Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo doanh số bán hàng dạng cơ bản

Được đăng lên bởi thuhong6289
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỮ LIỆU NHẬP
NGÀY

SẢN PHẨM

KHÁCH HÀNG

1/1/2012

Sản phẩm 14

Fabrikam, Inc.

SỐ TIỀN

QUY

1/3/2012

Sản phẩm 23

Alpine Ski House

83,657,600.00 ₫

QÚY 1

1/4/2012

Sản phẩm 18

Coho Winery

169,395,200.00 ₫

QÚY 1

1/7/2012

Sản phẩm 10

Southridge Video

166,441,600.00 ₫

QÚY 1

1/11/2012

Sản phẩm 7

Coho Winery

132,953,600.00 ₫

QÚY 1

1/25/2012

Sản phẩm 1

Contoso, Ltd

134,035,200.00 ₫

QÚY 1

1/30/2012

Sản phẩm 27

Southridge Video

57,657,600.00 ₫

QÚY 1

2/4/2012

Sản phẩm 30

City Power & Light

180,419,200.00 ₫

QÚY 1

2/5/2012

Sản phẩm 16

A. Datum Corporation

48,505,600.00 ₫

QÚY 1

2/8/2012

Sản phẩm 21

Alpine Ski House

111,696,000.00 ₫

QÚY 1

2/10/2012

Sản phẩm 6

City Power & Light

36,774,400.00 ₫

QÚY 1

2/17/2012

Sản phẩm 24

Coho Winery

113,859,200.00 ₫

QÚY 1

2/22/2012

Sản phẩm 28

Fabrikam, Inc.

72,675,200.00 ₫

QÚY 1

2/24/2012

Sản phẩm 22

City Power & Light

30,867,200.00 ₫

QÚY 1

2/29/2012

Sản phẩm 26

Humongous Insurance

113,443,200.00 ₫

QÚY 1

3/1/2012

Sản phẩm 15

City Power & Light

47,964,800.00 ₫

QÚY 1

3/8/2012

Sản phẩm 9

A. Datum Corporation

179,961,600.00 ₫

QÚY 1

3/14/2012

Sản phẩm 16

Alpine Ski House

74,755,200.00 ₫

QÚY 1

3/31/2012

Sản phẩm 28

City Power & Light

189,904,000.00 ₫

QÚY 1

4/3/2012

Sản phẩm 28

Southridge Video

207,708,800.00 ₫

QUY 2

4/9/2012

Sản phẩm 2

Fabrikam, Inc.

172,016,000.00 ₫

QUY 2

4/10/2012

Sản phẩm 30

A. Datum Corporation

107,827,200.00 ₫

QUY 2

4/11/2012

Sản phẩm 25

Contoso, Ltd

196,060,800.00 ₫

QUY 2

4/11/2012

Sản phẩm 15

Humongous Insurance

83,449,600.00 ₫

QUY 2

4/15/2012

Sản phẩm 28

Coho Winery

160,659,200.00 ₫

QUY 2

5/3/2012

Sản phẩm 21

Northwind Traders

47,091,200.00 ₫

QUY 2

5/4/2012

Sản phẩm 30

Coho Winery

194,979,200.00 ₫

QUY 2

5/5/2012

Sản phẩm 17

Humongous Insurance

76,793,600.00 ₫

QUY 2

5/5/2012

Sản phẩm 28

Humongous Insurance

189,779,200.00 ₫

QUY 2

5/19/2012

Sản phẩm 22

Humongous Insurance

103,209,600.00 ₫

QUY 2

5/22/2012

Sản phẩm 8

A. Datum Corporation

190,652,800.00 ₫

QUY 2

5/31/2012

Sản phẩm 16

Coho Winery

116,688,000.00 ₫

QUY 2

6/2/2012

Sản phẩm 8

City Power & Light

69,097,600.00 ₫

QUY 2

6/2/2012

Sản phẩm 3

Humongous Insurance

53,913,600.00 ₫

QUY 2

6/4/2012

Sản phẩm 13

Contoso, Ltd

92,435,200.00 ₫

QUY 2

6/9/2012

Sản phẩm 10

Southridge Video

149,052,800.00 ₫

QUY 2

...

