Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo maketinh

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Trung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại th ương Việt
Nam (Vietcombank) chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là
Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà
nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngo ại
thương Việt Namchính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP vào ngày
02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ ph ần hóa thông qua vi ệc phát hành c ổ
phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phi ếu Vietcombank (mã chứng khoán
VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan
trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò c ủa m ột ngân
hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong n ước, đồng th ời t ạo
những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu

Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở
thành một ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các
dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại qu ốc tế; trong các ho ạt động truy ền
thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…c ũng nh ư m ảng d ịch v ụ
ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công v ụ phái sinh, d ịch v ụ th ẻ, ngân hàng
điện tử…
Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có lợi thế rõ nét trong việc ứng
dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản ph ẩm,
dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB
Money, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,…đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông
đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, dần tạo thói quen thanh
toán không dùng tiền mặt (qua ngân hàng) cho khách hàng.
Sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện có trên 12.500 cán bộ
nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại di ện/Đơn v ị thành viên
trong và ngoài nước, gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở Giao d ịch, 78 chi nhánh và h ơn 300
phòng giao dịch trên toàn quốc, 3 công ty con tại Việt Nam, 2 công ty con tại nước ngoài, 1
văn phòng đại diện tại Singapore, 5 công ty liên doanh, liên k ết. Bên c ạnh
đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Auto bank với 1.700 ATM và 22.000 điểm
chấp nhận thanh toán thẻ (...
Ngân hàng Ngo i th ng ươ Vi t Nam tr c ây, nay Ngân hàng TMCP Ngo i th ngướ đ ươ Vi t
Nam (Vietcombank) chính th c i vào ho t ng ngày 01/4/1963, v i t ch c ti n thân là đ độ
C c Ngo i h i (tr c thu c Ngân hàng Nhà n c ướ Vi t Nam ). ngân ng th ng m i nươ
n c u tiên c Chính ph l a ch n th c hi n thí i m c ph n hoá, Ngân hàng Ngo iướ đầ đượ đ
th ngươ Vi t Nam chính th c ho t ng v i t cách m t Ngân hàng TMCP vào ngày đ ư
02/6/2008 sau khi th c hi n thành ng k ho ch c ph n hóa thông qua vi c phát hành c ế
phi u l n u ra công chúng. Ngày 30/6/2009, c phi uế đầ ế Vietcombank (mã ch ng khoán
VCB) chính th c c niêm y t t i S Giao d ch Ch ng khoán TPHCM. đượ ế
Tr i qua g n 50 n m xây d ng phát tri n, ă Vietcombank ã nh ng óng góp quanđ đ
tr ng cho s n nh phát tri n c a kinh t t n c, phát huy t t vai trò c a m t ngân đị ế đấ ướ
hàng i ngo i ch l c, ph c v hi u qu cho phát tri n kinh t trong n c, ng th i t ođố ế ướ đ
nh ng nh h ng quan tr ng i v i c ng ng tài chính khu v c và toàn c u ưở đố đồ
T m t ngân hàng chuyên doanh ph c v kinh t i ngo i, ế đố Vietcombank ngày nay ã trđ
thành m t ngân hàng a n ng ho t ng a l nh v c, cung c p cho đ ă độ đ ĩ khách hàng y cácđ đủ
d ch v tài chính hàng u trong l nh v c th ng m i qu c t ; trong các ho t ng truy n đầ ĩ ươ ế độ
th ng nh kinh doanh v n, huy ng v n, tín d ng, tài tr d án…c ng nh m ng d ch v ư độ ũ ư
ngân hàng hi n i: kinh doanh ngo i t các công v phái sinh, d ch v th , ngân hàng đạ
i n t đ
S h u h t ng k thu t ngân hàng hi n i, đạ Vietcombank có l i th rõ nét trong vi c ng ế
d ng công ngh tiên ti n vào x lý t ng các d ch v ngân hàng, phát tri n các s n ph m, ế ự độ
d ch v i n t d a trên n n t ng công ngh cao. Các d ch v : VCB Internet đ ệ Banking, VCB
Money, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,… ã, ang s ti p t c thu hút ôngđ đ ế đ
ođả khách hàng b ng s ti n l i, nhanh chóng, an toàn, hi u qu , d n t o thói quen thanh
toán không dùng ti n m t (qua ngân hàng) cho khách hàng.
Sau g n n a th k ho t ng trên th tr ng, ế độ ườ Vietcombank hi n trên 12.500 cán b
nhân viên, v i g n 400 Chi nhánh/Phòng Giao d ch/V n phòng i di n/ n v thành viên ă đạ Đơ
trong và ngoài n c, g m H i s chính t i Hà N i, 1 S Giao d ch, 78 chi nhánhh n 300ướ ơ
phòng giao d ch trên toàn qu c, 3 công ty con t i Vi t Nam , 2 công ty con t i n c ngoài, 1 ướ
v n phòng i di n t i Singapore, 5 công ty liên doanh, liên k t. Bên c nhă đạ ế
ó,đ Vietcombankn phát tri n m t h th ng Auto bank v i 1.700 ATM 22.000 i m đ
ch p nh n thanh toán th (POS) trên toàn qu c. Ho t ng ngân hàng còn c h tr b i độ đượ
m ng l i h n 1.300 ngân hàng i lý t i 100 qu c gia và vùng lãnh th . ướ ơ đạ
báo cáo maketinh - Trang 2
báo cáo maketinh - Người đăng: Nguyễn Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
báo cáo maketinh 9 10 681