
Công TS
4700
540
7/...
3Vd về HN KD
PP cộng lợi ích - A mua B 100%. Giả sử B mất, chỉ còn A. Bang CđKT:
TS Cty A Cty B
1/ Tiền 1000 100
2/ HTK 3000 300
3/TSCĐHH 1000 200
4/HM (300) (60)
Công TS 4700 540
Nợ phải trả 1700 340
Vốn đầu tư 2500 400
LN CPP 500 (200)
Cộng NV 4700 540
TS thuần B = Tổng TS – Nợ phải trả = 540 – 340 = 200
A chi 200 tiền mua B
+ Nợ Đầu tư vào B : 200
Có tiền 200
+ Bút toán xóa sổ hoạt động của B
Nợ phải trả : 340
Nợ Vốn đầu tư CSH : 400
Nợ HM TSCĐ 60
Có LNCPP : 200
Có tiền 100
Có HTK 300
Có TSCĐHH 200
Lập BCTC khi hợp nhất
Ghi bút toán điều chỉnh
Nợ Vốn đầu tư CSH : 400
Có Đầu tư vào B 200
Có LNCPP 200
TS Cty A Cty B Điều chỉnh Cộng HN
Nợ
1/ Tiền 800 100 900
2/ HTK 3000 300 3300
3/TSCĐHH 1000 200 1200
4/HM (300) (60) (360)
5/ Đầu tư vào B 200 200 0
Công TS 4700 540 5040
Nợ phải trả 1700 340 2040
Vốn đầu tư 2500 400 400 2500
LN CPP 500 (200) 200 500
Cộng NV 4700 540 5040
Bài tập và lời giải mẫu về hợp nhất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập và lời giải mẫu về hợp nhất kinh doanh - Người đăng: liem_2507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập và lời giải mẫu về hợp nhất kinh doanh 9 10 653