D LIU NHP
    
  !"#$%&"'()
*+',',)- .
* * /0%1&%2341
,*'567'5)- .
  , 228%1$9
5+'*+6')- .
7  23:$%;<1=%;12
55' '5)- .
 7 228%1$9
*'+6*'5)- .
6  2:242'>:;
* '*6')- .
* 7 23:$%;<1=%;12
67'567'5)- .
  * %:92?1$@>%<:
,' +')- .
6 5 /)A":32$2$":%2
,'66'5)- .
,  /0%1&%2341
'5+5')- .
 5 %:92?1$@>%<:
*5'77 ' )- .
7  228%1$9
*',6+')- .
 , !"#$%&"'()
7'576')- .
   %:92?1$@>%<:
*',57')- .
+ 5 32<23443$"(1
*' *')- .
* 6 %:92?1$@>%<:
7'+5 ',)- .
*, + /)A":32$2$":%2
7+'+5'5)- .
*  5 /0%1&%2341
7 '766')- .
** , %:92?1$@>%<:
,+'+ ')- .
* , 23:$%;<1=%;12
7'7,',)- 
+  !"#$%&"'()
7'5')- 
 * /)A":32$2$":%2
7',7')- 
 6 2:242'>:;
+5'5',)- 
 6 32<23443$"(1
,*' +'5)- 
6 , 228%1$9
5'56+')- 
6*  2$:?%;$";1$4
7'+')- 
6  * 228%1$9
+ '+7+')- 
66 7 32<23443$"(1
75'7+*'5)- 
66 , 32<23443$"(1
,+'77+')- 
6+  32<23443$"(1
*'+'5)- 
6 , /)A":32$2$":%2
+'56',)- 
6* 5 228%1$9
5'5,,')- 
5 , %:92?1$@>%<:
5+'+7'5)- 
5 * 32<23443$"(1
6*'+*'5)- 
5  * 2:242'>:;
+' *6')- 
5+  23:$%;<1=%;12
 +'6',)- 
5 * !"#$%&"'()
 '55' )- *
55  2:242'>:;
7 ' ' )- *
5+  23:$%;<1=%;12
*'7+6')- *
7  /0%1&%2341
75',75',)- *
75  228%1$9
 7'* 7')- *
75  %:92?1$@>%<:
+5'66*'5)- *
7, 6 !"#$%&"'()
5' ' )- *
7 + /0%1&%2341
+'7+6')- *
76 * 23:$%;<1=%;12
 '7*',)- *
75 , !"#$%&"'()
'6,' )- *
7+ , 2:242'>:;
6'  ')- *
7+ 5 /)A":32$2$":%2
+*'7*'5)- *
,+ 5 !"#$%&"'()
'6 ' )- *
,+ 5 2$:?%;$";1$4
,6'*,' )- *
, * /)A":32$2$":%2
5' 5')- *
, * /)A":32$2$":%2
5'76')- *
,   32<23443$"(1
 '6' )- *
,  6 23:$%;<1=%;12
 ' *6')- *
,6  !"#$%&"'()
+'5 *')- *
,7 * %:92?1$@>%<:
 7'5,')- *
,* , 32<23443$"(1
+'*+5',)- *
+ 6 /0%1&%2341
'56'5)- *
+7  2:242'>:;
,' ' )- *
+ , 32<23443$"(1
5'57')- *
+6 + 228%1$9
7*'666')- *
++  /0%1&%2341
'*7'5)- *
+* 6 32<23443$"(1
*',' )- *
 + %:92?1$@>%<:
*6'56')- 
6  !"#$%&"'()
,',+',)- 
5  228%1$9
7' 76')- 
   /)A":32$2$":%2
, ',7' )- 

 !"#$%&'()*
+,-./0123,4567,
89:7,/;<7%</05=9 >
?.:4@A$%&'()*B$%

 !"#$%&'()*
+,-./0123,4567,
89:7,/;<7%</05=9 >
?.:4@A$%&'()*B$%
Báo cáo doanh số bán hàng dạng cơ bản - Trang 2
Báo cáo doanh số bán hàng dạng cơ bản - Người đăng: thuhong6289
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo doanh số bán hàng dạng cơ bản 9 10 805