Ktl-icon-tai-lieu

Bảng hệ thống công thức môn kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Trương Thảo Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2900 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TOÁN
1.

Tính

HAI BIẾN

ĐA BIẾN
Trần Thị Tuyết Lê - 0061

n = số mẫu

2010

(Khuyên nên tính ngay đầu bài để dùng dần, lúc này đầu óc còn sáng suốt để tính toán ^_^ )
2.

Xác định PRF

3.

Xác định SRF
Các giá trị

,

,

, …. Sẽ lấy trong bảng kết quả, nhiều

biến Thầy sẽ ko cho tính toán ( đỡ khổ ghê lun hehhe !!!)
→ SRF:
4.

Ý nghĩa của các
hệ số hồi quy

(nói ý nghĩa của biến nào thì cố định các biến còn lại)
Ví dụ nói ý nghĩa của

thì cố định các biến X2, X3, …

X2 không đổi, nếu

X2
Tương tự cho các biến còn lại …
5.

6.
7.

Tổng các bình
phương

TSS =

3 giá trị

TSS =

ESS =

này > 0

ESS =

phải giải ma trận, nhưng điều này ko
phải lo

RSS = TSS – ESS
RSS = TSS – ESS
NHẬN
NHẬN XÉT:
XÉT:
Tính hệ số xác
Làm
Làm sao
sao nhớ
nhớ hết
hết công
công thức????
thức???? Học
Học công
công thưc
thưc hàm
hàm đa
đa biến
biến thui,
thui, nhớ
nhớ cái
cái kk của
của công
công thức
thức –– cái
cái này
này chính
chính là
là số
số
định
tham
số
của
phương
trình.
→
Vậy
là
hàm
2
biến
thay
k=2,
hàm
3
biến
thay
k=3,
….
(thía
là
xong
phần
công
tham số của phương trình.
Vậy là hàm 2 biến thay k=2, hàm 3 biến thay k=3, …. (thía là xong phần công
Hệ số xác định
thức
thức *_^)
*_^)
hiệu chỉnh
Luyện
Luyện tập
tập như
như thế
thế nào????
nào???? →
→ ôn
ôn tới
tới dạng
dạng nào
nào thì
thì xem
xem công
công thức
thức đó
đó cho
cho chắc
chắc (thía
(thía là
là oki
oki rùi
rùi ^_^)
^_^)
Với k là số tham số của mô hình
có thể âm, trong trường hợp này, quy ước
→ mô hình 3 biến

Vd: (SRF)
→ k = 3, với các tham số Y, X1, X2

8. Ước lượng của

Cái này sẽ tra bảng kết quả ra
→ dòng S.E. of regression
→ cột Std. Error, dòng thứ 1
→ cột Std. Error, dòng thứ 2
→ cột Std. Error, dòng thứ 3 ….

9.

Kiểm định sự
phù hợp mô hình
SRF, mức ý

•

Phương pháp giá trị tới hạn:
B1: Lập giả thiết Ho: β=0 ; H1: β≠0

•

Phương pháp giá trị tới hạn:
2

1
2

B1: Lập giả thiết Ho: R =0 ; H1: R >0

Trần Thị Tuyết Lê - 0061

2010

 Ý NGHĨA HỆ SỐ HỒI QUY VÀ HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CÁC MÔ HÌNH
1.

Mô hình tuyến tinh:
Y = + *X
Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng 1 đơn vị thì Y tăng
EYX =

,

đơn vị (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

ta đã tính lúc đầu

Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên EYX%
2.

Mô hình lin-log:
Y=

+ *logX

Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên

đơn vị (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

EYX =
Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên EYX%
3.

Mô hình log-lin:
logY = + *X
Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y tăng ...
1
Trần Thị Tuyết Lê - 0061
2010
I TOÁN HAI BIẾN ĐA BIẾN
1. Tính n = số mẫu
(Khuyên n tính ngay đầu i để dùng dần, lúc này đầu ócn sáng suốt để tính toán ^_^ )
2. Xác định PRF
3. Xác định SRF
SRF:
Các giá trị , , , …. Sẽ lấy trong bảng kết quả, nhiều
biến Thầy sẽ ko cho tính toán ( đỡ khổ ghê lun hehhe !!!)
4. Ý nghĩa của các
hệ số hồi quy
(nói ý nghĩa của biến nào thì cố định các biến còn lại)
Ví dụ nói ý nghĩa của thì cố định các biến X
2
, X
3
, …
X
2
không đổi, nếu
X
2
Tương tự cho các biến còn lại
5. Tổng các bình
phương
TSS = 3 giá trị
ESS = này > 0
RSS = TSS – ESS
TSS =
ESS =
RSS = TSS – ESS
6. Tính hệ số xác
định
7. Hệ số xác định
hiệu chỉnh
có thể âm, trong trường hợp này, quy ước
Với k số tham số của mô nh
Vd: (SRF) nh 3 biến
k = 3, với các tham số Y, X
1
, X
2
8. Ước lượng của
Cái này sẽ tra bảng kết quả ra
dòng S.E. of regression
cột Std. Error, dòng thứ 1
cột Std. Error, dòng thứ 2
cột Std. Error, dòng thứ 3 ….
9. Kiểm định sự
phù hợp mô hình
SRF, mức ý
nghĩa α
Phương pháp giá trị tới hạn:
B1: Lập giả thiết H
o
: β=0 ; H
1
: β≠0
Phương pháp giá trị tới hạn:
B1: Lập giả thiết H
o
: R
2
=0 ; H
1
: R
2
>0
phải giải ma trận, nhưng điều này ko
phải lo
NHẬN XÉT:
Làm sao nhớ hết công thức???? Học công thưc hàm đa biến thui, nhớ cái k của công thức – cái này chính là số
tham số của phương trình. Vậy làm 2 biến thay k=2, hàm 3 biến thay k=3, …. (thía xong phầnng
thức *_^)
Luyện tập như thế nào???? ôn tới dạng nào thì xem công thức đó cho chắc (thía là oki rùi ^_^)
NHẬN XÉT:
Làm sao nhớ hết công thức???? Học công thưc hàm đa biến thui, nhớ cái k của công thức – cái này chính là số
tham số của phương trình. Vậy làm 2 biến thay k=2, hàm 3 biến thay k=3, …. (thía xong phầnng
thức *_^)
Luyện tập như thế nào???? ôn tới dạng nào thì xem công thức đó cho chắc (thía là oki rùi ^_^)
Bảng hệ thống công thức môn kinh tế lượng - Trang 2
Bảng hệ thống công thức môn kinh tế lượng - Người đăng: Trương Thảo Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng hệ thống công thức môn kinh tế lượng 9 10 406