Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH NHÓM 11
1. Nguyễn Thị Cẩm Hồng

009102103

2. Hồ Thị Thu Thảo

009102110

3. Trương Thị Trúc Linh

009102080

4. Nguyễn Thị Ngọc Uyên

009102065

5. Lê Thị Ngọc

009102012

6. Nguyễn Thị Mộng Trinh

009102072

7. Lương Thị Thu Hồng

009102031

8. Nguyễn Thị Thiên Lý

009102015

9. Nguyễn Thị Kim Sữa

009102063

10. Nguyễn Công Tiến

009102069

Số dư đầu năm 2012 các tài khoản của đơn vị
sự nghiệp có thu như sau ( Đơn vị tính 1.000
đồng):
Stt
1
2
3
4

Tài khoản
Tiền mặt ( TK
111)
Tiền gửi ngân
hàng
( TK 112)
Tài sản cố định
hữu hình
( TK 211)
Hao mòn TSCĐ
( TK 214)
Tổng cộng

Tiền

Stt

150.000

1

200.000

2

Tài khoản
Nguồn kinh phí
hoạt động
( TK 461)
Nguồn kinh phí
TSCĐ
( TK 466)

Tiền
350.000
400.000

500.000
(100.000
)
750.000

Tổng cộng

750.000

Trong năm 2012 đơn vị sự nghiệp có thu có
phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau đây ( Đơn
vị tính 1.000 đồng):
I./ Định khoản:
1. Rút kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền
mặt trong năm 500.000
Nợ TK 111
500.000
Có TK 461
500.000
ĐT: Có TK 008
500.000

TK 661
(3) 400.000
(7) 250.000
(12) 200.000
(13) 150.000 1.081.600(20a)
(14) 30.000
(15) 6.600
(16) 45.000
1.081.600

1.081.600

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
Đvt: 1.000 đồng
Số hiệu
TK

111
112
152
153
211
214
241
312
332
334
421
461
465
466
5112
635
661
Tổng cộng

Số dư đầu kỳ
Nợ
Có

150.000
200.000
x
x
500.000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
850.000

x
x
x
x
x
100.000
x
x
x
x
x
350.000
x
400.000
x
x
x
850.000

Số phát sinh trong kỳ
Nợ
Có

500.000
500.000
400.000
150.000
370.000
120.000
50.000
12.500
50.000
1.081.600
900.000
150.000
155.600
744.400
1.081.600
6.265.700

450.000
373.250
400.000
150.000
150.000
120.000
50.000
15.250
50.000
155.600
1.100.000
900.000
370.000
155.600
744.400
1.081.600
6.265.700

Số dư cuối kỳ
Nợ
Có

200.000
326.750
x
x
870.000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.396.750

x
x
x
x
x
250.000
x
x
2.750
x
155.600
368.400
x
620.000
x
x
x
1.396.750

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 9 10 186