Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo chuyên đề thuế GTGT 2015

Được đăng lên bởi Tran Viet Trinh
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI

Đề án 1: Nghiên Cứu Các Văn Bản Quy
Định Kế Toán

Thuế Giá Trị Gia Tăng
Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Hồ Sỹ Tuy Đức
Lớp KT121
Sinh viên thực hiện :
Trần Thị Việc Trinh 2005707
Nguyễn Tố Uyên

2009091

Trần Văn Trung

2004059

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI

Đề án 1: Nghiên Cứu Các Văn Bản Quy
Định Kế Toán

Thuế Giá Trị Gia Tăng
Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Hồ Sỹ Tuy Đức
Lớp KT121
Sinh viên thực hiện :
Trần Thị Việc Trinh 2005707
Nguyễn Tố Uyên

2009091

Trần Văn Trung

2004059

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC HOA SEN
KHOA KINH T THƢƠNG MẠI
Đề án 1: Nghiên Cứu Các Văn Bản Quy
Định Kế Toán
Thuế Giá Tr Gia Tăng
Giảng viên hƣớng dn: Th.s H S Tuy Đức
Lp KT121
Sinh viên thc hin :
Trn Th Vic Trinh 2005707
Nguyn T Uyên 2009091
Trần Văn Trung 2004059
Báo Cáo chuyên đề thuế GTGT 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo chuyên đề thuế GTGT 2015 - Người đăng: Tran Viet Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Báo Cáo chuyên đề thuế GTGT 2015 9 10 911