Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kinh tế TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Đoan Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4795 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
Đã được soát xét

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN
Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

NỘI DUNG
Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc

2-3

Báo cáo Kiểm toán

4

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

5 - 22

Bảng cân đối kế toán

5- 7

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

8
9

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

1

10 - 22

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN
Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của
mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011.
CÔNG TY
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo
Quyết định số 2062 /QĐ-BCN ngày 09/8/2006 của Bộ Công nghiệp.
Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 22.03.000744 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký lần 3 ngày 8/9/2010,
hoạt động kinh doanh của Công ty là:
- Khai thác, thăm dò, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác;
- Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng;
- Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh các dự án điện;
- Quản lý, khai thác cảng và bến thuỷ nội địa;
- Vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sắt;
- Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao và cho thuê quảng cáo;
- Kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá;
- Sản xuất kinh doanh nước lọc tinh khiết;
- Kinh doanh dịch vụ tin học.
Trụ sở chính của Công ty tại Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Vốn điều lệ của Công ty là: 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng Việt Nam )
CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên
Báo cáo tài chính.
CHỦ TỊCH CÔNG TY VÀ BAN GIÁM ĐỐC
Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:
Ông Hoàng Minh Hiếu

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hồng Cẩm

Uỷ viên

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Uỷ viên

Ông Ong Thế Minh

Uỷ viên

Ông Đặng Văn Tĩnh

Uỷ viên

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:
Ông Hoàng Minh Hiếu

Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Phó Giám đốc

Ô...
TP ĐOÀN CÔNG NGHIP THAN - KHOÁNG SN VIT NAM
CÔNG TY C PHN THAN HÀ TU - VINACOMIN
Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
Đã được soát xét
Báo cáo kinh tế TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kinh tế TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: Đoan Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo kinh tế TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 9 10 497