Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cân đối kế toán

Được đăng lên bởi Văn Ngô
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH MTV TS Thông Thuận - Kiên Giang
Số 8 - Ấp Cảng - Xã Hòa Điền - Huyện Kiên Lương - KG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tháng 10/2011

TÀI SẢN
1

MÃ SỐ
2

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
I - Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền mặt
2. Các khoản tương đương tiền
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1, Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
III- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
1. Phải thu khách hàng
2. Phải thu tạm ứng CNV
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ
4. Phải thu nội bộ khác
5. Phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV - Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V- Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
138
139
140
141
149
150
151
152
154
158

B- TÀI SẢN DÀI HẠN
(200=210+220+240+250+260)
I Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu daif hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II - Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
2. Tái sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
IV - Bất động sản đầu tư
Nguyên giá
Giá trị hao mòn (*)

200
201
211
212
213
218
219
220
221
224
227
230
240
241
242

THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM
3

4
43.739.616.493

V . 01
V . 02

384.908.432
1.574.681.330

2.973.778.583
180.794.519
24.881.308.525
V . 03
8.751.105.418
9.577.000
V . 04
2.050.410.074

500.256.000
V . 05

60.763.673.268

V . 06
V . 07

47.444.878.419

V . 08
13.318.794.849
V . 09
V . 10

V . 11

V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Dầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
V - Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài săn thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác

250
251
252
259
260
261
262
268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)

270

V . 12
V . 13
V . 14

104.503.289761

NGUỒN VỐN
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)
I- Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3.Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải trả cho nhà nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8.Các khoản phải trả phải nộp khác
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn
II Nợ dài hạn
1. phải trả người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải thu dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập và hoàn trả lại...
Công ty TNHH MTV TS Thông Thuận - Kiên Giang
Số 8 - Ấp Cảng - Xã Hòa Điền - Huyện Kiên Lương - KG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tháng 10/2011
TÀI SẢN MÃ SỐ
THUYẾT MINH
SỐ CUỐI NĂM
1 2 3 4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150) 100 43.739.616.493
I - Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V . 01
1. Tiền mặt 111 384.908.432
2. Các khoản tương đương tiền 112 V . 02 1.574.681.330
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120
1, Đầu tư ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129
III- Các khoản phải thu ngắn hạn khác 130
1. Phải thu khách hàng 131 2.973.778.583
2. Phải thu tạm ứng CNV 132 180.794.519
2. Trả trước cho người bán 133
3. Phải thu nội bộ 134 24.881.308.525
4. Phải thu nội bộ khác 135 V . 03
5. Phải thu khác 138 8.751.105.418
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 9.577.000
IV - Hàng tồn kho 140 V . 04
1. Hàng tồn kho 141 2.050.410.074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V- Tài sản ngắn hạn khác 150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 500.256.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 V . 05
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 154
4. Tài sản ngắn hạn khác 158
B- TÀI SẢN DÀI HẠN
(200=210+220+240+250+260) 200 60.763.673.268
I Các khoản phải thu dài hạn 201
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 V . 06
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V . 07 47.444.878.419
4. Phải thu daif hạn khác 218
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219
II - Tài sản cố định 220 V . 08
1. Tài sản cố định hữu hình 221 13.318.794.849
2. Tái sản cố định thuê tài chính 224 V . 09
3. Tài sản cố định vô hình 227
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V . 10
IV - Bất động sản đầu tư 240
Nguyên giá 241
Giá trị hao mòn (*) 242 V . 11
Bảng cân đối kế toán - Trang 2
Bảng cân đối kế toán - Người đăng: Văn Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng cân đối kế toán 9 10 290