Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn Kế toán chi phí A4

Được đăng lên bởi lethuong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, chế độ kế toán và chuẩn mực kế
toán Việt Nam (VAS) đã có những thay đổi rất lớn, thậm chí chúng ta
đã dùng một số chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế (IAS/IFRS) do Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)
soạn thảo áp dụng cho Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm khác
biệt rất đáng kể giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế
toán quốc tế. Ở bài viết này, nhóm chúng em sẽ so sánh một số vấn đề
về Báo cáo tài chính của Việt Nam với Báo cáo tài chính theo Hội đồng
chuẩn mực kế toán quốc tế.

Trọng tâm của bài viết này gồm 2 phần:
Phần 1: Sơ lược về Báo cáo tài chính
Phần 2: So sánh Báo cáo tài chính của Việt Nam với Báo cáo tài chính
theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế.

1

Phần 1: Sơ lược về Báo cáo tài chính
1.

Bản chất của Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính là đầu ra của hệ thống thông tin kế toán được
biểu hiện khái quát dưới hình thức của 1 hệ thống các bộ phận báo cáo
có mối liên hệ mật thiết để cung cấp những thông tin phù hợp, đáng tin
cậy, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các nhận xét, đánh giá và ra
quyết định.
2.

Vai trò của Báo cáo tài chính:

Cung cấp thông tin cho những người có quan hệ lợi ích với doanh
nghiệp, kể cả trong lẫn ngoài, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Báo cáo
tài chính có nhiệm vụ hướng đến mục tiêu, đáp ứng nhu cầu, thông tin
của các đối tượng sử dụng.
Vai trò của Báo cáo tài chính được thể hiện khác nhau tùy theo
đặc trưng của từng quốc gia và có thể thay đổi theo điều kiện lịch sử
cụ thể.
-

Có thể tiếp cận vai trò của Báo cáo tài chính theo 2 giác độ:

+
Đáp ứng nhu cầu pháp lý về cung cấp thông tin của doanh
nghiệp; thông tin được trình bày theo hướng tối thiểu hóa theo quy
định.
+
Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin: thông tin được trình bày theo
hướng mở, đa dạng hóa theo nhu cầu.
3.

Tính hữu ích của Báo cáo tài chính:

2

Bản chất và vai trò của Báo cáo tài chính đều gắn liền với việc
cung cấp thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng để ra quyết
định. Như vậy. tính hữu ích của Báo cáo tài chính được thể hiện qua
những lợi ích mang lại từ việc sử dụng các thông tin được trình bày trên
Báo cáo tài chính.
Trên thực tế, lợi ích mang lại từ Báo cáo tài chính đối với nhóm đối
tượng sử dụng có thể khác nhau:
+
Đối với Nhà nước, chủ yếu là để hỗ trợ việc thực hiện chức năng
quản lý của Nhà nước;
+
Đối với nhà đầu tư vốn, để so sánh, phân tích, dự báo khi xây
dựng danh mục đầu tư và giúp nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định
đầu tư tối...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, chế độ kế toán và chuẩn mực kế
toán Việt Nam (VAS) đã có những thay đổi rất lớn, thậm chí chúng ta
đã dùng một số chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế (IAS/IFRS) do Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)
soạn thảo áp dụng cho Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm khác
biệt rất đáng kể giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế
toán quốc tế. Ở bài viết này, nhóm chúng em sẽ so sánh một số vấn đề
về Báo cáo tài chính của Việt Nam với Báo cáo tài chính theo Hội đồng
chuẩn mực kế toán quốc tế.
Trọng tâm của bài viết này gồm 2 phần:
Phần 1: Sơ lược về Báo cáo tài chính
Phần 2: So sánh Báo cáo tài chính của Việt Nam với Báo cáo tài chính
theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế.
1
Bài tiểu luận môn Kế toán chi phí A4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn Kế toán chi phí A4 - Người đăng: lethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tiểu luận môn Kế toán chi phí A4 9 10 732