Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận về các nguyên lý cơ bản trong kế toán

Được đăng lên bởi Pé Mèo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
Khoa Quản trị kinh doanh
 
  

BÀI TIỂU LUẬN
Môn: Nguyên lý kế toán
Đề tài: CÁC KHÁI NIỆM, GIẢ ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

GVHD: Phạm Thị Huyền Quyên
Sinh viên thực hiện:





Lớp: 12DQT11

Phạm Thị Kim Thoa (1211141026)
Hoàng Ngọc Cẩm Tú (1211141215)
Vũ Thị Bích Diệp (1211140260)
Trần Thị Mỹ Hạnh (1211140370)

Khái quát về các khái niệm, giả định và nguyên tắc cơ bản của kế
toán

I.

Khái niệm, giả định và nguyên tắc cơ bản của kế toán là tuyên bố chung như những
chuẩn mực, mực thước và những hướng dẫn để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài
chính đạt được các mục tiêu đầy đủ, dễ hiểu, đáng tin cậy và có thể so sánh.
Sự cần thiết phải có các giả định và nguyên tắc cơ bản kế toán:
- Kế toán là một môn khoa học có vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi đơn

vị, doanh nghiệp…
- Thông tin kế toán cần cho nhiều đối tượng khác nhau, hay một đối tượng cũng

có thể cần nhiều thông tin kế toán từ những đơn vị khác nhau. Do đó, để những đối
tượng sử dụng có một cách đánh giá thống nhất về thông tin trên báo cáo tài chính
của đơn vị kế toán thì nhất thiết phải có những nguyên tắc chung cho việc ghi chép,
xử lý và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính…
Cơ sở cho việc xây dựng các giả định và nguyên tắc cơ bản kế toán
Các nguyên tắc cơ bản của kế toán được đúc rút ra từ những kinh nghiệm thực tiễn tổ
chức quản lý công tác kế toán, cũng như hoạt động của người thực hiện công tác kế
toán và kết hợp với sự nghiên cứu của các cơ quan chức năng, các chuyên gia kế
toán.
II.

Các khái niệm, giả định kế toán:

1. Đơn vị kế toán:
Nội dung:
Khái niệm đơn vị kế toán đòi hỏi các báo cáo tài chính được lập chỉ phản ánh
các thông tin về tình hình tài chính của đơn vị kế toán mà không bao hàm thông tin
tài chính về các chủ thể kinh tế khác như tài sản riêng của chủ sở hữu hay các thông
tin tài chính của các đơn vị kinh tế độc lập khác.
Đơn vị kế toán gồm tất cả các tổ chức cá nhân kiểm soát nguồn vốn và tham gia
vào các hoạt động kinh tế ở mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế có thể là tổ chức có

tư cách pháp nhân đầy đủ, có tư cách pháp nhân không đầy đủ , kể cả tổ chức không
có tư cách pháp nhân lẫn thể nhân.
Ý nghĩa: Định ra ranh giới rạch rò i của tổ chức được kế toán
Ví dụ: Công ty A nhập lô hàng là 1000 xe máy từ Thái Lan thì nghiệp vụ này chỉ
được ghi nhận trong sổ kế toán của công ty A.
2. Kỳ kế toán:
Nội dung:
Giả định kì kế toán cho rằng chu kì kinh doanh của doanh nghiệp có thể chia
thành những khoảng thời gian xác đ...



!"#$#%
&'()*+,-.
/0 '112345!#6789:1
GVHD: ;<)/)*
=>*?@A'
;<<BCDCCCECFDGH
0((I@J<KBCDCCCECDCLH
5M N@OAPBCDCCCEFDGFH
QR;BCDCCCEFSTFH
$UP'CDOCC
Bài tiểu luận về các nguyên lý cơ bản trong kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận về các nguyên lý cơ bản trong kế toán - Người đăng: Pé Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tiểu luận về các nguyên lý cơ bản trong kế toán 9 10 116