Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính lương công nhân

Được đăng lên bởi Hoa Le
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DNTN HAØ NAM
Đ/C: 106 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
ÑT: 08-8993147 Fax: 08-5113865

BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG XÖÔÛNG MOÄC
Thang 01 năm 2012
KHOẢN PC
ST
T

Hoï vaø teân

Lương CB

Ngaøy Löông ngaøy
coâng
coâng
PC traùch PC cơm
nhieäm
trưa

CAÙC KHOẢN KHAÁU TRÖØ
PC
TỔNG
tăng
LƯƠNG
PC xăng ca

BHXH
7%

BHYT
1,5%

TRÍCH
BHXH,
BHYT,
BHTN BHTN 21%
1%
(DN nộp)

LƯƠNG
THỰC
NHẬN

1 Voõ Vaên Maõo

1,450,000 26

1,450,000

500,000

300,000

200,000

2,450,000

101,500

21,750

14,500

304,500

2,312,250

2 Traàn Thanh Hải

1,350,000 26

1,350,000

500,000

300,000

200,000

2,350,000

94,500

20,250

13,500

283,500

2,221,750

3 Phaïm Vaên Hoùa

1,350,000 26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

4 La Quang Truùc

1,350,000 26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

5 Ngoâ Vaên Cöông

1,350,000 26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

6 Vuõ Höõu Ñöùc

1,350,000 26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

7 Vuõ Ñình Trưởng

1,350,000 26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

8 Nguyeãn Vaên Chieàu

1,350,000 26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

10,900,000

10,900,000 1,000,000

2,400,000

1,600,000

15,900,000

763,000

163,500

109,000

2,289,000

14,864,500

Toång coäng

-

Bình Thạnh, ngày 31 tháng 01 năm 2012
CHỦ DOANH NGHIỆP

Trần Tuấn Hùng

KYÙ NHẬN

DNTN HAØ NAM
Đ/C: 106 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
ÑT: 08-8993147 Fax: 08-5113865

BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG XÖÔÛNG MOÄC
Thang 02 năm 2012
KHOẢN PC
ST
T

Hoï vaø teân

Lương CB

Ngaøy Löông ngaøy
coâng
coâng

PC traùch
nhieäm

PC cơm
trưa

CAÙC KHOẢN KHAÁU TRÖØ

PC xăng

PC
tăng
ca

TỔNG
LƯƠNG

BHXH 7%

BHYT
1,5%

TRÍCH
BHXH,
BHYT,
BHTN
21%
BHTN 1%
(DN nộp)

LƯƠNG
THỰC
NHẬN

1 Voõ Vaên Maõo

1,450,000

26

1,450,000

500,000

300,000

200,000

2,450,000

101,500

21,750

14,500

304,500

2,312,250

2 Traàn Thanh Hải

1,350,000

26

1,350,000

500,000

300,000

200,000

2,350,000

94,500

20,250

13,500

283,500

2,221,750

3 Phaïm Vaên Hoùa

1,350,000

26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

4 La Quang Truùc

1,350,000

26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000

94,500

20,250

13,500

283,500

1,721,750

5 Ngoâ Vaên Cöông

1,350,000

26

1,350,000

300,000

200,000

1,850,000...

/C: 106 Nguy n Xí, P.26, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCMĐ
ÑT: 08-8993147 Fax: 08-5113865

 ă
 !"# ươ
$ % $ $&'(
%) ă
1 Voõ Vaên Maõo 1,450,000 26 1,450,000 500,000 300,000 200,000 2,450,000 101,500 21,750 14,500 304,500 2,312,250
2 Traàn Thanh H i 1,350,000 26 1,350,000 500,000 300,000 200,000 2,350,000 94,500 20,250 13,500 283,500 2,221,750
3 Phaïm Vaên Hoùa 1,350,000 26 1,350,000 300,000 200,000 1,850,000 94,500 20,250 13,500 283,500 1,721,750
4 La Quang Truùc 1,350,000 26 1,350,000 300,000 200,000 1,850,000 94,500 20,250 13,500 283,500 1,721,750
5 Ngoâ Vaên Cöông 1,350,000 26 1,350,000 300,000 200,000 1,850,000 94,500 20,250 13,500 283,500 1,721,750
6 Vuõ Höõu Ñöùc 1,350,000 26 1,350,000 300,000 200,000 1,850,000 94,500 20,250 13,500 283,500 1,721,750
7 Vuõ Ñình Tr ngưở 1,350,000 26 1,350,000 300,000 200,000 1,850,000 94,500 20,250 13,500 283,500 1,721,750
8 Nguyeãn Vaên Chieàu 1,350,000 26 1,350,000 300,000 200,000 1,850,000 94,500 20,250 13,500 283,500 1,721,750
*+, -.- -.- -- -/- -0- 1  2-.- 304- 04-2 .- - 5.- /-50/-2
Bnh Thnh, ngày 31 tháng 01 năm 2012
CHỦ DOANH NGHIỆP
Trần Tuấn Hùng
6
 7
+#
89 7
+#
%
! ă
+
  
ƯƠ
(:
-
;-
<
= >?
 ƯƠ
 
 
$; 
%!@A+
B",
%+ ơ
!@ ư

3<
;
-2<

<
Bảng tính lương công nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính lương công nhân - Người đăng: Hoa Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bảng tính lương công nhân 9 10 121