Ktl-icon-tai-lieu

Báo cái bán hàng

Được đăng lên bởi Nguyen Ngoc Quyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b¸o c¸o b¸n hµng bån Inox, nh

C«ng Ty ViÖt Hµ

tõ ngµy 01 ®Õn hÕt Ngµy 30 Th¸ng 6 N¨

TT

Tªn §¹i lý

§Þa chØ

Sè d ®Çu
kú

Doanh sè b¸n hµng
SL

Nhung

Liªm Hång
Linh L©m
ý Ngµn
Danh Nhung
§¹i Ph¸t
Gi¶ng Thanh
ChiÕn §«ng
Trung §µo
Chung CÇu
Céng:
Kiªn Nhµi

Lai Ch©u
Lai Ch©u
Lai Ch©u
Lai Ch©u
Lai Ch©u
Lai Ch©u
Lai Ch©u
Lai Ch©u
Lai Ch©u

Th¬ng Hång

Lµo Cai

TuÊn Anh
B×nh Linh
Hïng Chinh
Kh¸nh NguyÖt
Vinh Mïi
Lµnh Ph¬ng
Huúnh Liªn
Tiªng Léc
Thñy HiÓn
Hng TÝn
H»ng Dù
§øc Ba
Dung Toµn
Xú BÝch
Thanh NghiÖp
Kh¸nh Hµ
Cêng H¬ng
Phîng T¶i
H¹nh Liªn
Cöu Loan
Trung Thuý
Céng:
B×nh Hµ
H¶i HuyÒn
T©n Giao
Tróc Thoan
Phîng Huy

Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai
Lµo Cai

Lµo Cai

Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh

18,366
100
509
394
21,200
46,655
55,117
142,341
-

9,726
128,976
(540)
(267)
(410)
(302)
140,010
(418)
565
(130)
2,840
(124)
27,415
307,341
13,782
-

3

SK

T. TiÒn

MÆt hµng
ChËu röa
S.L

M¸y níc nãng
T©n Th¸i D¬ng

T. TiÒn

S.L

5.0
6.5
16.4

9,580
12,745
30,514

-

-

-

10.2

19,680

-

-

-

6

7.7

14,470

7
18
32
-

8.4
21.9
54.0
5.5
7.2
13.5
100.0
5.9
4.5
3.0
9.5
251.3
19.7
1.0

16,130
41,439
102,170
10,730
13,972
26,120
188,300
11,298
130
9,320
5,560
19,020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
10
18
8

6
11
56
5
5
2
6
162
18
1

-

-

5

2,475

-

-

-

-

40,568
1,920

Ph¹m §øc Cêng

Nhung

Hµ Phîng
Toµn Thanh
Trang Thñy
Vinh GI¶ng
Hng Ph¸t
§øc Thuû
§iÖp NiÒm
M¹nh Thä
Chung Thuû
Thanh Gi¸m
Oanh Ba
Thoan Cö
Anh Hïng
Long Ph¬ng
D¬ng HuÖ
Cay NguyÖn
TuÊn Thóy
ThuËn S¬n
Th¨ng H¹nh
Hoa Thuý
Hïng Thóy
Thñy Khanh
Cêng Hµ
Nam Kú
Hoµng S¬n
Hång Qu¶ng
Quang Dù
Minh HiÕu
Nguyªn H¬ng
Mai Loan
Toµn Thc
Xu©n Tµi
L©m Léc
Thóy ThuyÕt
Xu©n Thuû
Hïng Giang
Céng:
HiÖu Thoa
TÝnh Hµ
Hïng Nga
ViÖt T©m
Minh Thuú
Duy Hång
BÈy D
Quúnh Anh
Xu©n QuyÕt
Ph¬ng Th¶o
Tiªu Phong

Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
Hoµ B×nh
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn
§iÖn Biªn

1,556
(95)
135
6,716
36,293
120
(370)
223
26,283
15,115
17,740
9,500
16,513
143,511
40,161
61,137
256
4,602

-

2
3
4
4
4
5
8
5
5
5
8
1
4
77
7
3
7
6
11...
C«ng Ty ViÖt Hµ
b¸o c¸o b¸n hµng bån Inox, nhùa viÖt hµ
tõ ngµy 01 ®Õn hÕt Ngµy 30 Th¸ng 6 N¨m 2014
TT Tªn §¹i lý §Þa chØ
Doanh sè b¸n hµng
SL SK T. TiÒn
S.L T. TiÒn S.L
Nhung
Liªm Hång Lai Ch©u 18,366 3 5.0 9,580
Linh L©m Lai Ch©u 100 - - -
Lai Ch©u 509 5 6.5 12,745
Danh Nhung Lai Ch©u 394 - - - - - - -
§¹i Ph¸t Lai Ch©u - - - - - - -
Gi¶ng Thanh Lai Ch©u 21,200 - - - - -
ChiÕn §«ng Lai Ch©u - - - - - -
Trung §µo Lai Ch©u 46,655 - - - - -
Chung CÇu Lai Ch©u 55,117 10 16.4 30,514 - - -
Céng: 142,341 18 -
Kiªn Nhµi Lµo Cai - 8 10.2 19,680 - - -
Lµo Cai - 6 7.7 14,470
TuÊn Anh Lµo Cai - 7 8.4 16,130 - -
B×nh Linh Lµo Cai 9,726 18 21.9 41,439
Hïng Chinh Lµo Cai 128,976 32 54.0 102,170 - -
Kh¸nh NguyÖt
Lµo Cai (540) - - - - -
Vinh Mïi Lµo Cai (267) 5.5 10,730 - -
Lµo Cai - 6 7.2 13,972 - -
Huúnh Liªn Lµo Cai (410) 11 13.5 26,120
Tiªng Léc Lµo Cai - - -
Thñy HiÓn Lµo Cai (302) - - - - - - -
Lµo Cai 140,010 56 100.0 188,300 - -
H»ng Dù Lµo Cai (418) - - - - -
§øc Ba Lµo Cai 565 5 5.9 11,298
Dung Toµn Lµo Cai (130) - - 130
Xú BÝch Lµo Cai - - - - - -
Thanh NghiÖp Lµo Cai - 5 4.5 9,320 - - -
Kh¸nh Hµ Lµo Cai 2,840 - - -
Lµo Cai - - - -
Lµo Cai - 2 3.0 5,560
H¹nh Liªn Lµo Cai (124) - - - - - -
Cöu Loan Lµo Cai - 6 9.5 19,020 - - -
Trung Thuý o Cai 27,415 - - - 5 2,475
Céng: 307,341 162 251.3 -
B×nh Hµ Hoµ B×nh - - - -
H¶i HuyÒn Hoµ B×nh - - -
T©n Giao Hoµ B×nh - - - -
Tróc Thoan H B×nh 13,782 18 19.7 40,568
Hoµ B×nh - 1 1.0 1,920
Sè d ®Çu
MÆt hµng
ChËu röa
M¸y n íc nãng
T©n Th¸i D ¬ng
ý Ngµn
Th ¬ng Hång
Lµnh Ph ¬ng
H ng TÝn
C êng H ¬ng
Ph îng T¶i
Ph¹m §øc C êng
Ph îng Huy
Báo cái bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cái bán hàng - Người đăng: Nguyen Ngoc Quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cái bán hàng 9 10 520