Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VỐN LƯU ĐỘNG

Được đăng lên bởi Thao le Thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1821 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
Phần II
Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp
2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản:
- Khái niệm, đặc điểm của TSLĐ trong doanh nghiệp.
- Phân loại, kết cấu VLĐ trong doanh nghiệp
- Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong các khâu: Dự trữ - Sản
xuất - Lưu thông.
- Xác định VLĐ thừa, thiếu và hướng giải quyết vốn thừa thiếu đó.
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.
2.2 - Bài tập
Bài tập số 15
Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN Công nghiệp X
Hãy tính:
1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính cho doanh nghiệp X năm kế hoạch.
2. Số vốn lưu động tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vốn năm
kế hoạch.
Tài liệu:
1. Kỳ luân chuyển bình quân về vốn nguyên vật liệu chính năm báo cáo: 60
ngày.
2. Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 3 mặt hàng
A, B và C. Sản lượng sản xuất cả năm như sau:
+ Sản phẩm A là: 4.200 cái.
+ Sản phẩm B là: 6.000 cái.
+ Sản phẩm C là: 3.600 cái.
3. Định mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính Z cho mỗi đơn vị sản phẩm
+ Sản phẩm A là: 18 kg.
+ Sản phẩm B là: 24 kg.
+ Sản phẩm C là: 25 kg
4. Nguyên vật liệu chính Z do 3 đơn vị cung cấp:
+ Đơn vị M cả năm bán 70 tấn, cứ 30 ngày cung ứng một lần.
+ Đơn vị N cả năm bán 50 tấn, cứ 54 ngày cung ứng một lần.
+ Đơn vị H cả năm bán 30 tấn, cứ 40 ngày cung ứng một lần.
5. Ngày hàng đi trên đường, ngày chuẩn bị sử dụng, ngày kiểm nhận nhập
kho và ngày bảo hiểm tính chung là 20 ngày.
6. Ngoài ra trong năm kế hoạch còn dự kiến dùng nguyên vật liệu chính Z
cho nhu cầu khác là: 2.160 kg.
7. Giá bình quân 1 kg nguyên vật liệu chính Z dự tính là: 2.000 đồng.
8. Hệ số xen kẽ vốn nguyên vật liệu chính dự tính là : 0.8.
Bài tập số 16
Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN công nghiệp Chế Biến Y
Hãy tính:
1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính năm kế hoạch.
1

Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
2. Số vốn nguyên vật liệu chính tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển
vốn năm kế hoạch.
I. Tài liệu năm báo cáo
1. Tổng chi phí về nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm thực tế 3
quý đầu năm là: 250 triệu đồng.
2. Dự kiến tổng chi nguyên vật liệu chính dùng trong quý IV là: 110 triệu
đồng.
3. Vốn nguyên vật liệu chính chiếm dùng bình quân thực tế 3 quý đầu năm:
Quý I : 82 triệu đồng
Quý III : 86 triệu đồng
Quý II : 84 triệu đồng
dự kiến Quý IV : 84 triệu đồng
4. Biết rằng năm báo cáo không dùng nguyên vật liệu chính cho nhu cầu
khác.
II. Tài liệu năm kế hoạch
1. Theo kế hoạch sản xuất thì nhiệm vụ sản xuất đối với những sản p...
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
Phn II
Tài sn lưu động, vn lưu động trong doanh nghip
2.1 - Tóm tt ni dung cơ bn:
- Khái nim, đặc đim ca TSLĐ trong doanh nghip.
- Phân loi, kết cu VLĐ trong doanh nghip
- Phương pháp xác định nhu cu VLĐ trong các khâu: D tr - Sn
xut - Lưu thông.
- Xác định VLĐ tha, thiếu và hướng gii quyết vn tha thiếu đó.
- Các ch tiêu đánh giá hiu sut s dng VLĐ trong doanh nghip.
2.2 - Bài tp
Bài tp s 15
Căn c vào nhng tài liu sau đây ti DN Công nghip X
Hãy tính:
1. Nhu cu vn nguyên vt liu chính cho doanh nghip X năm kế hoch.
2. S vn lưu động tiết kim được do tăng tc độ luân chuyn vn năm
kế hoch.
Tài liu:
1. K luân chuyn bình quân v vn nguyên vt liu chính năm báo cáo: 60
ngày.
2. Theo kế hoch sn xut năm kế hoch doanh nghip sn xut 3 mt hàng
A, B và C. Sn lượng sn xut c năm như sau:
+ Sn phm A là: 4.200 cái.
+ Sn phm B là: 6.000 cái.
+ Sn phm C là: 3.600 cái.
3. Định mc tiêu hao v nguyên vt liu chính Z cho mi đơn v sn phm
+ Sn phm A là: 18 kg.
+ Sn phm B là: 24 kg.
+ Sn phm C là: 25 kg
4. Nguyên vt liu chính Z do 3 đơn v cung cp:
+ Đơn v M c năm bán 70 tn, c 30 ngày cung ng mt ln.
+ Đơn v N c năm bán 50 tn, c 54 ngày cung ng mt ln.
+ Đơn v H c năm bán 30 tn, c 40 ngày cung ng mt ln.
5. Ngày hàng đi trên đường, ngày chun b s dng, ngày kim nhn nhp
kho và ngày bo him tính chung là 20 ngày.
6. Ngoài ra trong năm kế hoch còn d kiến dùng nguyên vt liu chính Z
cho nhu cu khác là: 2.160 kg.
7. Giá bình quân 1 kg nguyên vt liu chính Z d tính là: 2.000 đồng.
8. H s xen k vn nguyên vt liu chính d tính là : 0.8.
Bài tp s 16
Căn c vào nhng tài liu sau đây ti DN công nghip Chế Biến Y
Hãy tính:
1. Nhu cu vn nguyên vt liu chính năm kế hoch.
1
BÀI TẬP VỐN LƯU ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP VỐN LƯU ĐỘNG - Người đăng: Thao le Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BÀI TẬP VỐN LƯU ĐỘNG 9 10 747