Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình môn hành nghề kế toán

Được đăng lên bởi Hường Hạnh Phúc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 3
LỚP 9LTCĐ – KT19
MÔN : HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

NỘI DUNG
Thôngtư72/2007/TT – BTCngày27/06/2007.
ThôngtưhướngdẫnviệcđăngkývàquảnlýHànhnghềkếtoán.

Quyếtđịnh47/2005/ QĐ – BTCngày14/07/2005.
Quyếtđịnhvềviệcchuyểngiaochohộinghềnghiệpthựchiệnmộtsốnộidungcôngviệcquảnlýhànhnghềkếtoán,kiểmtoán.

Quyếtđịnh32/2007/ QĐ – BTCngày15/05/2007.
Quyếtđịnhvềviệcbanhànhquychếkiểmsoátchấtlượngdịchvụkếtoán,kiểmtoán.

A. THÔNG TƯ 72/2007/ TT – BTC.
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪNViỆCĐĂNG KÝ VÀQuẢNLÝ HÀNH NGHỀ KẾ
TOÁN.
-Căncứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/6/2003;
-Căncứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;
-Căncứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính qui định và hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán như sau:

NỘI DUNG CHÍNH :
1.Quyđịnhchung.
2.ĐiềukiệnđăngkýHNKT.
3.HồsơđăngkýHNKT.
4.QuảnlýthốngnhấtdanhsáchcánhânHNKTvàdoanhnghiệpDVKT.
5.Tráchnhiệmcungcấpthôngtinvàtráchnhiệmkiểmtra,kiểmsoátchấtlượnghoạtđộngHNKTvàchấtlượngD
VKT.
6.CậpnhậtkiếnthứchàngnămcủangườiHNKT.
7.Tổchứcthựchiện.

1-QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Hàng năm, doanh nghiệpDVKTvà các doanh nghiệp khác có cung cấpDVKT,phải đăng ký danh sách ngườiHNKT,cá
nhân kinh doanhDVKTphải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghềnghiệp kế toán.
1.2. Doanh nghiệpDVKT,cá nhân kinh doanhDVKTchỉ được quyền cung cấpDVKTsau khi đã đăng kýHNKTvà có xác
nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm 1.1 nói trên. Cá nhân kinh doanhDVKTsau khi đã đăng kýHNKTvà được
Hội nghề nghiệp xácnhận.
1.3. Khi cung cấp dịch vụ, ngườiHNKTphải xuất trình Chứng chỉHNKTdo Bộ Tài chính cấp. Khi ký tên trong các tài liệu
liên quan đến dịch vụ cung cấp, ngườiHNKTphải ghi rõ họ, tên và số Chứng chỉHNKT.

1.4. Trường hợp người HNKT vi phạm pháp luật hoặc vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý theo pháp luật và bị
xoá tên trong danh sách đăng ký hành nghề.
1.5. Doanh nghiệp DVKT, cá nhân kinh doanh DVKT nhưng không đăng ký hành nghề hoặc không thực hiện đúng các quy
định tại Thông tư này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
1.6. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan có nhu cầu về DVKT như làm kế toán, làm kế toán trưởng, thiết lập hệ thống kế
toán,chỉ được ký hợp đồng DVKT với các doanh nghiệp DVKT, kiểm toán và cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán đã đăng ký
hành nghề và đư...
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 3
LỚP 9LTCĐ – KT19
MÔN : HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
Bài thuyết trình môn hành nghề kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình môn hành nghề kế toán - Người đăng: Hường Hạnh Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài thuyết trình môn hành nghề kế toán 9 10 763