Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP CB-CC-VC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Được đăng lên bởi minhhungnbn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP CB-CC-VC
NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
Mẫu a

Họ và tên
: Võ Minh Hùng
Giới tính
: Nam
Sinh ngày
: 01 tháng 01 năm 1960
Chức vụ, chức danh đơn vị công tác
: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo
: Đại học sư phạm
Lý do tinh giản biên chế
: Nghỉ hưu trước tuổi, dôi dư do không hoàn thành nhiệm
Thời điểm tinh giản biên chế
: vụ
Tháng 8/2015
Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
: 55
tuổi
7 tháng
Số năm nghỉ hưu trước tuổi
: 4
năm
5 tháng
Số năm đóng BHXH (tính đến thời điểm TGBC) : 32
năm 11 tháng
Tiền lương hiện hưởng
:
9.472.215
vnđ
Diễn biến hệ số lương theo ngạch, bậc, các loại phụ cấp (nếu có) và mức lương tối thiểu chung của 05 năm cuối
(60 tháng) trước thời điểm TGBC:

Thời điểm
Từ
tháng/nă
m

Đến
tháng/năm

8/2010
11/2010
5/2011
01/2012
3/2012
5/2012
3/2013
7/2013
11/2013
3/2014
11/2014
3/2015

10/2010
4/2011
12/2011
02/2012
4/2012
2/2013
6/2013
10/2013
02/2014
10/2014
02/2015
7/2015
Tổng cộng:

Mức
Số
Ngạch hiện
Hệ số
lương cơ
Bậc
tháng
hưởng
lương Chức
sở
vụ

730,000
730,000
830,000
830,000
830,000
1,050,000
1,050,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000

15a203
15a203
15a203
15a203
15a203
15a203
15a203
15a203
15a203
15a203
15a203
15a203

11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4,65
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98

Phụ cấp
Thâm niên vượt
khung
%

5%
5%
6%
6%

Thành
tiền

Hệ số
Thâm
chênh
niên
lệch
nghề
bảo lưu

27%
27%
28%
28%
29%
29%
29%
30%
30%
31%

60

Thành tiền
(VNĐ)

10,183,500
21,812,400
41,995,344
10,498,836
10,581,504
66,931,200
26,981,640
29,551,320
31,028,886
62,538,840
31,567,224
39,762,561
383,433,255

Tiền lương tháng để tính trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi (bằng tiền lương bình quân thực lĩnh của 05 năm cuối
6,390,554 vnđ
trước khi TGBC):
Các khoản trợ cấp :
- Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi (1) :
(( 4 x
3 tháng) + 1tháng
- Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH (2) :
(
5
x
)
- Trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH
( năm + năm ) x tiền lương tháng x 1/2

(3)

6,390,554 =

83,077,202 vnđ

6,390,554 =

31,952,770 vnđ

6,390,554 =

41,538,601 vnđ

:

Tổng số tiền trợ cấp (1)+(2)+(3):
156,568,573 vnđ
Hội An, ngày 25 tháng 6 năm 2015
Người lập bảng

Thủ trưởng đơn vị

BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP CB-CC-VC
NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
Mẫu a

Họ và tên
: Đỗ Thị Bích Liên
Giới tính
: Nữ
Sinh ngày
: 01 tháng 01 năm 1964
Chức vụ, chức danh đơn vị công tác
: Giáo viên
Trình độ đào tạo
: Cao đẳng sư phạm
Lý do tinh giản biên chế
: Nghỉ hưu trước tuổi, dôi dư do không hoàn thành nhiệm
Thời điểm tinh giản biê...
BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP CB-CC-VC
NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
Mẫu a
Họ và tên :
Võ Minh Hùng
Giới tính : Nam
Sinh ngày : 01 tháng 01 năm 1960
Chức vụ, chức danh đơn vị công tác : Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo : Đại học sư phạm
Lý do tinh giản biên chế :
Thời điểm tinh giản biên chế : Tháng 8/2015
Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế : 55 tuổi 7 tháng
Số năm nghỉ hưu trước tuổi : 4 năm 5 tháng
Số năm đóng BHXH (tính đến thời điểm TGBC)
: 32 năm 11 tháng
Tiền lương hiện hưởng : 9.472.215 vnđ
Thời điểm
Bậc
Phụ cấp
%
8/2010 10/2010 730,000 15a203 11 4,65 10,183,500
11/2010 4/2011 730,000 15a203 12 4,98 21,812,400
5/2011 12/2011 830,000 15a203 12 4,98 27% 41,995,344
01/2012 02/2012 830,000 15a203 12 4,98 27% 10,498,836
3/2012 4/2012 830,000 15a203 12 4,98 28% 10,581,504
5/2012 2/2013 1,050,000 15a203 12 4,98 28% 66,931,200
3/2013 6/2013 1,050,000 15a203 12 4,98 29% 26,981,640
7/2013 10/2013 1,150,000 15a203 12 4,98 29% 29,551,320
11/2013 02/2014 1,150,000 15a203 12 4,98 5% 29% 31,028,886
3/2014 10/2014 1,150,000 15a203 12 4,98 5% 30% 62,538,840
11/2014 02/2015 1,150,000 15a203 12 4,98 6% 30% 31,567,224
3/2015 7/2015 1,150,000 15a203 12 4,98 6% 31% 39,762,561
Tổng cộng: 60
383,433,255
Tiền lương tháng để tính trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi (bằng tiền lương bình quân thực lĩnh của 05 năm cuối
trước khi TGBC):
6,390,554
vnđ
Các khoản trợ cấp :
(( 4 x 3 tháng) + 1tháng 6,390,554 = 83,077,202
vnđ
( 5 x ) 6,390,554 = 31,952,770
vnđ
( năm + năm ) x tiền lương tháng x 1/2 6,390,554 = 41,538,601
vnđ
156,568,573
vnđ
Hội An, ngày 25 tháng 6 năm 2015
Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị
Nghỉ hưu trước tuổi, dôi dư do không hoàn thành nhiệm
vụ
Diễn biến hệ số lương theo ngạch, bậc, các loại phụ cấp (nếu có) và mức lương tối thiểu chung của 05 năm cuối
(60 tháng) trước thời điểm TGBC:
Số
tháng
Mức
lương cơ
sở
Ngạch hiện
hưởng
Hệ số
lương
Thành tiền
(VNĐ)
Chức
vụ
Thâm niên vượt
khung
Thâm
niên
nghề
Hệ số
chênh
lệch
bảo lưu
Từ
tháng/nă
m
Đến
tháng/năm
Thành
tiền
- Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi
(1)
:
- Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH
(2)
:
- Trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH
(3)
:
Tổng số tiền trợ cấp
(1)+(2)+(3)
:
BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP CB-CC-VC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP CB-CC-VC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI - Người đăng: minhhungnbn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BẢNG TÍNH CHI TIẾT KINH PHÍ TRỢ CẤP CB-CC-VC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI 9 10 792