Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

Được đăng lên bởi yennhi_295
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4632 lần   |   Lượt tải: 2 lần
báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý ..năm .
Đơn vị tính: ...........
Chỉ tiêu

Nội dung

1
I. L−u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hμng, cung cấp dịch vụ vμ doanh thu khác (1)+(2)+(3)-(4)
(+)
1- Thu tiền ngay
- Thu tiền bán hμng hóa

Mã
số
2

Đối chiếu tμi khoản
TK Nợ

01
111,112,113

-Thu tiền bán thμnh phẩm

111,112,113

- Thu tiền cung cấp dịch vụ

111,112,113

2 - Thu của kỳ tr−ớc
- Thu từ hoạt động kinh doanh bán sản phẩm,
hμng hóa +tiền ứng tr−ớc của ng−ời mua hμng
hóa, dịch vụ.
3- Doanh thu nhận tr−ớc (nếu có)
4 - Các khoản giảm trừ
- Chiết khấu th−ơng mại

5111
33311
5112
33311
5113
33311

111,112,113

131

111,112,113

3387

521
33311
532
33311

- Giảm giá hμng bán
...
2. Tiền chi trả cho ng−ời cung cấp hμng hóa vμ dịch vụ (1)+(2)
(-)
1- Trả tiền ngay
- Trả tiền mua nguyên, nhiên vật liệu, hμng
hóa

TK Có

111,112
111,112

02
152,153,156,13
311

111, 112

- Trả chi phí dịch vụ mua ngoμi

6278,642,641,1
3311
627,
641,642,13311
331

3. Tiền chi trả cho ng−ời lao động
(-)
4. Tiền chi trả lãi vay
(-)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh
nghiệp
(-)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
(+)

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
(-)

111,112

635, 335

111,112,113

3334

111,112,113

111,112

711,33311

111,112
111,112
111,112

2 - Phải trả của kỳ tr−ớc
- Chi tiền trả cho các khoản nợ liên quan đến
các giao dịch mua bán hμng hóa, dịch vụ phát
sinh từ kỳ tr−ớc nh−ng kỳ nμy mới trả tiền vμ
số tiền chi ứng tr−ớc cho nhμ cung cấp hμng
hóa, dịch vụ

111,112

334

- Chi phí bằng tiền khác

111, 112

144
344
133

811,13311

111,112

144
344
431
3331, 3333,
3337, 3338

111,112
111,112
111,112
111,112

111, 112

03
Tạm ứng, thanh toán tiền l−ơng
04
Chi trả lãi vay (không phân bịêt trả cho kỳ
tr−ớc, trả trong kỳ vμ trả tr−ớc lãi vay)
05
Chi nộp thuế TNDN (không phân biệt số thuế
TNDN đã nộp của kỳ nμy, số thuế TNDN còn
nợ từ các kỳ tr−ớc đã nộp trong kỳ nμy vμ số
thuế TNDN nộp tr−ớc (nếu có))
06
Thu về bồi th−ờng, đ−ợc phạt, tiền th−ởng, các
khoản tiền thu khác...
Thu hồi các khoản đ−a đi ký quỹ, ký c−ợc
Tiền thu do nhận ký quỹ, ký c−ợc
Tiền thu do đ−ợc hoμn thuế
07
Chi về bồi th−ờng bị phạt, các khoản chi phí
khác
Tiền chi đ−a đi ký quỹ, ký c−ợc
Tiền trả các khoản nhận ký c−ợc, ký quỹ
Tiền chi từ quỹ khen th−ởng, phúc lợi
Tiền nộp các loại thuế (không bao gồm thuế
TNDN,tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê

L−u chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh
II....
* Tài liu này được ti v t : www.lobs-ueh.net
b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Quý..n¨m.
§¬n vÞ tÝnh: ...........
ChØ tiªu Néi dung
§èi chiÕu tμi kho¶n
1 2 TK Nî TK Cã
I. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh thu kh¸c (1)+(2)+(3)-(4) 01
(+) 1- Thu tiÒn ngay
- Thu tiÒn b¸n hμng hãa 111,112,113 5111
33311
-Thu tiÒn b¸n thμnh phÈm 111,112,113 5112
33311
- Thu tiÒn cung cÊp dÞch vô 111,112,113 5113
33311
2 - Thu cña kú tríc
- Thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n s¶n phÈm,
hμng hãa +tiÒn øng tríc cña ngêi mua hμng
hãa, dÞch vô.
111,112,113 131
3- Doanh thu nhËn tríc (nÕu cã) 111,112,113 3387
4 - C¸c kho¶n gi¶m trõ
- ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 521 111,112
33311
- Gi¶m gi¸ hμng b¸n 532 111,112
33311
...
2. TiÒn chi tr¶ cho ngêi cung cÊp hμng hãa vμ dÞch vô (1)+(2) 02
(-) 1- Tr¶ tiÒn ngay
- Tr¶ tiÒn mua nguyªn, nhiªn vËt liÖu, hμng
hãa
152,153,156,13
311
111, 112
báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) - Người đăng: yennhi_295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) 9 10 983