Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Được đăng lên bởi Phú Lê
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 2 lần
b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Quý…..n¨m….
Chỉ tiờu

Nội dung

1
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bỏn hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khỏc (1)+(2)+(3)-(4)
(+)
1- Thu tiền ngay
- Thu tiền bỏn hàng húa

111,112,113

-Thu tiền bỏn thành phẩm

111,112,113

- Thu tiền cung cấp dịch vụ

111,112,113

- Giảm giỏ hàng bỏn
...
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (1)+(2)
(-)
1- Trả tiền ngay
- Trả tiền mua nguyờn, nhiờn vật liệu, hàng
húa
- Trả chi phớ dịch vụ mua ngoài

2 - Phải trả của kỳ trước
- Chi tiền trả cho các khoản nợ liên quan đến
các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ phát
sinh từ kỳ trước nhưng kỳ này mới trả tiền và
số tiền chi ứng trước cho nhà cung cấp hàng
hóa, dịch vụ

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
(+)

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

TK Cú

5111
33311
5112
33311
5113
33311

111,112,113

131

111,112,113

3387

521
33311
532
33311

111,112

152,153,156,13
311
6278,642,641,1
3311
627,
641,642,13311

111, 112

331

111,112

334

111,112

635, 335

111,112,113

3334

111,112,113

111,112

711,33311

111,112
111,112
111,112

144
344
133

111,112

02

- Chi phớ bằng tiền khỏc

5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp
(-)

TK Nợ

01

2 - Thu của kỳ trước
- Thu từ hoạt động kinh doanh bán sản phẩm,
hàng hóa +tiền ứng trước của người mua hàng
hóa, dịch vụ.
3- Doanh thu nhận trước (nếu có)
4 - Cỏc khoản giảm trừ
- Chiết khấu thương mại

3. Tiền chi trả cho người lao động
(-)
4. Tiền chi trả lói vay
(-)

§¬n vÞ tÝnh: ...........
Đối chiếu tài khoản

Mó
số
2

111, 112
111, 112

03
Tạm ứng, thanh toán tiền lương
04
Chi trả lói vay (khụng phõn bịờt trả cho kỳ
trước, trả trong kỳ và trả trước lói vay)
05
Chi nộp thuế TNDN (không phân biệt số thuế
TNDN đó nộp của kỳ này, số thuế TNDN cũn
nợ từ cỏc kỳ trước đó nộp trong kỳ này và số
thuế TNDN nộp trước (nếu có))
06
Thu về bồi thường, được phạt, tiền thưởng,
các khoản tiền thu khác...
Thu hồi các khoản đưa đi ký quỹ, ký cược
Tiền thu do nhận ký quỹ, ký cược
Tiền thu do được hoàn thuế
07

(-)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh

Chi về bồi thường bị phạt, các khoản chi phí
khác
Tiền chi đưa đi ký quỹ, ký cược
Tiền trả cỏc khoản nhận ký cược, ký quỹ
Tiền chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi
Tiền nộp các loại thuế (không bao gồm thuế
TNDN,tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê
đất
Mó 20 = Mó 01+ Mó 02+Mó 03+Mó 04+Mó
05+Mó 06+Mó 07

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và
các ...
b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Quý ..n¨m .
§¬n vÞ tÝnh: ...........
Chỉ tiờu Nội dung
số
Đối chiếu tài khoản
1 2 TK Nợ TK Cú
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bỏn hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khỏc (1)+(2)+(3)-(4) 01
(+) 1- Thu tiền ngay
- Thu tiền bỏn hàng húa 111,112,113 5111
33311
-Thu tiền bỏn thành phẩm 111,112,113 5112
33311
- Thu tiền cung cấp dịch vụ 111,112,113 5113
33311
2 - Thu của kỳ trước
- Thu từ hoạt động kinh doanh bán sản phẩm,
hàng hóa +tiền ứng trước của người mua hàng
hóa, dịch vụ.
111,112,113 131
3- Doanh thu nhận trước (nếu có) 111,112,113 3387
4 - Cỏc khoản giảm trừ
- Chiết khấu thương mại 521 111,112
33311
- Giảm giỏ hàng bỏn 532 111,112
33311
...
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (1)+(2) 02
(-) 1- Trả tiền ngay
- Trả tiền mua nguyờn, nhiờn vật liệu, hàng
húa
152,153,156,13
311
111, 112
- Trả chi phớ dịch vụ mua ngoài 6278,642,641,1
3311
111, 112
- Chi phớ bằng tiền khỏc 627,
641,642,13311
111, 112
2 - Phải trả của kỳ trước
- Chi tiền trả cho các khoản nợ liên quan đến
các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ phát
sinh từ kỳ trước nhưng kỳ này mới trả tiền và
số tiền chi ứng trước cho nhà cung cấp hàng
hóa, dịch vụ
331 111,112
3. Tiền chi trả cho người lao động 03
(-) Tạm ứng, thanh toán tiền lương 334 111,112
4. Tiền chi trả lói vay 04
(-) Chi trả lói vay (khụng phõn bịờt trả cho kỳ
trước, trả trong kỳ và trả trước lói vay)
635, 335 111,112,113
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05
(-) Chi nộp thuế TNDN (không phân biệt số thuế
TNDN đó nộp của kỳ này, số thuế TNDN cũn
nợ từ cỏc kỳ trước đó nộp trong kỳ này và số
thuế TNDN nộp trước (nếu có))
3334 111,112,113
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06
(+) Thu về bồi thường, được phạt, tiền thưởng,
các khoản tiền thu khác...
111,112 711,33311
Thu hồi các khoản đưa đi ký quỹ, ký cược 111,112 144
Tiền thu do nhận ký quỹ, ký cược 111,112 344
Tiền thu do được hoàn thuế 111,112 133
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Người đăng: Phú Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 10 338