Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi thuy-nguyen-thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường TC tư thục kinh tế công nghệ Tây Nguyên GPSD đào tạo
528 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Mẫu số: B01-DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 01 năm 2013
Đơn vị tính: VND
TÀI SẢN

Mã số

Thuyết
minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

(III.01)

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

(III.05)

110097482911

102411335382

2882808139

4086097866

130

37793335770

31306969353

1. Phải thu khách hàng

131

32577341016

30534364855

2. Trả trước cho người bán

132

5061266784

772604498

3. Các khoản phải thu khác

133

154727970

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

1. Đầu tư ngắn hạn

121

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

129

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

IV. Hàng tồn kho

140

1. Hàng tồn kho

141

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

V. Tài sản ngắn hạn khác

(III.02)

68741266909

66417098386

68741266909

66417098386

150

680072093

601169777

1. Thuế GTGT được khấu trừ

151

661235774

580763813

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

154

1570209

1570209

3. Tài sản ngắn hạn khác

158

17266110

18835755

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240)

200

5486283746

5825043896

I.Tài sản cố định

210

2212073250

2253177901

1. Nguyên giá

211

3273306517

3273306517

2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)

212

-1061233267

-1020128616

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

213

3274210496

3571865995

3274210496

3571865995

115583766657

108236379278

II. Bất động sản đầu tư

(III.03.04)

220

1. Nguyên giá

221

2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)

222

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

230

1. Đầu tư tài chính dài hạn

231

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

239

IV. Tài sản dài hạn khác

(III.05)

240

1. Phải thu dài hạn

241

2. Tài sản dài hạn khác

248

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

249

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)

250

NGUỒN VỐN

Mã số

Thuyết
minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)

300

101821018036

95003923580

I. Nợ ngắn hạn

310

101821018036

95003923580

1. Vay ngắn hạn

311

91905000000

85234000000

2. Phải trả cho người bán

312

1206453295

1751355590

3. Người mua trả tiền trước

313

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

III.06

585060114

14357973

62529213

141528603

5. Phải trả người lao động

315

200790209...
Trường TC tư thục kinh tế công nghệ Tây Nguyên -
Mẫu số: B01-DNN
GPSD đào tạo
528 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 01 năm 2013
Đơn vị tính: VND
TÀI SẢN
Mã số Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100
110097482911 102411335382
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (III.01)
2882808139 4086097866
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 (III.05)
1. Đầu tư ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
37793335770 31306969353
1. Phải thu khách hàng 131
32577341016 30534364855
2. Trả trước cho người bán 132
5061266784 772604498
3. Các khoản phải thu khác 133
154727970
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139
IV. Hàng tồn kho 140
68741266909 66417098386
1. Hàng tồn kho 141 (III.02)
68741266909 66417098386
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
680072093 601169777
1. Thuế GTGT được khấu trừ 151
661235774 580763813
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154
1570209 1570209
3. Tài sản ngắn hạn khác 158
17266110 18835755
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240) 200
5486283746 5825043896
I.Tài sản cố định 210 (III.03.04)
2212073250 2253177901
1. Nguyên giá 211
3273306517 3273306517
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 212
-1061233267 -1020128616
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213
II. Bất động sản đầu tư 220
1. Nguyên giá 221
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 (III.05)
1. Đầu tư tài chính dài hạn 231
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 239
IV. Tài sản dài hạn khác 240
3274210496 3571865995
1. Phải thu dài hạn 241
2. Tài sản dài hạn khác 248
3274210496 3571865995
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) 250
115583766657 108236379278
NGUỒN VỐN
Mã số Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300
101821018036 95003923580
I. Nợ ngắn hạn 310
101821018036 95003923580
1. Vay ngắn hạn 311
91905000000 85234000000
2. Phải trả cho người bán 312
1206453295 1751355590
3. Người mua trả tiền trước 313
585060114 14357973
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 III.06
62529213 141528603
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Thuyết
minh
Thuyết
minh
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - Trang 2
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - Người đăng: thuy-nguyen-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9 10 44