Ktl-icon-tai-lieu

BẰNG CƠ SỞ VỀ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Honghoa Nguyen Thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN TỐM TẮT (NĂM 2011)

BẰNG CƠ SỞ VỀ KẾ TOÁN
Chương trình FIA – Bằng cấp cơ sở về kế toán gồm tập hợp các bằng cấp, bao gồm chứng chỉ,
văn bằng và chứng chỉ Kê toán Quốc tế đã được điều chỉnh (CAT). Những chứng chỉ này linh hoạt
tập trung vào các kỹ năng cốt lõi của kế toán tài chính và kế toán quản trị; và vai trò rộng lớn hơn
của kế toán trong hoạt động kinh doanh ở các cấp cao hơn. Chứng chỉ FIA giúp người sử dụng lao
động tiếp cận với các kế toán viên có đầy đủ năng lực và đạo đức nghề nghiệp, được đào tạo theo
các chuẩn mực một cách nhất quán và có sự linh hoạt cần thiết để đảm bảo rằng các kỹ năng sẽ
được điều chỉnh phù hợp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các môn trường kinh doanh
khác nhau. Chương trình FIA cũng mang đến cho những người mới bắt đầu sự nghiệp kế toán cơ
hội lựa chọn con đường học tập linh hoạt để đảm nhận vai trò trợ lý kế toán, mang lại hiệu quả cao
trong công việc và cơ hội nghề nghiệp tốt trong khi tiếp tục học để lấy bằng ACCA chuyên nghiệp.
Trung bình các bạn học viên tại Việt Nam cần khoảng 1,5 năm để hoàn thành tất cả các môn của
chương trinh FIA.
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU
Không có điều kiện đầu vào.
Tư vấn của ACCA Việt Nam: Nên có bằng tốt nghiệp PTTH và có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
tương đối tốt.
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC MÔN THI
Module tự kiểm tra tiếng Anh và Toán: Không bắt buộc, miễn phí và có trên trang web của
ACCA. Module này giúp các bạn tự kiểm tra tiếng Anh và toán để quyết định mình học ở cấp độ
nào là thích hợp nhất. Những tài liệu ôn luyện bổ trợ cũng được cung cấp.
Module cơ sở cho tính chuyên nghiệp: là khóa học trực tuyến về đạo đức nghề nghiệp và cần
phải hoàn thành duy nhất một lần nếu bạn muốn nhận được các chứng chỉ Sơ cấp và Trung cấp,
văn bằng về Kế toán và Kinh doanh và chứng chỉ Kế toán Quốc tế. Module này miễn phí và có trên
trang web của ACCA.
Các môn thi của chương trình: chương trình gồm 9 môn thi và được chia thành 4 cấp độ.
•
•
•
•
•

Tất cả các môn có điểm đậu là 50% (từ kỳ thi tháng 12/2011).
Tất cả các môn thi của cấp độ Sơ cấp, Trung cấp và cấp độ Văn bằng đều thi trong 2 tiếng,
thí sinh có thể thi viết hoặc thi trên máy tính.
Các môn lựa chọn thi trong 3 tiếng và đều là môn thi viết.
Có thể sử dụng kinh nghiệm thực tế bạn có để xin miễn các môn ở cấp độ Sơ cấp và Trung
cấp.
Sinh viên không bị bắt buộc tham dự các môn thi theo thứ tự sắp xếp, tuy nhiên, các bạn
được khuyến khích thi các môn theo đúng trật tự.

Chứng chỉ Sơ
cấp về Kế
toán tài chính
và Kế toán
Quản trị

Ch...
THÔNG TIN TM TT (NĂM 2011)
BNG CƠ S V K TOÁN
Chương trình FIA – Bng cp cơ s v kế toán gm tp hp các bng cp, bao gm chng ch,
văn bng và chng ch Kê toán Quc tế đã đưc điu chnh (CAT). Nhng chng ch này linh hot
tp trung vào các k năng ct lõi ca kế toán tài chính và kế toán qun tr; và vai trò rng ln hơn
ca kế toán trong hot động kinh doanh các cp cao h
ơn. Chng ch FIA giúp người s dng lao
động tiếp cn vi các kế toán viên có đầy đủ năng lc và đạo đức ngh nghip, được đào to theo
các chun mc mt cách nht quán và có s linh hot cn thiết để đảm bo rng các k năng s
được điu chnh phù hp để đáp ng nhu cu ca doanh nghip và các môn trường kinh doanh
khác nhau. Chươ
ng trình FIA cũng mang đến cho nhng người mi bt đầu s nghip kế toán cơ
hi la chn con đường hc tp linh hot để đảm nhn vai trò tr lý kế toán, mang li hiu qu cao
trong công vic và cơ hi ngh nghip tt trong khi tiếp tc hc để ly bng ACCA chuyên nghip.
Trung bình các bn hc viên ti Vit Nam cn khong 1,5 năm để hoàn thành tt c
các môn ca
chương trinh FIA.
ĐIU KIN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU
Không có điu kin đầu vào.
Tư vn ca ACCA Vit Nam: Nên có bng tt nghip PTTH và có kh năng đọc hiu tiếng Anh
tương đối tt.
THIT K CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC MÔN THI
Module t kim tra tiếng Anh và Toán: Không bt buc, min phí và có trên trang web ca
ACCA. Module này giúp các bn t kim tra tiếng Anh và toán để quyết định mình h
c cp độ
nào là thích hp nht. Nhng tài liu ôn luyn b tr cũng được cung cp.
Module cơ s cho tính chuyên nghip: là khóa hc trc tuyến v đạo đức ngh nghip và cn
phi hoàn thành duy nht mt ln nếu bn mun nhn được các chng ch Sơ cp và Trung cp,
văn bng v Kế toán và Kinh doanh và chng ch Kế toán Quc t
ế. Module này min phí và có trên
trang web ca ACCA.
Các môn thi ca chương trình: chương trình gm 9 môn thi và được chia thành 4 cp độ.
Tt c các môn có đim đậu là 50% (t k thi tháng 12/2011).
Tt c các môn thi ca cp độ Sơ cp, Trung cp và cp độ Văn bng đều thi trong 2 tiếng,
thí sinh có th thi viết hoc thi trên máy tính.
Các môn la chn thi trong 3 tiếng và đều là môn thi viết.
th s dng kinh nghim thc t
ế bn có để xin min các môn cp độ Sơ cp và Trung
cp.
Sinh viên không b bt buc tham d các môn thi theo th t sp xếp, tuy nhiên, các bn
được khuyến khích thi các môn theo đúng trt t.
BẰNG CƠ SỞ VỀ KẾ TOÁN - Trang 2
BẰNG CƠ SỞ VỀ KẾ TOÁN - Người đăng: Honghoa Nguyen Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẰNG CƠ SỞ VỀ KẾ TOÁN 9 10 835