Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chấm công

Được đăng lên bởi lyganguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HẢI ANH
Đ/C: 337 Nguyễn Xí ,P.13,Q.Bình Thạnh, TP.HCM

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ... năm 2015
SỐ NGÀY CÔNG TRONG THÁNG
TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổ Thi Công :

N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca

Tổng

Ghi
chú

N/Công

12

T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca
N/Công
T/Ca

13
14
15
16
17
18
19
20
Cộng

Ngày.............tháng.............năm..............
Người chấm công
( Ký, họ tên)
Ghi chú: X ngày công
L ngày lễ
P nghỉ phép

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HẢI ANH
Đ/C: 33 Nguyễn Xí ,P.13,Q.Bình Thạnh, TP.HCM

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 11 năm 2012
SỐ NGÀY CÔNG TRONG THÁNG

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BAN ĐIỀU HÀNH
1

Kế toán

2

Phụ Xe

3

Lái xe

4

Phu Xe

Cộng
Người chấm công
(Ký, họ tên)

Ghi chú:
X: Ngày công
L: Ngày lễ
P: Nghỉ phép

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Ngày.............tháng.............năm..............
Người duyệt
(Ký, họ tên)

11 năm 2012
Tổng
cộng
32

..năm..............
ệt
n)

...

Đ/C: 337 Nguyễn Xí ,P.13,Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Tháng ... năm 2015
  
 
!"#
$ % & ' ( ) * + , $- $$ $% $& $' $( $) $* $+ $, %- %$ %% %& %' %( %) %* %+ %, &-
!./"#0
1
N/Công
T/Ca
2
N/Công
T/Ca
3
N/Công
T/Ca
4
N/Công
T/Ca
5
N/Công
T/Ca
6
N/Công
T/Ca
7
N/Công
T/Ca
8
N/Công
T/Ca
9
N/Công
T/Ca
10
N/Công
T/Ca
11
N/Công
T/Ca
.
1
Bảng chấm công - Trang 2
Bảng chấm công - Người đăng: lyganguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng chấm công 9 10 732