Ktl-icon-tai-lieu

Bảng sự tóan hạng mục công trình

Được đăng lên bởi daibambo
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: Đường vào trường cấp II Minh Lương xã Minh Lương huyện Đoan Hùng
STT

MSCV
HM

1

Tên công việc

ĐV Tính

Khối lượng

Đơn giá
Nhân công

Vật liệu

Máy

Thành tiền
Nhân công

Vật liệu

Máy

NỀN MẶT ĐƯỜNG

AB.11723 Đào nền đường làm mới, đất cấp III bằng thủ công( 5%
khối lượng)

m3

11.5665

0

146,235

0

0

1,691,427

0

2

231,33*5% = 11,5665
AB.31133 Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25m3, máy ủi
<=110CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III

100m3

21.1976

0

973,218 1,339,349

0 20,629,886 28,390,984

3

(2231,33*95%)/100 = 21,1976
AB.11513 Đào rãnh thoát nước, đất cấp III bằng thủ công ( 5% khối
lương đào rãnh)

m3

1.9485

0

226,916

0

0

442,146

0

4

38,97*5% = 1,9485
AB.27113 Đào rãnh bằng máy đào đất cấp III (95% khối lượng đào
rãnh)

100m3

0.3702

0

1,401,837 1,317,696

0

518,960

487,811

5

(38,97*95%)/100 = 0,3702
AB.11833 Đào khuôn đường, bằng thủ công đất cấp III ( 5% khối
lượng đào khuôn)

m3

3.0080

0

196,661

0

0

591,556

0

6

60,16*5% = 3,008
AB.32123 Đào khuân đường bằng máy đất cấp III (95% khối lượng
đào khuân)

100m3

0.5758

0

823,621 1,339,420

0

474,241

771,238

7

(60,61*95%)/100 = 0,5758
AB.11212 Đào cấp đất cấp II bằng thu công ( 5% khối lượng đào cấp)

m3

2.2015

0

104,213

0

0

229,425

0

8

44,03*5% = 2,2015
AB.31142 Đào cấp đất cấp II bằng máy đào ( 95%khối lượng đào cấp)

100m3

0.4183

0

815,217 1,207,955

0

341,005

505,288

m3

9.7635

0

158,001

0

1,542,643

0

9

(44,03*95%)/100 = 0,4183
AB.11111 Vét bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc ( 5% khối lượng vét
bùn)
195,27*5% = 9,7635

Trang 1

0

STT

10
11

MSCV

Tên công việc

AB.31141 Vét bùn bằng máy (95% khối lượng vét bùn)
(195,27*95%)/100 = 1,8551
AB.65130 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95
(10% khối lượng đắp nền)

100m3

1.8551

Đơn giá
Nhân công
Máy
0
653,855 1,069,550

100m3

0.9442

0

1,980,478 1,548,286

0

1,869,967

1,461,892

ĐV Tính

Khối lượng

Vật liệu

Vật liệu

Thành tiền
Nhân công
0 1,212,966

Máy
1,984,122

12

(944,18*10%)/100 = 0,9442
AB.41133 Vận chuyển đất tận dụng bằng ô tô tự đổ, phạm vi <=300m,
ô tô 10T, đất cấp III

100m3

2.8089

0

0 1,235,149

0

0

3,469,410

13

((231,33+38,97+60,16)*85%)/100 = 2,8089
AB.41233 Vận chuyển đất thừa đổ đi bằng ô tô tự đổ, phạm vi
<=500m, ô tô 10T, đất cấp III

100m3

0.8262

0

0 1,358,664

0

0

1,122,528

14

((231,33+38,97+60,16)*25%)/100 = 0,8262
AB.41231 Vận chuyển đất thừa đổ đi bằng ô tô tự đổ, phạm v...
Trang 1
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: Đường vào trường cấp II Minh Lương xã Minh Lương huyện Đoan Hùng
STT MSCV Tên công việc ĐV Tính Khối lượng
Đơn giá Thành tiền
Vật liệu Nhân công Máy Vật liệu Nhân công Máy
HM
1 AB.11723 m3 11.5665 0 146,235 0 0 1,691,427 0
231,33*5% = 11,5665
2 AB.31133 100m3 21.1976 0 973,218 1,339,349 0 20,629,886 28,390,984
(2231,33*95%)/100 = 21,1976
3 AB.11513 m3 1.9485 0 226,916 0 0 442,146 0
38,97*5% = 1,9485
4 AB.27113 100m3 0.3702 0 1,401,837 1,317,696 0 518,960 487,811
(38,97*95%)/100 = 0,3702
5 AB.11833 m3 3.0080 0 196,661 0 0 591,556 0
60,16*5% = 3,008
6 AB.32123 100m3 0.5758 0 823,621 1,339,420 0 474,241 771,238
(60,61*95%)/100 = 0,5758
7 AB.11212 Đào cấp đất cấp II bằng thu công ( 5% khối lượng đào cấp) m3 2.2015 0 104,213 0 0 229,425 0
44,03*5% = 2,2015
8 AB.31142 Đào cấp đất cấp II bằng máy đào ( 95%khối lượng đào cấp) 100m3 0.4183 0 815,217 1,207,955 0 341,005 505,288
(44,03*95%)/100 = 0,4183
9 AB.11111 m3 9.7635 0 158,001 0 0 1,542,643 0
195,27*5% = 9,7635
NỀN MẶT ĐƯỜNG
Đào nền đường làm mới, đất cấp III bằng thủ công( 5%
khối lượng)
Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25m3,y ủi
<=110CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III
Đào rãnh thoát nước, đất cấp III bằng thủ công ( 5% khối
lương đào rãnh)
Đào rãnh bằng máy đào đất cấp III (95% khối lượng đào
rãnh)
Đào khuôn đường, bằng thủ công đất cấp III ( 5% khối
lượng đào khuôn)
Đào khuân đường bằng máy đất cấp III (95% khối lượng
đào khuân)
Vét bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc ( 5% khối lượng vét
bùn)
Bảng sự tóan hạng mục công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng sự tóan hạng mục công trình - Người đăng: daibambo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Bảng sự tóan hạng mục công trình 9 10 177