Ktl-icon-tai-lieu

Bảng theo dõi lượng hàng nhập và xuất

Được đăng lên bởi duongtram17
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

THEO Dâi BAO NĂM 2014-2015 (giai ®o¹n 2 tõ ngµy 18/8/14 ®Õn nay)
XUẤT
BAO TỒN
TIỀN ĐÃ
NGÀY
DIỄN GIẢI
NHẬP
KHO
CHUYỂN
E131
Vïng5
Tồn đầu kỳ
1,500
15,471,000
29/8/14 NhËp bao
21,100
22,600
5/9/14 NhËp bao
30,000
52,600
6/9/14 e 131 nhận
8,400
44,200
7/9/14 e 131 nhận
24,900
19,300
8/9/14 Chuyển tiền cho Dương
19,300
100,000,000
11/9/14 e 131 nhận
16,400
2,900
13/9/14 NhËp bao
16,300
19,200
14/9/14 Vïng 5 nhËn
11,000
8,200
16/9/14 NhËp bao
37,400
45,600
18/9/14 Chuyển tiền cho Dương
45,600
100,000,000
20/9/14 NhËp bao
12,900
58,500
28/9/14 NhËp bao
18,400
76,900
2/10/14 NhËp bao
17,900
94,800
4/10/14 e 131 nhận
38,600
56,200
5/10/14 Vïng 5 nhËn
31,600
24,600
9/10/14 e 131 nhận
12,100
12,500
11/10/14 NhËp bao
19,100
31,600
13/10/14 e 131 nhận
19,100
12,500 (hµ göi10000cha vµo)
15/10/14 NhËp bao
5,500
18,000
16/10/14 Chuyển tiền cho Dương
18,000
95,000,000
24/10/14 NhËp bao
16,000
34,000
25/10/14 NhËp bao
6,600
40,600
29/10/14 NhËp bao
17,900
58,500
1/11/14 Vïng 5 nhËn
11,800
46,700
2/11/14 e 131 nhận
21,300
25,400
3/11/14 NhËp bao
30,800
56,200
4/11/14 Chuyển tiền cho Dương
56,200
120,000,000
4/11/14 Vïng 5 nhËn
12,000
44,200
6/11/14 NhËp bao
18,200
62,400
7/11/14 e 131 nhận
21,000
41,400
12/11/14 NhËp bao
16,400
57,800
13/11/14 NhËp bao
19,900
77,700
18/11/14 NhËp bao
15,500
93,200
20/11/14 NhËp bao
17,500
110,700
25/11/14 NhËp bao
3,400
114,100
28/12/14 NhËp bao
4,800
118,900
29/11/14 e 131 nhận
32,300
86,600
30/11/14 Vïng 5 nhËn
24,500
62,100
1/12/14 Chuyển tiền cho Dương
62,100
60,000,000
4/12/14 NhËp bao
14,500
76,600
5/12/14 NhËp bao
15,500
92,100
7/12/14 NhËp bao
3,000
95,100

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

9/12/14
10/12/14
11/12/14
12/12/14
13/12/14
15/12/14
16/12/14
17/12/14
21/12/14
21/12/14
22/12/14
23/12/14
30/12/14
3/1/15
4/1/15
6/1/15
7/1/15
7/1/15
8/1/15
9/1/15
12/1/15
16/1/15
16/1/15
17/1/15
21/1/15
24/1/15
24/1/15
24/1/15
26/1/15
27/1/15
29/1/15
2/2/15
3/2/15
5/2/15
6/2/15
8/3/15
15/3/15
25/3/15
26/3/15
31/3/15
1/4/15
2/4/15
7/4/15
10/4/15
20/4/15
29/4/15

e 131 nhận
NhËp bao
e 131 nhận
NhËp bao
NhËp bao
Chuyển tiền cho Dương
NhËp bao
NhËp bao
NhËp bao
e 131 nhận
NhËp bao
NhËp bao
Chuyển tiền cho Dương
NhËp bao
NhËp bao
NhËp bao
NhËp bao
e 131 nhận
NhËp bao
NhËp bao
Chuyển tiền cho Dương
Vïng 5 nhËn
NhËp bao
NhËp ba...
THEO Dâi BAO N M 2014-2015 (giai ®o¹n 2 tõ ngµy 18/8/14 ®Õn nay)Ă
NGÀY DI N GI I NH P
XU T
E131 Vïng5
T n u k đầ 1,500 15,471,000
1 29/8/14 NhËp bao 21,100 22,600
2 5/9/14 NhËp bao 30,000 52,600
3 6/9/14 e 131 nh n 8,400 44,200
4 7/9/14 e 131 nh n 24,900 19,300
5 8/9/14 Chuy n ti n cho D ng ươ 19,300 100,000,000
6 11/9/14 e 131 nh n 16,400 2,900
7 13/9/14 NhËp bao 16,300 19,200
8 14/9/14 Vïng 5 nhËn 11,000 8,200
9 16/9/14 NhËp bao 37,400 45,600
10 18/9/14 Chuy n ti n cho D ng ươ 45,600 100,000,000
11 20/9/14 NhËp bao 12,900 58,500
12 28/9/14 NhËp bao 18,400 76,900
13 2/10/14 NhËp bao 17,900 94,800
14 4/10/14 e 131 nh n 38,600 56,200
15 5/10/14 Vïng 5 nhËn 31,600 24,600
16 9/10/14 e 131 nh n 12,100 12,500
17 11/10/14 NhËp bao 19,100 31,600
18 13/10/14 e 131 nh n 19,100 12,500
19 15/10/14 NhËp bao 5,500 18,000
20 16/10/14 Chuy n ti n cho D ng ươ 18,000 95,000,000
21 24/10/14 NhËp bao 16,000 34,000
22 25/10/14 NhËp bao 6,600 40,600
23 29/10/14 NhËp bao 17,900 58,500
24 1/11/14 Vïng 5 nhËn 11,800 46,700
25 2/11/14 e 131 nh n 21,300 25,400
26 3/11/14 NhËp bao 30,800 56,200
27 4/11/14 Chuy n ti n cho D ng ươ 56,200 120,000,000
28 4/11/14 Vïng 5 nhËn 12,000 44,200
29 6/11/14 NhËp bao 18,200 62,400
30 7/11/14 e 131 nh n 21,000 41,400
31 12/11/14 NhËp bao 16,400 57,800
32 13/11/14 NhËp bao 19,900 77,700
33 18/11/14 NhËp bao 15,500 93,200
34 20/11/14 NhËp bao 17,500 110,700
35 25/11/14 NhËp bao 3,400 114,100
36 28/12/14 NhËp bao 4,800 118,900
37 29/11/14 e 131 nh n 32,300 86,600
38 30/11/14 Vïng 5 nhËn 24,500 62,100
39 1/12/14 Chuy n ti n cho D ng ươ 62,100 60,000,000
40 4/12/14 NhËp bao 14,500 76,600
41 5/12/14 NhËp bao 15,500 92,100
42 7/12/14 NhËp bao 3,000 95,100
ST
T
BAO T N
KHO
TI N ĐÃ
CHUY N
(hµ göi10000ch a vµo)
Bảng theo dõi lượng hàng nhập và xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng theo dõi lượng hàng nhập và xuất - Người đăng: duongtram17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng theo dõi lượng hàng nhập và xuất 9 10 137