Ktl-icon-tai-lieu

bán hàng và xđkqsx kd

Được đăng lên bởi lotuspham-231-gmail-com
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP

Kế toán bán hàng và xác định kết quả
bán hàng tại chi nhánh công ty Bóng Đèn
Điện Quang

Giáo viên hướng dẫn

: Trần Ngọc Anh

Sinh viên thực hiện

:

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh
mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu mở ra nhiều ngành nghề, đa dạng hoá nhiều
ngành sản xuất. Trên con đường tham dự WTO các doanh nghiệp cần phải nỗ
lực hết mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhằm giới thiệu
sang các nước bạn đồng thời cũng để cạnh tranh với các sản phẩm nhập
ngoại.
Trong điều kiện khi sản xuất gắn liền với thị trường thì chất lượng sản
phẩm về cả hai mặt nội dung và hình thức càng trở nên cần thiết hơn bao giờ
hết đối với doanh nghiệp. Thành phẩm, hàng hoá đã trở thành yêu cầu quyết
định sự sống còn của doanh nghiệp.Việc duy trì ổn định va không ngừng phát
triển sản xuất của doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện khi chất lượng sản phẩm
ngày càng tốt hơn và được thị trường chấp nhận.
Để đưa được những sản phẩm của doanh nghiệp mình tới thị trường và
tận tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải thực hiện giai đoạn cuối cùng của
quá trình tái sản xuất đó gọi là giai đoạn bán hàng, Thực hiện tốt quá trình này
doanh nghiệp sẽ có điề kiện thu hồi vốn bù đắp chi phí, thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ với nhà nước, đầu tư phát triển và nâng cao đời sống cho người lao
động.
Tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao là cơ
sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển vững chắc trong nền kinh tế thị
trường có sự canh tranh
Xuất phát từ đòi hỏi của nền kinh tế tác động mạnh đến hệ thống quản
lý nói chung và kế toán nối riêng cũng như vai trò của tính cấp thiết của kế
toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Qua thời gian thực tập,tìm hiểu thưc tế tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn
Điện Quang, em đã lựa chọn chuyên đề “Kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh”.
1

Nội dung chính của chuyên đề gồm 3 phần:
Chương I: Lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
trong các doanh nghiệp thương mại
Chương II: Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng
tại chi nhánh công ty Bóng Đèn Điện Quang
Chương III: Một số y kiến đóng góp phần hoàn thiện công tác kế toán
bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Bóng Đèn Điện Quang
Vì thời gian thực tập ngắn nên trong báo cáo em chỉ xin đề cập đến một
vài sản phẩm truyền thống của công ty là bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn
tròn và đèn nấm.
Do khả năng và kiến thức còn hạn hẹp nên bài viết của em chắc chắn
không tránh...
BÁO CÁO THỰC TẬP
Kế toán bán hàng và xác định kết qu
bán hàng ti chi nhánh công ty Bóng Đèn
Đin Quang
G
G
i
i
á
á
o
o
v
v
i
i
ê
ê
n
n
h
h
ư
ư
n
n
g
g
d
d
n
n
:
:
T
T
r
r
n
n
N
N
g
g
c
c
A
A
n
n
h
h
S
S
i
i
n
n
h
h
v
v
i
i
ê
ê
n
n
t
t
h
h
c
c
h
h
i
i
n
n
:
:
bán hàng và xđkqsx kd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bán hàng và xđkqsx kd - Người đăng: lotuspham-231-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
bán hàng và xđkqsx kd 9 10 149