Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kế toán tiền mặt

Được đăng lên bởi diemkathy
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU
CHƯƠNG 1 : CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT ( KT VỐN BẰNG
TIỀN )
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
1/ Khái niệm vốn bằng tiền:
Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, tài sản của
doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động, được tồn tại dưới dạng tiền tệ như:
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và được hình thành chủ yếu
trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán.
2/ Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền:
- Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất
là đồng Việt Nam.
- Ở những doanh nghiệp có thu ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt
Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán, theo tỷ giá giao
dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng, do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát
sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.
- Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi ngoại tệ trên sổ kế toán chi tiết
các tài khoản tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền đang chuyển và tài khoản
007 ''Ngoại tệ các loại'' (Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán).
- Đối với bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp
vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng Việt Nam,
hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá giao
dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm
nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Đối với bên Có của tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp
vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng Việt Nam,
1

hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi
trên sổ kế toán (tỷ giá bình quân gia quyền, tỷ giá nhập trước, xuất
trước.....)
- Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi
tiết các tài khoản Tiền mặt, Tiền gởi ngân hàng, Tiền đang chuyển và tài
khoản 007 ''Ngoại tệ các loại'' (tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán).
- Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục
vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị
trường ngoại tệ liên ngân hàng, do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam công
bố tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán cuối năm tài chính.
- Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản
vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh
vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được tính theo giá thực tế.
- Khi tính giá xuất của vàng, bạc, kim khí quý, đá quý có thể áp dụng
một trong các phương pháp tính giá xuất hàng tồ...



 
!"#$%$&'()%*+%,-$.%
Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, tài sản của
doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động, được tồn tại dưới dạng tiền tệ như:
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được hình thành chủ yếu
trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán.
/!,012%-34"54"-6#%()%*+%,-$.%
- Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền t thống nhất
là đồng Việt Nam.
- Ở những doanh nghiệp thu ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt
Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán, theo tỷ giá giao
dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng, do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát
sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.
- Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi ngoại tệ trên sổ kế toán chi tiết
các tài khoản tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền đang chuyển tài khoản
007 ''Ngoại tệ các loại'' (Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán).
- Đối với bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp
vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng Việt Nam,
hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá giao
dịch thực tế hoặc t giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm
nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Đối với bên Có của tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp
vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng Việt Nam,
1
Báo cáo kế toán tiền mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kế toán tiền mặt - Người đăng: diemkathy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Báo cáo kế toán tiền mặt 9 10 897