Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VNM GIAI ĐOẠN 20112013

Được đăng lên bởi Trần Thảo Nguyên
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY SỮA
VIỆT NAM (VNM) GIAI ĐOẠN 2011-2013
Người chuẩn bị: Trần Thảo Nguyên
MSSV: 10040517

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VNM GIAI ĐOẠN 2011-2013
Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
1. TSCĐ hữu hình
2. TSCĐ vô hình
3. Chi phí XDCB dở dang
III. Bất động sản đầu tư
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
V. Tài sản dài hạn khác
VI. Lợi thế thương mại
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
khác
8. Qũy khen thưởng phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn khác
2. Vay và nợ dài hạn
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2011
2012
9,467,683 11,110,611
3,156,515 1,252,120
736,033 3,909,276
2,169,205 2,246,363
3,272,496 3,472,845
133,434
230,006
6,114,989 8,587,258
0
0
5,044,762 8,042,301
3,493,629 4,223,443
256,046
253,616
1,295,087 3,565,241
100,671
96,714
846,714
284,429
107,338
150,152
15,503
13,662

2013
13,018,930
2,745,645
4,167,318
2,728,421
3,217,483
160,063
9,856,484
737
8,918,417
7,849,059
531,485
537,872
149,446
318,308
295,113
174,464

15,582,672 19,697,868

22,875,415

2011
3,105,466
2,946,537
0
1,830,959
116,845
287,463
44,740
260,678

2012
4,204,772
4,144,990
0
2,247,659
21,589
333,953
106,151
365,104

2013
5,307,061
4,956,398
178,944
1,968,257
20,929
456,726
137,540
490,761

59,479

664,137

1,341,763

346,373
158,929
92,000
0
0

406,398
59,782
0
0
0

361,478
350,663
5,036
184,143
91,066

4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Cổ phiếu quỹ
II. Các quỹ
1. Qũy đầu tư phát triển
2. Qũy dự phòng tài chính
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
IV. Nguồn kinh phí và quỹ khác
C. VỐN CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG NGUỒN VỐN

66,924
59,636
5
146
12,477,206 15,493,097
12,477,206 15,493,097
5,561,148 8,339,558
1,276,994 1,276,994
0
0
-2,522
-4,504
1,464,139
682,291
908,024
93,889
556,115
588,402
4,177,446 5,198,758
0
0
0
0

69,583
835
17,545,489
17,545,489
8,339,558
1,276,994
0
-5,069
1,784,194
950,238
833,956
6,149,812
0
22,864

15,582,672 19,697,868

2...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY SỮA
VIỆT NAM (VNM) GIAI ĐOẠN 2011-2013
Người chuẩn bị: Trần Thảo Nguyên
MSSV: 10040517
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VNM GIAI ĐOẠN 20112013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VNM GIAI ĐOẠN 20112013 - Người đăng: Trần Thảo Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VNM GIAI ĐOẠN 20112013 9 10 864