Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Được đăng lên bởi uyen08kt2
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3573 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phụ lục 03.a
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tên dự án:Toa nhà Skyview
Tên gói thầu:
Hợp đồng số:
ngày
tháng
năm
Bên giao thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng CAPITAL
Bên nhận thầu: Công ty cổ phần công nghệ và thương mại CECOM
Thanh toán lần thứ: 01
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm.….
Khối lượng
Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính Theo hợp
đồng

Thành tiền

Thực hiện
Luỹ kế đến Thực hiện
hết kỳ trước
kỳ này

1

2

3

4

1

Gia công, đóng cọc tiếp
địa cọc thép mạ đồng D18
dài 2,5 m VN

9

10

Cọc

35

350,000

12,250,000

0

0

2

Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 70mm2 Việt Nam

m

114

178,000

20,292,000

0

0

3

Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 95mm2 Việt nam

Mét

4

Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 120mm2 Việt Nam

18

243,000

4,374,000

0

0

5

Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 300mm2 Việt nam

Mét

152

293,000

44,536,000

0

0

Mét

30

685,000

20,550,000

0

0

6

Mối hàn hóa nhiệt giữa
cáp đồng và cọc tiếp địa

Mối

39

319,000

12,441,000

0

0

7

Cung cấp, lắp đặt hộp
kiểm tra tiếp địa

Hộp

10

450,000

4,500,000

8

Cung cấp và rải bôt GEM
giảm điện trở
( 11,34
kg/bao) Việt Nam

Bao

24

430,000

10,320,000

9
10

Đo kiểm định tiếp địa
Cáp đồng trần 16 mm2

HT
Mét

5
50

1,000,000
50,000

5,000,000
2,500,000

0

0

11
12

Hố kiểm tra tiếp địa
Kẹp tiếp địa
Đào đất mương cáp để
đóng cọc và rải dây

Cái
Cái

6
20

500,000
60,000

3,000,000
1,200,000

M3

39

200,000

7,800,000

Lấp đất

M3

39

170,000

6,630,000

0

0

13
14

5

6

Đơn giá
Thực hiện
thanh toán Theo hợp đồng
Luỹ kế đến
Thực hiện
hết kỳ trước
kỳ này

0

0

Tổng số:

7

8

155,393,000

0

Ghi chú

11

0

1. Giá trị hợp đồng:
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
0
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
0
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Chiết khấu tiền tạm ứng:
0
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
+ Thanh toán tạm ứng:
80 triệu
+ Thanh toán khối lượng hoàn thành:
Số tiền bằng chữ:………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).
Luỹ kế giá trị thanh toán:
170
Ngày….. tháng….. năm 20…

Đại diện nhà thầu

Đại diện tư vấn giám sát ( nếu có )

Đại diện chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Phụ lục 03.a
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tên dự án: Tòa nhà Skyview...
Phụ lục 03.a
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tên dự án:Toa nhà Skyview
Tên gói thầu:
Hợp đồng số: ngày tháng năm
Bên giao thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng CAPITAL
Bên nhận thầu: Công ty cổ phần công nghệ và thương mại CECOM
Thanh toán lần thứ: 01
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm.….
Số TT Tên công việc Đơn vị tính
Khối lượng Thành tiền
Ghi chú
Thực hiện
Theo hợp đồng
Thực hiện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Cọc 35 350,000 12,250,000 0 0
2 m 114 178,000 20,292,000 0 0
3 Mét 18 243,000 4,374,000 0 0
4 Mét 152 293,000 44,536,000 0 0
5 Mét 30 685,000 20,550,000 0 0
6 Mối 39 319,000 12,441,000 0 0
7 Hộp 10 450,000 4,500,000
8 Bao 24 430,000 10,320,000
9 Đo kiểm định tiếp địa HT 5 0 1,000,000 5,000,000 0 0
10 Cáp đồng trần 16 mm2 Mét 50 50,000 2,500,000
11 H kiểm tra tiếp địa Cái 6 500,000 3,000,000
12 Kẹp tiếp địa Cái 20 60,000 1,200,000
13 M3 39 200,000 7,800,000
14 Lấp đất M3 39 0 170,000 6,630,000 0 0
Tổng số: 155,393,000 0 0
1. Giá trị hợp đồng:
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
0
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Chiết khấu tiền tạm ứng: 0
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
+ Thanh toán tạm ứng: 80 triệu
+ Thanh toán khối lượng hoàn thành:
Số tiền bằng chữ:………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).
Luỹ kế giá trị thanh toán: 170
Ngày….. tháng….. năm 20…
Đại diện nhà thầu Đại diện tư vấn giám sát ( nếu có ) Đại diện chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
Đơn giá
thanh toán
Theo hợp
đồng
Luỹ kế đến
hết kỳ trước
Thực hiện
kỳ này
Luỹ kế đến
hết kỳ trước
Thực hiện
kỳ này
Gia công, đóng cọc tiếp
địa cọc thép mạ đồng D18
dài 2,5 m VN
Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 70mm2 Việt Nam
Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 95mm2 Việt nam
Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 120mm2 Việt Nam
Cung cấp, lắp đặt cáp đồng
trần 300mm2 Việt nam
Mối hàn hóa nhiệt giữa
cáp đồng và cọc tiếp địa
Cung cấp, lắp đặt hộp
kiểm tra tiếp địa
Cung cấp và rải bôt GEM
giảm điện trở ( 11,34
kg/bao) Việt Nam
Đào đất mương cáp để
đóng cọc và rải dây
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN - Người đăng: uyen08kt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 9 10 67