Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu

Được đăng lên bởi Siro Cam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị : ...........

Mẫu số S08 - DNN

Địa chỉ : ..........

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM,HÀNG HOÁ
Tài khoản: ........
Tháng........ năm .........

ST
T

Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm
hàng hóa

A

B

Số tiền
Tồn

Nhập

đầu kỳ
1

trong kỳ

Xuất
trong kỳ

Tồn cuối
kỳ

2

3

4

Cộng
Ngày......tháng.......năm.......
Người lập

Kế toán trưởng

(ký,họ tên)

(Ký, họ tên)

...
Đơn vị : ...........
Địa chỉ : ..........
Mẫu số S08 - DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM,HÀNG HOÁ
Tài khoản: ........
Tháng........ năm .........
ST
T
Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm
hàng hóa
Số tiền
Tồn
đầu kỳ
Nhập
trong kỳ
Xuất
trong kỳ
Tồn cuối
kỳ
A B 1 2 3 4
Cộng
Ngày......tháng.......năm.......
Người lập
(ký,họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu - Người đăng: Siro Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu 9 10 487