Ktl-icon-tai-lieu

Bản cân đôi kế toán

Được đăng lên bởi ductho487
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, Ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị báo cáo:………………....
Địa chỉ:………………………….

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại, ngày ... tháng ... năm ... (1)
Đơn vị tính:.............
TÀI SẢN
1
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1.Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
5. Tài sản ngắn hạn khác
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I- Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
3. Tài sản cố định vô hình

Mãsố
2

Thuyết
minh
3

Số cuối năm
(3)
4

Số đầu năm
(3)
5

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(...)

(...)

(…)

(…)

(…)

(…)

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158

V.01
V.02

V.03

V.04

V.05

200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

V.06
V.07

V.08

V.09

V.10

TÀI SẢN

Mãsố

1
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác

2
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270

Thuyết
minh
3

Số cuối năm
(3)
4

Số đầu năm
(3)
5

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(...)

(...)

V.11
V.12

V.13

V.14
V.21

NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trướ...
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại, ngày ... tháng ... năm ... (1)
Đơn vị tính:.............
TÀI SẢN Mãs
1 2 3 4 5
100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
1.Tiền 111 V.01
2. Các khoản tương đương tiền 112
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02
1. Đầu tư ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 (…) (…)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
1. Phải thu khách hàng 131
2. Trả trước cho người bán 132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (…) (…)
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn kho 141 V.04
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (…) (…)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05
5. Tài sản ngắn hạn khác 158
200
I- Các khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (...) (...)
II. Tài sản cố định 220
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08
- Nguyên giá 222
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (…) (…)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09
- Nguyên giá 225
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (…) (…)
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10
Đơn vị báo cáo:………………....
Địa chỉ:………………………….
Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, Ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)
Thuyết
minh
Số cuối năm
(3)
Số đầu năm
(3)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
Bản cân đôi kế toán - Trang 2
Bản cân đôi kế toán - Người đăng: ductho487
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản cân đôi kế toán 9 10 595