Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cân đối kế toán đơn vị HCSN

Được đăng lên bởi tieuyetdn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số B01- H
(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý ........năm.......
Đơn vị tính:1000VNĐ
Số
hiệu
TK
A

111
112
152
153
155
211
214
241
311
312
331
332
333
334
335

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TÊN TÀI
KHOẢN
B
A - Các TK
trong Bảng
Tiền mặt
Tiền gửi ngân
hàng, kho bạc
Nguyên, vật liệu
Công cụ, dụng
cụ
Sản phẩm, hàng
hóa
Tài sản cố định
hữu hình
Hao mòn TSCĐ
Xây dựng cơ
bản dở dang
Các khoản phải
thu
Tạm ứng
Các khoản phải
trả
Các khoản phải
nộp theo lương
Các khoản phải
nộp Nhà nước
Phải trả công
chức, viên chức
Phải trả đối
tượng khác

Nợ
1

SỐ PHÁT SINH

Có
2

Kỳ này
Nợ
3

Có
4

Luỹ kế từ đầu
năm
Nợ
Có
5
6

SỐ DƯ
CUỐI KỲ (*)

Nợ
7

Có
8

511

Kinh phí cấp
cho cấp dưới
Nguồn vốn kinh
doanh
Chênh lệch thu,
chi chưa xử lý
Các quỹ
Nguồn KP đầu
tư XDCB
Nguồn KPHĐ
năm trước
Nguồn KPHĐ
năm nay
Nguồn KP dự
án
Nguồn KP theo
đơn dặt hàng
NN
Nguồn KP đã
hình thành
TSCĐ
Các khoản thu

531

Thu HĐ SXKD

631

Chi HĐ SXKD
Chi HĐ năm
trước
Chi HĐ năm
nay
Chi dự án

341
411
421
431
441
4611
4612
462
465
466

6611
6612
662

Cộng

005

008
009

B - Các TK
ngoài Bảng
Dụng cụ lâu
bền đang sử
dụng
Dự toán chi hoạt
động
Dự toán chi
chương trình,
dự án

...
Mẫu số B01- H
(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý ........năm.......
Đơn vị tính:1000VNĐ
Số
hiệu
TÊN TÀI
KHOẢN
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ
TK Nợ Kỳ này
Luỹ kế từ đầu
năm
CUỐI KỲ (*)
Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
A - Các TK
trong Bảng
111 Tiền mặt
112
Tiền gửi ngân
hàng, kho bạc
152 Nguyên, vật liệu
153
Công cụ, dụng
cụ
155
Sản phẩm, hàng
hóa
211
Tài sản cố định
hữu hình
214 Hao mòn TSCĐ
241
Xây dựng cơ
bản dở dang
311
Các khoản phải
thu
312 Tạm ứng
331
Các khoản phải
trả
332
Các khoản phải
nộp theo lương
333
Các khoản phải
nộp Nhà nước
334
Phải trả công
chức, viên chức
335
Phải trả đối
tượng khác
Bảng cân đối kế toán đơn vị HCSN - Trang 2
Bảng cân đối kế toán đơn vị HCSN - Người đăng: tieuyetdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng cân đối kế toán đơn vị HCSN 9 10 624